Aktuální vydání

celé číslo

08

2021

Digitální transformace a konvergence provozních, informačních a inženýrských systémů

Výzkum, vývoj a vzdělávání v automatizaci

celé číslo

Siemens na veletrhu Amper 2014: rozhýbáváme umění i stroje

Klikující červený autobus výtvarníka Davida Černého si z olympijských her v Londýně pa­matuje téměř každý. Málokdo však tuší, že podávat ohromující sportovní výkony mu umož­ňuje řídicí systém Simatic. Zmenšený model tohoto krasavce a množství dalších novinek z produkce společnosti Siemens budou k vidění na 22. ročníku veletrhu Amper v Brně.

 
Mezinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky Amper se letos uskuteční na br­něnském výstavišti ve dnech 18. až 21. břez­na. Společnost Siemens se na veletrhu před­staví v hale P, ve stánku 3.01 na ploše 260 m2. Bude prezentovat novinky v nabídce produk­tů, systémů i komplexních řešení pro automa­tizaci a techniku pohonů. Představen bude i nový průmyslový software, který integru­je současné požadavky zákazníků na hos­podárnější využívání a menší spotřebu ener­gie. Chybět nebudou ani novinky z oboru energetiky.
 

Technika značky Siemens dává život umění i vašim strojům

Ve stánku společnosti Siemens bude mož­né vedle tradiční veletržní expozice produk­tů sledovat také činnost techniky značky Siemens „naživo“ v praxi.
 

Klikující autobus London Booster 2012 řízený systémem Simatic

Hlavním návštěvnickým magnetem na veletrhu bude model klikujícího autobu­su – symbolu českého domu na letních spor­tovních hrách v Londýně (obr. 1). Originál byl zhotoven podle návrhu výtvarníka Da­vida Černého. Dílo zrealizoval šestičlenný tým konstruktérů a montérů ze společnosti JHV Engineering s využitím řídicího systému Simatic od společnosti Siemens. Energii po­třebnou k pohybu autobusu dodává hydraulic­ký agregát o výkonu 44 kW při tlaku v hyd­raulickém systému 27 MPa a celkovém výko­nu 80 kW. Ten dokáže tohoto sedmitunového svalovce postavit „na zadní“ již za 3,5 s. Na veletrhu bude z prostorových důvodů vysta­ven zmenšený funkční model.
 

Scorpion Proform k vašim službám

Ukázkou použití automatizační techni­ky značky Siemens v technické praxi bude dřevoobráběcí stroj CNC Scorpion Proform od společnosti Houfek s řídicím systémem Sinumerik 828D. Jde o tříosé dřevoobráběcí centrum s automatickou výměnou nástrojů určené především k výrobě tvarově složitých nábytkářských dílů a dřevěných nebo polysty­rénových modelů pro slévárny kovů do výšky obrobku až 450 mm. Stroj bude na veletrhu zcela funkční a jeho obsluha na něm bude vyrábět dřevěné suvenýry pro návštěvníky.
 

Automatizační systémy

V expozici programovatelných automa­tů (PLC) skupiny Simatic (obr. 2) budou návštěvníkům k dispozici pracoviště s no­vým řídicím systémem S7-1500, kde si bude možné v praxi vyzkoušet jeho sestavení. De­monstrační panely nabídnou různé sestavy a uspořádání systému S7-1500 a představeny budou také nové, opět výkonnější procesoro­vé jednotky CPU 1515/1518. Na modelu je nachystána i úloha dynamického nastavová­ní polohy s PLC S7-1500 řešená podle stan­dardů PLCopen s využitím profilu Profidrive a komunikačního protokolu Profinet IO IRT.
 

Systémy pro ovládání a vizualizaci

Oblast vizualizačních systémů bude na ve­letrhu zaměřena na probíhající přechod z dosa­vadních operátorských panelů značky Siemens na nové typové řady Basic a Comfort. Důvo­dem přechodu na nové typy ovládacích pane­lů je blížící se konec výroby i prodeje starších řad, které bude nadále možné jen udržovat. Tato změna, která se odehraje v průběhu letoš­ního roku, bude pro uživatele vesměs přínosná.
 
Nové panely řady Comfort se vyznaču­jí vynikajícími displeji TFT s podsvícením světelnými diodami (LED) a úhlopříčkou dél­ky od 4" do 22". Funkční schopnosti pane­lu jsou přitom vždy stejné, nezávisle na veli­kosti displeje, a v mnoha směrech převyšují funkční schopnosti nejvýkonnějšího panelu z předchozí řady.
 
Jako naprostá novinka budou uvedeny pa­nely řady Basic druhé generace, které před­stavují výrazný kvalitativní posun v oblasti ovládacích panelů ekonomické třídy (obr. 3).
 
