Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Šetření Svazu průmyslu a dopravy České republiky: krize nekončí, problémy firem přetrvávají

Svaz průmyslu a dopravy ČR prezentoval výsledky dubnového šetření mezi 1 600 členskými firmami, z něhož vyplynulo jasné sdělení: většina tuzemských firem se i nadále potýká s dopady globální recese a ani druhé a třetí čtvrtletí nepřinesou žádný zásadní obrat. Tuto skutečnost potvrzuje zjištění, že pouze 15 % firem plně využívá své výrobní kapacity. Je to z hlediska počtu respondentů pouze o dva procentní body více než v šetření z prosince 2009.
 
Ani nárůst objemu zakázek ve druhém čtvrtletí 2010 nepřináší příliš pozitivní změnu: přibližně třetina respondentů (34 %) předpokládá jejich nárůst, zatímco 15 % jejich pokles.
 
Také oblast zaměstnávání nenaznačuje výrazný obrat k lepšímu. Navýšení počtu svých zaměstnanců plánuje pouze 18 % tuzemských firem, zhruba čtvrtina (26 %) naproti tomu chce počty zaměstnanců snižovat.
 
S uvedenými faktory souvisí odhad termínu trvalejšího oživení české ekonomiky. Většina firem očekává ukončení krize až v průběhu roku 2011 (54 %).
 
Co se týče restrukturalizace firem a protikrizových opatření, nadále dominují snahy o snížení nákladů a zvýšení produktivity práce. S tím souvisí snižování platů a platových odměn. Mezi další významné aktivity firem patří podpora marketingu a hledání nových trhů. Třetí skupinou opatření, které firmy považují za důležité, jsou investice do inovací a zvyšování kvalifikace pracovníků. Výrazně menší je podíl opatření, která mění existenční parametry firmy, jako jsou omezení nebo ukončení výroby, prodej části podniku nebo spojení s dalším subjektem a přesun výroby do zahraničí.
 
Co tuzemské firmy vnímají velmi negativně, je stav podnikatelského prostředí. Většina respondentů uvádí výrazné zhoršení oproti roku 2009, hovoří se zejména o zhoršení platební morálky.
 
Šetření potvrdilo, že základním problémem pro oživení ekonomického růstu nadále zůstává situace na trhu charakterizovaná nedostatečnou poptávkou v zahraničí i v tuzemsku a zostřenou konkurencí.
 
Ze srovnání také vyplývá prioritní význam průchodnosti práva a pracovního zákonodárství pro rozvoj podniků. Firmy pozorně vnímají i problémy veřejných financí a jejich důležitost pro celkovou stabilitu hospodářství. Stejného hodnocení se dostává i významu proexportní politiky. Naopak respondenti v situaci hospodářské recese evidentně podceňují význam politiky státu v oblasti podpory vědy a výzkumu a větší význam nepřikládají ani podpoře podnikání prostřednictvím financí ze strukturálních fondů. Výsledky těchto dvou otázek mohou být však ovlivněny i tím, zda se firmy s takovou politikou setkaly a zda ji využily.
 
Další informace k výsledkům šetření jsou k dispozici na www.spcr.cz.
(ed)
 
Obr. 1. Odhad ukončení ekonomické krize v ČR a nástupu dlouhodobého oživení (podle dotazníkového průzkumu SP ČR)