Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

SIPLACE uvede novinky pro výrobu elektroniky

Ve dnech 15. a 16. září 2011 se v Mnichově konala tisková konference společnosti ASM Assembly Systems GmbH & Co. KG (dříve Siemens Electronics Assembly Systems). Spo­lečnost je známa pod obchodním názvem SIPLACE a zabývá se zejména výrobou stro­jů na osazování desek plošných spojů. Zástupci společnosti představili své plány do bu­doucna a v předstihu uvedli, jaké novinky chystají na nadcházející veletrh Productroni­ca (15. až 18. listopadu, Mnichov).
 

Kdo je SIPLACE?

 
Dnem 7. 1. 2011 společnost Siemens Electronics Assembly Systems změnila své­ho vlastníka a stala se součástí mezinárodní­ho koncernu ASMPT. Současně s tím změ­nila své jméno na ASM Assembly Systems. Kontinutita výroby osazovacích automatů pro výrobu desek plošných spojů tím není nijak dotčena, hlavním sídlem nové firmy i výrob­ní základnou ASM Assembly Systems zůstal Mnichov a ani ve vedení firmy nenastaly žád­né podstatné změny. Udržení kontinuity vyja­dřuje také zachování tradiční obchodní znač­ky SIPLACE.
 
Na tiskové konferenci v Mnichově vystou­pili Günter Lauber, výkonný ředitel společ­nosti ASM Assembly Systems, i W. K. Lee, výkonný ředitel společnosti ASMPT (ASM Pacific Technology, součást ASM Group se sídlem v Singapuru), nové mateřské společ­nosti firmy ASM Assembly Systems (obr. 1). Spojení dvou významných firem přináší obě­ma firmám, a především jejich zákazníkům mnoho výhod.
 

Synergie pro zvětšení podílu na trhu

 
Günter Lauber ve svém vystoupení pouká­zal na to, že integrace firmy Siplace do ASM Group byla velmi rychlá a úspěšná. ASM Group je již po mnoho let jednou z předních firem v oblasti výroby polovodičových součástek a integrovaných obvodů, zatímco Siplace se soustřeďuje na stroje na osazování součástek na desky plošných spojů. Nový vlastník se rozhodl zachovat celý tým Siplace v původ­ním obsazení, a firma se tak mohla soustře­dit na využití nových obchodních příležitostí vyplývajících ze současného oživení ekono­miky i ze spojení obou firem, jež společnos­ti ASM Assembly Systems usnad­nilo přístup na nové trhy, zejména v Asii. Současně tým Siplace posi­luje své investice do vývoje a ino­vací svých produktů.
 

Nové produkty

 
Günter Schindler, provozní ře­ditel ASM Assembly Systems, na tiskové konferenci představil smě­ry současného vývoje a inovací. Si­place reaguje na poptávku zákazní­ků – výrobců elektroniky – po fle­xibilních osazovacích automatech. Tato poptávka je vyvolána potřebou často měnit objem výroby i sorti­ment osazovaných desek. Günter Schindler odborným novinářům v předstihu představil Siplace Smart Pin Support, nástroj na automatické umisťování podpůrných kolí­ků, nutných pro rozměrné desky, nebo Sipla­ce Alternative Components (obr. 2), nástroj, který umožňuje na zadanou pozici na desce umístit alternativní součástku – např. inte­grovaný obvod se stejnou funkcí, ale od ji­ného výrobce. Alternativní součástka může mít i poněkud odlišný tvar. Když je třeba na­hradit původní součástku novou, lze ji umís­tit do stejného zásobníku stroje. Verifikační program v systému Siplace Setup Center ro­zezná novou součástku jako přijatelnou alter­nativu, najde její data v databázi a předá je ří­dicímu systému a systému strojového vidění osazovacího automatu. Osazování tak může pokračovat bez nutnosti nahrávat do stroje nový program a bez nutnosti přerušit výrobu. Údaj o použití alternativní součástky se pře­nese i do systému dokladování výroby (je-li používán). Je-li rozměr alternativní součást­ky natolik odlišný od rozměru součástky původní, že je nutné použít jiný zásobník, stroj to pozná a rezervuje pro nový zá­sobník volnou pozici. Stejně tak stroj upraví svůj program, je-li tře­ba alternativní součástku umístit na desku s určitým posunutím nebo pootočením.
 
