Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Seminář o zabezpečení dat v integrované průmyslové výrobě

Přechod od uzavřených systémů zalo­žených na specifikacích jednotlivých vý­robců k otevřeným systémům složeným ze standardizovaných hardwarových i softwa­rových prvků usnadňuje integraci nových komponent a umožňuje větší pružnost vý­robních postupů i obměny výrobního par­ku. Usnadněn je však zároveň přístup ne­povolaných účastníků komunikace a jejích narušitelů. Datově nezabezpečená zařízení nepředstavují jen dveře otevřené pro prů­myslovou špionáž, a tím hrozbu ztráty po­zice na trhu, ale jdou často ruku v ruce také s rizikem vzniku škody na majetku nebo ohrožení zdraví a životů osob pracujících v provozu či se pohybujících v jeho okolí.

  • Jaká rizika hrozí při nedostatečném zabez­pečení výrobních dat? Kterým rizikům se lze s vynaložením přiměřených nákladů vyhnout?
  • Jaká kritéria by měl splňovat dodavatel systému, aby jím dodaný systém vyhověl alespoň základním požadavkům na zabez­pečení?
  • Jak se účinně bránit riziku narušení bez­pečnosti a integrity dat v již existujících systémech a jak s ohledem na toto riziko plánovat systémy nové?
  • Jak souvisí zabezpečení dat a komunikace s funkční bezpečností zařízení?
  • Jak se zorientovat v požadavcích na sys­témy v oblasti zabezpečení dat, pro niž dosud neexistuje ucelený soubor standar­dizačních předpisů? Z jakých dokumentů se tedy při určení úrovně zabezpečení sys­tému v současnosti vychází a co je jejich obsahem?
  • Jaké jsou zkušenosti odborníků, kteří za­bezpečení systémů testují?
To jsou některá z témat, která bude pro­bírat seminář o kybernetické bezpečnosti vý­robních systémů, jejž pořádá nakladatelství FCC Public. Seminář se uskuteční 20. března 2014 v Brně v rámci doprovodného programu veletrhu Amper. Svá hlediska zde představí a o zkušenosti se podělí nezávislí odborníci, uživatelé, osoby s autorizací k testování i zá­stupci dodavatelů.
 
Seminář je určen vedoucím pracovníkům výrobních podniků a inženýrských firem, od­povědným pracovníkům oddělení informati­ky a správcům dat, vedoucím oddělení řízení jakosti odpovědným za certifikaci kyberne­tické bezpečnosti podniku a dalším osobám odpovídajícím za provoz a zabezpečení ří­dicích, komunikačních a informačních sys­témů podniku.
(ed)