Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Siemens pro farmacii, biotechnologie a potravinářství

Společnost Siemens nabízí svým zákazníkům ve všech oborech průmyslu široký sortiment produktů i služeb v oblasti automatizace a současně zázemí silného obchodního partnera.
 

Od koncepce, přes realizaci až po podporu při provozu

Svým zákazníkům může společnost Siemens pomoci radou již při projektování budov pro nová technologická zařízení – lze tak např. zlepšit parametry celého výrobního provozu nebo závodu z hlediska elektromagnetické slučitelnosti. Samozřejmá je podpora ze strany týmu technických expertů, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Tento tým pomáhá zákazníkům při vlastní realizaci projektů i při následném provozování zařízení. Společnost Siemens má zkušené pracovníky, kteří mohou pomoci např. výrobcům v oboru biotechnologií při problémech s posuzováním technologického postupu i zařízení a při hledání příčin kontaminace produktů. K dispozici jsou rovněž specializovaná pracoviště společnosti, která u zákazníků vykonávají např. měření v oblasti elektromagnetické slučitelnosti pro nalezení příčin různých „záhadných“ efektů. Zákazníkům v oborech chemie a farmacie společnost Siemens nabízí také vlastní vývoj technologického postupu a potřebného výrobního zařízení.
 
Spolu se širokou paletou služeb a podpory zákazníků společnost Siemens nabízí též velké množství různých produktů. Firmu vybudovanou „na zelené louce“ dokáže připojit k vedení vysokého napětí, umí dodat veškeré komponenty nutné pro automatizaci výrobního procesu a je schopna provoz vybavit i veškerou technikou z oblasti automatizace technického zařízení budov (např. kontrola vstupu, systémy klimatizace a vytápění či protipožární zabezpečení).
 

Koordinovaná nabídka zařízení a systémů v rámci TIA

Pro firmy z farmaceutického a potravinářského průmyslu i pro provozovatele biotechnologií je zajímavá kompletní nabídka komponent pro automatizaci technologických procesů. V této oblasti společnost Siemens nabízí od operátorské úrovně, přes řídicí systémy, snímače, akční členy a inteligentní přístroje z oboru nízkonapěťové spínací techniky až po motory vše, co je pro automatizaci procesů nezbytné. Důležitou skutečností přitom je, že již dlouhá léta tyto komponenty nevyvíjí odděleně, ale že je jejich vývoj koordinován v rámci její vlastní koncepce plně integrované automatizace (Totally Integrated Automation – TIA). Principy TIA jsou uplatněny také v systému pro řízení spojitých technologických procesů Siemens Simatic PCS 7 (obr. 1).
 

Snadná diagnostika a údržba zařízení

V současné době je třeba chápat nejen řídicí systémy, ale i frekvenční měniče, snímače, akční členy a některé přístroje z oblasti nízkonapěťové spínací techniky jako malé počítače, které kromě realizace primárního algoritmu i diagnostikují sebe sama, a pokud jsou splněny určité předpoklady, jsou schopny získané diagnostické údaje posílat do nadřazené úrovně. Jsou-li tedy tato zařízení anebo jiné inteligentní přístroje s vlastními procesory připojeny k digitální sběrnici Profibus, mohou ve spolupráci s řídicím systémem předávat až do operátorské úrovně informace o tom, že se v technologickém zařízení jako celku něco děje. Snímač tlaku např. může aktivně přímo na obrazovce operátorské stanice obsluze ohlásit, že teplota jeho okolí vzrostla nad přípustnou mez. Vedle signalizace poruchových hlášení mohou přístroje nacházející se na provozní úrovni aktivně zasílat do operátorské úrovně i různá varování. Frekvenční měnič, kterému v rozváděči vypadla klimatizace, tak může s předstihem obsluze ohlásit, že v rozváděči začíná růst teplota. Pracovníci údržby pak mohu vykonat nezbytná opatření dříve, než by došlo k výpadku celého technologického zařízení. Navíc mohou přístroje do operátorské úrovně zasílat i různé provozní údaje. Například inteligentní ochrana motorů Simocode může díky tomu při přetížení motoru poslat do nadřazené úrovně informaci o tom, jaké proudy při přetížení procházely v jednotlivých fázích. Tato funkce není samozřejmostí. Jestliže je takový přístroj instalován pod řídicím systémem jiné značky než Siemens, znamená to pro údržbáře zpravidla cestu s notebookem pod paží k přístroji k načtení příslušných dat a jejich následnému vyhodnocení v notebooku.
 
Pro pracovníky obsluhy a údržby lze navíc na operátorské úrovni vytvořit speciální stanici pro údržbu, na níž je zobrazován aktuální stav všech přístrojů, a to včetně síťových komponent a počítačů ve velínu. Příslušní odpovědní pracovníci mají díky tomu dokonalý přehled o výskytu požadavků na údržbu, a tudíž o stavu celého technologického zařízení. V této stanici je evidován nejen výskyt poruch, ale i postup, jakým byly tyto poruchy odstraňovány. Všechny údaje jsou archivovány a je možné je exportovat do různých formátů pro následné vyhodnocování. Preventivní údržba s využitím této techniky proto přestává být záležitostí nadefinování vazeb do informačního systému. Technologické zařízení totiž samo údržbě signalizuje, které přístroje bude nutné při následné plánované odstávce zkontrolovat a popř. opravit.
 
Jsou-li pod zobrazovacími a řídicími systémy značky Siemens nainstalovány i frekvenční měniče nebo jiné inteligentní přístroje téže značky, lze s výhodou využít další vlastnost koncepce TIA. Zmíněné přístroje totiž lze včlenit do softwarového projektu řídicího systému. Při otevření projektu se pak v konfiguraci hardwaru vedle sestavy řídicího systému mohou objevit frekvenční měniče, inteligentní ochrany motorů Simocode, výkonové jističe Sentron, vysokonapěťové pojistky Siprotec značky Siemens i snímače a akční členy od jiných dodavatelů. Všechny tyto přístroje pak lze parametrizovat z jediného místa – z jediné inženýrské stanice. V tomto jediném všezahrnujícím softwarovém projektu jsou také uloženy veškeré údaje o všech přístrojích obsažených v seznamu a nastavené hodnoty parametrů. Při nastavování nebo zálohování parametrů např. frekvenčních měničů tak není nutné běhat po provozu s notebookem.
 

Mít proces stále pod kontrolou

Moderní a současně již osvědčená koncepce TIA představuje pro zákazníky v oblasti automatizace spojitých technologických procesů výborný nástroj umožňující jim plnit stále rostoucí požadavky na výrobu a vedení výrobní dokumentace. Zároveň dává nový rozměr základnímu heslu ve farmacii „mít svůj proces pod kontrolou“.
Ing. Josef Tuček,
 
Obr. 1. Systém pro řízení spojitých technologických procesů Simatic PCS 7 je vybudován podle koncepce TIA (OS – operátorský systém)