Spolu s tématem migrace panelů budou prezentovány možnosti tvorby automatizač­ních projektů v rámci vývojového prostřední TIA Portal, jehož nedílnou součástí je nástroj Simatic WinCC, umožňující intuitivně a vel­mi efektivně projektovat operátorská rozhra­ní. Obor systémů SCADA bude zastoupen systémem WinCC V7.2, který nabízí nejen klasické funkce velkých vizualizačních sys­témů, ale i další nadstavby, převážně určené ke sběru a vyhodnocování údajů.
 

Safety Integrated

Na veletrhu bude předvedena úplná nabíd­ka v oboru systémů pro zajištění funkční bez­pečnosti výrobních strojů a zařízení, tzv. Safe­ty Integrated. Nejvýznamnější novinkou bude nová řada bezpečnostních PLC S7-1500F, kte­rá přináší bezpečnostní funkce i do této nové generace řídicích systémů. Vystaveny budou také bezpečnostní PLC řady S7-300F, bezpeč­nostní softwarové PLC WinAC RTX F a de­centrální periferie ET 200S a ET 200SP s bez­pečnostními moduly.
 

Decentrální periferie

V oblasti decentrálních periferií ET 200 budou prezentovány stanice ET 200S, ET 200M i nové řady ET 200SP a ET 200MP včetně ukázek možností jejich připojení s po­užitím protokolů Profibus-DP a Profinet i bez­drátově prostřednictvím WiFi. Návštěvní­ci uvidí také periferie ET 200iSP s moduly schopnými pracovat v prostředí s nebezpečím výbuchu i periferie s bezpečnostními kom­ponentami určené k použití mimo rozváděč.
 

Malé řídicí systémy

Hlavními novinkami v oblasti malých ří­dicích systémů jsou nejnovější malé řídicích jednotky Logo! 0BA7 a nové verze firmwa­ru pro řídicí jednotky řady Simatic S7-1200. Ethernetové rozhraní umožňuje s použitím standardního ethernetového přepínače navzá­jem propojit až osm jednotek Logo! a přistu­povat k nim on-line na dálku, včetně progra­mování, i komunikovat s PLC řady skupiny Simatic S7 a vizualizačními panely skupiny Simatic HMI.
 
Nová verze firmwaru V4.0 pro jednotky Simatic S7-1200 a vývojové prostředí Step 7 Basic V13 přinášejí mnohá vylepšení, zejmé­na rozšíření sortimentu základních jednotek o novou procesorovou jednotku CPU 1217C a podporu funkce Profinet iDevice. Novin­kami jsou také zvýšení rychlosti a rozšíření kapacity paměti u všech základních jedno­tek řady S7-1200. Uživatelé uvítají i novou verzi PID regulátoru a zdokonalené funkce pro on-line editaci automatizačního projektu.
 

Napájecí zdroje pro automatizační systémy

Významnou novinkou řady napájecích zdrojů Siemens Sitop je nová jednotka pro zá­lohování výpadku napájení v sítích 24 V DC s označením Sitop UPS 1600. Nejdůležitěj­šími novinkami však jsou zástavba rozhra­ní Profinet a integrace napájecích jednotek do vývojového prostředí TIA Portal V13, ve kterém jsou již připraveny bloky umožňující integrovat napájecí zdroje do automatizační­ho projektu s PLC řady Simatic S7 a v jeho rámci je snadno nastaviti a ovládat. Připrave­na je také grafika pro jednoduchou vizualiza­ci v softwaru WinCC. Integrované rozhraní Profinet umožňuje přenášet informace o sta­vu jednotky Sitop UPS 1600, jako např. stav nabití akumulátorů, výpadek napájení apod., a po síti Ethernet/Profinet řízeně vypínat při­pojená zařízení.
 

Komunikace a identifikace v průmyslu

Pokud jde o komunikační komponenty značky Siemens pro sítě průmyslového Ether­netu/Profinetu, budou na veletrhu Amper 2014 vystaveny novinky ze všech produkto­vých řad skupiny Scalance. Z nich je význam­ný zejména velmi výkonný, zcela modulární přepínač průmyslového Ethernetu Scalance XM-400 s až 24 gigabitovými porty bez blo­kování, navíc s možností dodatečně doplnit funkci směrování pouhým přidáním modu­lu Key-Plug.
 
Řada produktů RuggedCom, určených do náročných provozních podmínek, bude zastoupena novinkou RSG2488, gigabito­vým přepínačem s až 28 porty bez blokování a s podporou normy IEC 61850 a časové syn­chronizace podle normy IEEE 1588.
 
V expozici na téma identifikace v průmys­lu vystaví společnost Siemens produkty z ob­lasti systémů RFID a systémů pro čtení čá­rových a maticových kódů. Nebudou chybět jednotlivé řady výrobků a funkční dynamické modely demonstrující na úlohách typických pro praxi činnost systémů RFID i systémů pro čtení kódů, včetně způsobů komunikace smě­rem k nadřízenému PLC, popř. systému CNC.
 

