Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Siemens ocenil nejlepší studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy

Na koncertu v Betlémské kapli byly ve čtvrtek 6. února slavnostně předány Ceny Wernera von Siemense. Již pošestnácté oce­nila společnost Siemens české talentované studenty, mladé vědce a vysokoškolské pe­dagogy. Vítězové získali odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. Předávání bylo spo­jeno s poslechem krásné hudby, o tu se po­starala mladá mezzosopranistka Ester Pavlů a komorní ženský sbor Carmina Bohemica.

 
Generální ředitel Siemens ČR Eduard Pa­líšek se na slavnostním večeru zamýšlel nad tím, proč nejsou technické obory pro mla­dé přitažlivé, a ocenil pedagogy, kteří mla­dé vědce a techniky formují a pomáhají jim. Večera se zúčastnil předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, rektor ČVUT v Praze Václav Havlíček, rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl a další členové odborné poroty. Ná­městek ministra školství pro vysoké školství a výzkum Tomáš Hruda označil za důležité spojení všech tří typů výzkumu: základního, aplikovaného a podnikového. Upozornil, že nadcházející období bude v oblasti výzku­mu a školství rozhodující z hlediska efektiv­ního a spravedlivého čerpání peněz z evrop­ských fondů.
 
V kategoriích nejlepší diplomové a di­sertační práce Cena Wernera von Siemense oceňuje vedle studenta také pedagoga – ve­doucího práce. V kategoriích nejvýznamněj­ší výsledek základního výzkumu a nejvý­znamnější výsledek v oblasti vývoje a ino­vací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Ocenění je udělováno také nejlepšímu peda­gogovi za přínos oboru, výchovu mladé ge­nerace a nové učební metody, tuto cenu zís­kal Jan Černý z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu převzal kolektiv autorů pod vedením Pavla Zemánka z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, cenu za nejvý­znamnější výsledek v oblasti vývoje a ino­vací kolektiv autorů pod vedením Radima Chmelíka z Ústavu fyzikálního inženýrství FSI VUT v Brně. Cena za nejlepší diplomo­vou práci byla udělena Jiřímu Václavíkovi pod vedením Petra Kačera z VŠCHT Pra­ha, cena za nejlepší disertační práci Ondřeji Kučerovi pod vedením Pavla Sovky z ČVUT Praha a v kategorii nejlepší diplomová nebo disertační práce ve spolupráci se společnos­tí Siemens získal první cenu Ondřej Sadílek pod vedením Ondřeje Černého z Univerzi­ty Pardubice.
 
Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy to­hoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, dvanáct pedagogů a 61 mladých vědců. Ocenění ob­drželi kromě finančních odměn také pamětní medaili, jejímž autorem je akademický sochař Zdeněk Kolářský.
 
Více informací na: www.siemens.cz/ce­nasiemens.
(ed)