Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Snímače teploty Jumo

číslo 1/2003

Snímače teploty Jumo

Firma Jumo/M. K. Juchheim se řadí k největším světovým výrobcům snímačů teploty založených na principu odporových teploměrů a termočlánků. V širokém sortimentu těchto snímačů lze najít nejrůznější konstrukční provedení pro téměř všechny aplikace, se kterými se lze v průmyslové praxi setkat.

Závitové a tyčové teploměry s připojovacím kabelem Obr. 1.

Odporové teploměry a termoelektrické články (termočlánky) se závitovým připojením (obr. 1), popř. zásuvné tyčové odporové teploměry a termočlánky (obr. 2) se přednostně používají pro měření teploty tekutin, ale i pro měření teploty pevných těles. Důležitým kritériem výběru je spolehlivá těsnost připojení při přetlaku i podtlaku. Použití nacházejí mj. v klimatizační a chladírenské technice, v topenářství, při stavbě pecí a v přístrojové technice.

Jednotlivé druhy připojovacích kabelů jsou podle provedení určeny pro suché nebo vlhké prostředí v teplotním rozsahu –60 až +350 °C. Přechod mezi kabelem a ochrannou armaturou čidla je konstrukčně vyřešen tak, aby odolával namáhání v tahu, a je opatřen ochrannou pružinou.

Ochranné trubky z různých materiálů chrání měřicí vložku proti chemickým vlivům a mechanickému poškození. Výběr materiálu ochranné armatury se řídí konkrétními podmínkami v místě aplikace.

Způsob vestavby měřicí vložky do ochranné trubky přicházející do styku s měřeným médiem zaručuje krátkou dobu odezvy a vysokou přesnost měření. Do měřicí vložky se standardně používají jednoduché nebo dvojité měřicí rezistory Pt 100 podle ČSN EN 60751, třída B. Provedení s měřicími rezistory Pt 500 nebo Pt 1000 jsou rovněž možná. Závitové a tyčové odporové teploměry se obvykle dodávají v dvouvodičovém nebo třívodičovém zapojení, na přání rovněž ve čtyřvodičovém zapojení. U čidel s termočlánky se používají typy L a J (Fe-CuNi) nebo K (NiCr-Ni) podle ČSN EN 60584, opět v jednoduchém nebo dvojitém provedení.

Obr. 2.

Příložné odporové teploměry

Příložné odporové teploměry Jumo (obr. 3) představují cenově výhodná řešení pro měření teplot povrchů uzavřených potrubních systémů a pro zjišťování teploty na rovných a oblých površích.

Díky jednoduché montáži pomocí úchytných pásek či spon není třeba měřicí místo mechanicky upravovat, a to ani v případě dodatečné montáže. K dispozici jsou rovněž provedení teplotních čidel opatřená otvorem, která lze šroubkem či nýtem přichytit k libovolnému podkladu.

Další skupinou jsou ohebná fóliové čidla, která lze přiložit nebo přilepit na téměř jakýkoliv povrch.

Nepřímé měření teploty (v rozsahu –50 až +260 °C) na povrchu potrubí zabraňuje rušivým vlivům proudění na měření – snímač vůbec nezasahuje do průtočného průřezu. Rovněž tlak a chemické vlivy nikterak neovlivňují životnost teploměrů. Odpadají náklady na těsnění a jímky z drahých materiálů.

Zanedbatelná hmota těchto snímačů nijak významně termicky neovlivňuje měřený objekt. Ke zlepšení přenosu tepla lze použít speciální tepelně vodivou pastu. V případě velkých rozdílů teplot mezi měřeným médiem a okolím se doporučuje přídavná izolace.

Obr. 3.

Jako měřicí vložky se standardně požívají odporové senzory teploty Pt 100 podle ČSN EN 60751 třídy B ve dvouvodičovém provedení. Provedení s měřicími rezistory Pt 500 a Pt 1000 jsou rovněž možná.

Teploměry s bajonetovým připojením

Odporové teploměry a termočlánky k zasunutí s připojením pomocí bajonetového uzávěru (obr. 4) se používají zejména k měření teploty v pevných tělesech, např. ložiskových domečcích, formách a nástrojích pro zpracování plastů apod. Díky zvláštnímu tvaru měřicího hrotu jsou tato čidla určena pro použití v otvorech s plochým nebo kuželovým dnem. Rychlá montáž a demontáž pomocí bajonetového uzávěru jsou výhodné především u výměnných nástrojů a forem.

Stálý přítlak a optimální tepelnou adaptaci měřicího hrotu ve vrtaném otvoru zabezpečuje přítlačná pružina z ušlechtilé oceli 14 310, která rovněž plní funkci přechodu mezi kabelem a tělesem snímače. Otáčením bajonetového uzávěru lze měnit požadovanou vestavnou délku. Bajonetové uzávěry a příslušné protikusy se dodávají s průměrem 12, 15 a 16 mm.

Jako měřicí vložky se standardně používají odporové senzory teploty Pt 100 podle ČSN EN 60751 třídy B. Provedení s měřicími rezistory Pt 500 a Pt 1000 jsou rovněž možná. Dodávají se ve dvouvodičovém i třívodičovém, na přání i ve čtyřvodičovém zapojení. U čidel s termočlánky se používají typy L a J (Fe-CuNi) nebo K (NiCr-Ni) podle ČSN EN 60584.

Odporové teploměry do prostředí s nebezpečím výbuchu

Teploměry s připojovací hlavicí tvaru B lze použít pro měření teplot v rozsahu –200 až +600 °C. K připojení na zařízení obvykle slouží závitová připojení, příruby nebo návarné jímky. Podle druhu měřeného média lze volit materiál ochranných jímek – ušlechtilé oceli, titan, inconel, hasteloy – nebo speciální povrchové úpravy. Pro přenos signálu na delší vzdálenosti se používají převodníky montované do hlavic teploměrů.

Obr. 4.

Všechny důležité vlastnosti lze osvědčit inspekčním certifikátem 3.1B podle ČSN 10204.

Měřená místa se často nacházejí v prostředí s nebezpečím výbuchu. Je třeba, aby provozovatelé zařízení i výrobci provozních prostředků dbali příslušných směrnic a nařízení. Od poloviny roku 2003 bude pro evropský trh ochrana proti výbuchu nově upravena směrnicí ATEX 100a (direktiva EU 94/9/EHS odpovídající nařízení vlády č. 176/97 Sb.).

Odporové teploměry bez převodníku se počítají mezi jednoduché provozní prostředky a v současné době nevyžadují typové osvědčení ES (certifikát typu). Výrobci však musejí v prohlášení osvědčit poměry pro vlastní oteplení, teplotní třídu, maximální proud, napětí, výkon, vnitřní elektrické kapacity a indukčnosti, izolaci a odstupy k jiskrově bezpečnému okruhu, materiál a povrchový odpor. Se zavedením směrnice ATEX 100a bude třeba i pro jednoduché provozní prostředky typové osvědčení ES. Tato povinnost bude platit bez výjimky od 30. 6. 2003.

Je-li v hlavici odporového teplomě- ru zabudován převodník, musí být osvědčení ES vystaveno pro celý teploměr. Osvědčení samotného převodníku nestačí!

Firma Jumo na tuto skutečnost včas zareagovala a již nyní nabízí snímače teploty v souladu se směrnicí ATEX 100a.

JUMO Měření a regulace, s. r. o.
Šumavská 31
612 54 Brno
tel.: 541 321 113
fax: 541 211 520
e-mail: info@jumo.cz
http://www.jumo.cz

Inzerce zpět