Siplace Setup Centre ve ver­zi 4.0 přichází s novými funkcemi omezujícími nutnost odstávek zaří­zení na minimum. Funkce Random Setup umožňuje uživateli, aby zá­sobník se součástkami umístil na libovolnou volnou pozici stroje. Stroj sám rozezná, jaké součástky v zásobníku jsou, a podle progra­mu osazování je umístí na správ­nou pozici na desce. Funkce Constant Table naopak umožňuje, aby často používané součástky měly ve stroji svůj vyhrazený zásobník, bez ohledu na to, jaká deska je právě osazována. Nová je také funk­ce pro párování LED. Světelné diody se po­užívají stále častěji, ale jejich nevýhodou je, že svítivost jednotlivých diod je různá. Proto se diody rozdělují podle svítivosti do několi­ka tříd. Pro dosažení shodné svítivosti osaze­ných LED je potom k diodě dané třídy svíti­vosti nutné přiřadit správný rezistor. Systém Siplace Setup Centre má funkci LED Pairing (obr. 3), která umožňuje zavést třídu svítivosti LED jako další parametr součásti a podle ní vybrat k osazení správný rezistor.
 
Zajímavá vylepšení má i uživatelské roz­hraní. Je-li vše v pořádku, zobrazuje se na dis­pleji jen několik základních údajů o činnosti stroje. Jakmile však vznikne problém, změní se uživatelské rozhraní na dokonalý analytic­ký nástroj, který určí pravděpodobné příčiny problému, a videoprůvodce radí obsluze krok za krokem, jak závadu odstranit (obr. 4). Pod­statnou část závad tak může odstranit obslu­ha, bez nutnosti přivolat servisního technika.
 

Hospodářské výsledky

 
O hospodářských výsledcích firmy ASMPT hovořil na tiskové konferenci W. K. Lee, její výkonný ředitel. Stejně jako Günter Lauber konstatoval, že integrace Siplace do ASMPT byla rychlá a úspěšná. Nově vznik­lý subjekt dokáže uspokojit požadavky všech výrobců elektroniky, od výroby jednotlivých polovodičových komponent a integrovaných obvodů až po výrobce desek plošných spojů.
 
Výsledky týmu Siplace v prvních šesti měsí­cích roku 2011 byly rekordní: objem obchodu vzrostl o 48,8 % na 944 milionů amerických dolarů. Pro Siplace přineslo spojení s ASMPT zejména lepší postavení na asijském trhu. Značka Siplace sice je v Asii dobře známa u velkých nadnárodních výrobců, ale spoje­ní s ASMPT umožní lépe pokrýt velký trh re­gionálních výrobců elektroniky.
 
Co se týče výhledů do budoucna, zůstal W. K. Lee velmi opatrný. V současné době nastalo oživení, ale trh je nestabilní. Nejde o tzv. dluhovou krizi v Evropě, protože Ev­ropa není pro světový trh s elektronikou roz­hodující, ale ani asijské ekonomiky se nevy­víjejí příliš příznivě.
 

Perspektivy Siplace ve střední Evropě

 
O perspektivách společnosti Siplace ve střední Evropě, zvláště v České republice a na Slovensku, jsem krátce hovořil s Günterem Lauberem, výkonným ředitelem firmy ASM Assembly Systems. Günter Lauber vidí šan­ce jejich firmy v našem regionu zvláště u vý­robců elektronických systémů pro automobily a dopravní techniku. Jsou to zpravidla malé a střední firmy s velkým důrazem na kvalitu a flexibilitu výroby. Pro ně jsou určeny ze­jména osazovací automaty SX1, SX2 a SX4 s modulární koncepcí umožňující rychlé změ­ny sortimentu.
Petr Bartošík
 
Obr. 1. W. K. Lee, výkonný ředitel společnosti ASMPT, a Günter Lauber, výkonný ředitel společnosti ASM As­sembly Systems (vpravo), potvrdili, že integrace týmu Siplace do ASMPT proběhla úspěšně
Obr. 2. Obrazovka systému Siplace Alternative Components
Obr. 3. Při osazování LED je třeba jednotlivým diodám podle třídy jejich svítivosti přiřadit správný rezistor; k tomu je určena funkce Siplace LED Pairing
Obr. 4. Při odstraňování závad osazovacího automatu pomáhá obsluze videoprůvodce zobrazený na operátorském panelu