Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

SmartWire-Darwin – optimalizované řešení průmyslového rozváděče

V časopise Automa číslo 3 (str. 26-27) se mohli čtenáři seznámit se systémem SmartWi­re-Darwin, určeným pro propojení všech kom­ponent průmyslových rozváděčů a periferií, od řízení, přes ochranu a spínání až po moni­torování. V tomto příspěvku se čtenáři dozvě­dí, jak tento důmyslný propojovací systém še­tří náklady i čas elektroprojektantů.
 

Projektování a uvedení do provozu

Komunikační systém SmartWire-Dar­win eliminuje potřebu samostatných modulů I/O a redukuje počet propojovacích kabelů. Všechny stykače, spouštěče motorů, spína­če, ovládací prvky, jističe i měniče frekven­ce jsou připojeny prostřednictvím jednotné sběrnice. To již při vypracovávání návrhu nového průmyslového rozváděče zjednodu­šuje a hlavně zpřehledňuje celý projekt díky menšímu počtu vodičů. Nejvíce ale spoří čas samotná realiza­ce průmyslového rozváděče. Se systémem SmartWire-Darwin není třeba každý vodič odizolo­vat, opatřit dutinkou a popisným štítkem a připojit ke konkrét­ní svorce konkrétního přístroje. Na plochý osmižilový kabel se snadno nasadí přístrojový ko­nektor (obr. 1), pomocí krimpo­vacích kleští se připevní a takto vytvořený spoj se připojí ke ko­nektoru spínacího či signalizač­ního přístroje.
Další úspory vznikají při oživování roz­váděče a následné diagnostice chyb zapoje­ní. Systém se nastaví pouhým stisknutím tla­čítka na komunikační bráně (obr. 2). Každý úspěšně adresovaný přístroj je signalizován diodou LED zelené barvy (obr. 3). Diagnos­tika poruchy je opět více než jednoduchá. Podle stavu LED (trvale svítí, bliká) a její barvy (oranžová, zelená) lze v celém rozvá­děči snadno najít každý porouchaný přístroj a rychle jej vyměnit.
 

SmartWire-Darwin i mimo rozváděč

Použití systému SmartWire-Darwin není omezeno jen na rozváděče. Mohou k němu být připojeny i externí spínací a ovládací za­řízení nebo operátorské panely. Prodloužení sběrnice až na 100 m a připojení až 99 mo­dulů na jednu komunikační bránu umožňují vytvořit velké množství různých konfigurací řídicího systému.
 

Konfigurace pomocí SWD-Assist

Rozváděč se systémem SmartWire-Dar­win lze sestavit, nakonfigurovat a zprovoz­nit bez jakýchkoliv softwarových nástrojů, ale software SWD-Assist (obr. 4) pomůže uživatelům nastavit jej jednoduše a rychle. Standardní funkce známé z operačního sys­tému Windows usnadňují uživatelům obslu­hu a manipulaci. Vytvořenou konfiguraci je možné uložit a opakovaně použít pro jiné projekty. Na konci konfigurace obdrží pro­jektant kompletní seznam položek k objed­nání s uvedeným množstvím a objednacími čísly jednotlivých typů. K dispozici je také editor formulářů vhodný pro tvorbu projek­tové dokumentace. Pomocí SWD-Assist mo­hou být přesně podle projektu vytvořeny sou­bory GSD pro Profibus-DP s popisem použitých pří­strojů. Takto vytvořený soubor lze snadno integro­vat do celého řídicího pro­gramu ve standardním pro­gramovacím prostředí.
 

Závěr

Společnost Moeller ko­munikační systém SmartWi­re-Darwin úspěšně před­stavuje svým zákazníkům v odborném tisku i na vý­znamných veletrzích. V po­slední době to byly např. ve­letrhy Amper v Praze nebo Hannover Messe v Německu. SmartWire-Darwin zaslouženě poutá pozornost odborné veřejnosti. Tento člá­nek přiblížil několik důvodů, proč tomu tak je.
(Moeller Elektrotechnika, s. r. o.)
 
Obr 1. Upevnění přístrojového konektoru
Obr 2. Brána pro komunikaci s průmyslovými sběrnicemi
Obr 3. Přístroj DIL-SWD pro komunikaci se stykači DIL a signalizací stavu diodami LED
Obr 4. Softwarový pomocník SWD-Assist pro přehledné pro­jektování