Aktuální vydání

celé číslo

06

2023

Automatizace v chemii a petrochemii

Hladinoměry a průtokoměry, analyzátory tekutin a plynů

celé číslo

Snímače firmy Burster

Automa 4/2000

(Meatest s. r. o., Brno)

Snímače firmy Burster

Obr. 1.

Významnou část produkce firmy tvoří výroba snímačů mechanických veličin. Úlohou těchto snímačů je převést mechanickou veličinu (tlak, síla, zrychlení, krouticí moment, otáčky apod.) na veličinu elektrickou. Nejčastějším převodníkem je tenzometr, který ve spojení se speciálním pouzdrem tvoří základní části snímače. Jednoduché snímače využívají dvou tenzometrů, které jsou zapojeny ve Wheatstonově můstku. Důvodem je potřeba, aby především byla minimalizována jeho teplotní závislost a aby snímač dosáhl vyšší převodní konstanty. Složité snímače využívají paralelního zapojení jednotlivých tenzometrů, což umožní zlepšit linearitu převodu, přičemž se současně zvyšují nároky na proudovou zatížitelnost napájecího zdroje. Je třeba si uvědomit, že převodní konstanta takových snímačů se typicky pohybuje v rozmezí 1 až 3 mV/V, tomu odpovídá při napájecím napětí 5 až 10 V výstupní diferenciální napětí 5 až 30 mV pro plný rozsah snímače. Protože jde o poměrovou výstupní veličinu, je nutné přesně měřit nejen výstupní, ale i napájecí napětí. Například pro 1% přesnost měření a výstupní napětí 10 mV je třeba mít rozlišovací schopnost alespoň 1 µV na desetině rozsahu. Proto vyhodnocovací zařízení, které firma Burster také vyrábí a dodává, musí splňovat vysoké parametry – především musí mít velmi malý offset (posunutí).

Firma Burster vyrábí subminiaturní a miniaturní snímače tlaku a podtlaku od 0 do 1 000 bar s přesností až 0,05 %, dále vysokotlaké snímače až 12 kbar, snímače diferenciálního tlaku s rozsahy od 5 mbar do 500 bar. K nejčastěji žádaným snímačům patří ultraminiaturní a subminiaturní snímače síly s rozsahy do 5 kN a rozměry přibližně 10 mm. Další oblast tvoří snímače ohybu od 0 do 2 000 N, statické a rotační snímače krouticího momentu kombinované se snímači úhlu, resp. otáček – měřicí rozsahy 0 až 5 kN·m a 5 000 min-1. Poslední část sortimentu tvoří potenciometrické snímače dráhy s rozsahy 0 až 2 000 mm.

Obr. 2. Obr. 3.

Pro vyhodnocování signálu z jednotlivých snímačů mechanických veličin nabízí firma jednoduché modulové zesilovače, u nichž lze nastavit offset a zesílení. Výstupem je normalizovaná proudová smyčka nebo napětí. Složitější zařízení jsou vybavena displeji a umožňují zástavbu do panelu. Jejich mikroprocesory jsou schopny realizovat vícebodovou linearizaci měřeného signálu, nastavení jednotlivých limit atd. Univerzálním vyhodnocovacím zařízením je přístroj DIGIFORCE 9306, který je ve standardním provedení vybaven dvěma měřicími kanály, velkoplošnou obrazovkou LCD a sériovým rozhraním RS-232 nebo RS-485. Přístroj umožňuje měřit a zobrazovat tyto funkce: y = f(x), y = f(x, t), y = f(t), x = f(t), kde x a y jsou vstupní veličiny jednotlivých kanálů a t je čas. Ve třiceti dvou měřicích programech lze uchovat nastavení celého přístroje s různými snímači mechanických veličin. Po vyvolání příslušného programu může přístroj měřit např. tuhost pružiny, hysterezi mechanického spínače, závislost krouticího momentu a úhlu natočení atd. Nastavení jednotlivých hysterezních okének, kterými musí změřený graf procházet v daném směru, slouží především pro rychlou sériovou kontrolu výrobků. Měřicí kanál s danými snímači lze kalibrovat jednoduchým způsobem. Má-li zákazník k dispozici kalibrační protokol příslušného senzoru, zadá kalibrační hodnoty přímo do přístroje, není-li protokol k dispozici, je možné měřicí kanál kalibrovat přímým měřením. Zákazník připojí příslušný senzor, který definovaným způsobem zatíží, a přístroj přímo nakalibruje na měřenou veličinu.

Bližší technické informace nejen o snímačích, ale také o ostatních zajímavých přístrojích firmy Burster zájemcům poskytne MEATEST spol. s r. o., jejich výhradní distributor v České republice i Slovenské republice.

MEATEST spol s r. o.
Cejl 76
602 00 Brno
e-mail: meatest@meatest.cz
tel/fax: 05/45 21 11 81, 45 12 65 10
http://www.meatest.cz