Nízkonapěťová spínací technika

Z oboru spínací techniky bude společnost Siemens na veletrhu prezentovat kompakt­ní spouštěče motorů Sirius 3RM1, využíva­jící přednosti polovodičových a elektrome­chanických spínacích prvků s určením pro třífázové motory s výkonem až 3 kW (při 400 V AC). Novinkou jsou spouštěče 3RM1 verze Failsafe, které splňují požadavky v ob­lasti funkční bezpečnosti strojních zaříze­ní. Šířka přímých i reverzačních spouštěčů 3RM1 a 3RM1 Failsafe je 22,5 mm. Verze 3RM1 Failsafe má certifikaci ATEX, tak­že může ovládat a chránit před přetížením motory provozované v prostředí s nebezpe­čím výbuchu.
 
Nová typová řada bezpečnostních modulů Sirius 3SK1 umožňuje integrovat bezpečnost­ní akční členy – spouštěče motorů Sirius 3RM1 Failsafe – přímo do systému bezpečnostních modulů 3SK1 s minimálními požadavky na zastavěné místo v rozváděči a na propojování souvisejících obvodů. Z jednotlivých spouštěčů motorů a samostatných bezpečnostních relé se tak stává jednoduchý bezpečnostní systém stroj­ního zařízení s integrovanými akčními členy.
 
Ze skupiny produktů pro správu motorů Simocode bude na veletrhu představen zcela nový systém základní řady Simocode pro S.
 

Řídicí systémy a pohony pro výrobní stroje

 

Důraz na distribuované pohony

Zajímavé novinky představí společnost Siemens v oboru distribuovaných poho­nů, tedy motorů s integrovaným měničem. Řada měničů Sinamics S120 je rozšířena o distribuovaný servopohon Sinamics S120M (obr. 4). Jde o decentralizovanou verzi modu­lárního měniče Sinamics S120, používaného pro náročné úlohy řízení polohy a pohybu (Motion Control) v mnoha různých oborech průmyslu. Nové výkonové moduly Sinamics G120 PM240-2 lze díky jejich konstrukci a optimalizovaným rozměrům pouzder umís­tit těsně vedle sebe, čímž šetří místo v řídicím rozváděči a přispívají tak ke snížení nákladů. Na rozdíl od předešlé generace existuje vari­anta s integrovaným odrušovacím filtrem již od modulu nejnižšího výkonu 0,37 kW. Pří­stroj Sinamics G110M je decentrální měnič frekvence modulárního provedení skládající se z řídicí jednotky a výkonového dílu s vy­sokým stupněm krytí (až IP66).
 

Extrémně rychlý Profinet

V expozici pohonů bude k vidění fyzic­ký model demonstrující rychlost sběrnice Profinet při práci v izochronním módu s pe­riodou cyklu 125 µs. V modelu je odpálen golfový míček, který je za velmi rychlého letu zaregistrován senzory. Jakmile senzo­ry míček detekují, je tato informace poslá­na po sběrnici Profinet do řídicího systému Simotion a ten po téže sběrnici vydá pří­kaz lineárním pohonům pohánějícím čelis­ti, které míček v letu v právě odpovídající okamžik zachytí.
 

Standardní motory

Ze skupiny standardních motorů budou vystaveny především asynchronní motory nízkého napětí řady 1LE1 Simotics, které do­sahují stupňů účinnosti IE2 – zvýšená účin­nost a IE3 – vysoká účinnost. Motory této řady jsou vyráběny jak s hliníkovou, tak i s li­tinovou kostrou a používají izolační systém Durignit IR 2000. Přednostmi motorů řady 1LE1 je jejich dlouhá doba provozního živo­ta a malá hmotnost, která se pozitivně pro­jeví ve statice poháněného stroje. V nabíd­ce jsou i motory nad rámec výrobního pro­gramu (jednoúčelové, tzv. Definite Purpose), které přesně odpovídají specifickým požadav­kům zákazníka.
 

Pohony velkých výkonů

Na veletrhu budou představeny početné novinky v sortimentu techniky pohonů vel­kých výkonů, především nově vyvinutá kom­pletní řada motorů Simotics FD a řada mě­ničů pro speciální použití Sinamics G180 a Sinamics G120p. Měniče Sinamics G180 jsou určeny především pro náročnou oblast chemického a petrochemického průmyslu; v kombinaci s motory s certifikací Ex před­stavují ideální systém pohonu k použití v pro­středí s nebezpečím výbuchu. Řada měničů Sinamics G120p je nad dosavadní rámec (roz­mezí výkonů od 370 W do 90 kW) rozšířena o nové jednotky pro výkony až do 400 kW. Měniče řady Sinamics G120p jsou zvlášť vhodné pro úlohy kategorie „pumps&fans“, tj. jako součást pohonů zařízení s kvadratic­kou momentovou charakteristikou.
 
 
Obr. 1. Klikující autobus London Booster 2012
Obr. 2. Příklady sestav programovatelných automatů skupiny Simatic
Obr. 3. Ovládací panely řady Simatic HMI Basic
Obr. 4. Distribuovaný servopohon Sinamics S120M
Obr. 5. Nizkonapěťový asynchronní motor Simotics FD