Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Seminář o výuce automatizace a potřebách praxe

číslo 2/2002

Seminář o výuce automatizace a potřebách praxe

Jako půldenní seminář s názvem Teorie a praxe automatizace uspořádali pracovníci Ústavu automatizace a měřicí techniky Fakulty elektrotechniky a informatiky (ÚAMT FEI) VUT v Brně své první setkání se zástupci průmyslu. V prostorách Centra VUT se 9. listopadu 2001 sešlo celkem šest reprezentantů ÚAMT s jedenácti pracovníky brněnských i mimobrněnských firem činných v oboru průmyslové automatizace a měření a zástupcem SPŠE v Brně.

Záštitu nad seminářem převzal děkan FEI prof. Ing. Jan M. Honzík, CSc., který svůj úvodní proslov věnoval perspektivám oboru kybernetika, automatizace a měření i perspektivě ÚAMT v kontextu transformace FEI VUT v Brně a vzniku Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) a Fakulty informačních technologií (FIT).

Hlavním tématem jednání i diskusních vystoupení přítomných byly perspektivy oboru kybernetiky, automatizace a měření, s důrazem na průmyslovou automatizaci a obsah výuky v novém bakalářském studijním oboru Automatizace a měřicí technika (AMT) a v navazujícím magisterském studijním oboru Kybernetika, automatizace a měření (KAM) podle nových studijních plánů FEKT.

Přestože přítomní zástupci firem přišli na seminář se zkušenostmi z různých odvětví průmyslu i z různých pozic ve firmách, vyslovovali se o stylu a úrovni studia na FEKT a speciálně na oboru KAM i ke skladbě a obsahu nových studijních plánů obdobně. Celkově vyjádřili se skladbou i obsahem bakalářského i magisterského studijního programu oboru KAM spokojenost a souhlas. Nicméně se ale v principu také shodli na některých připomínkách k oběma oborům, KAM i AMT:

 • studium cizích jazyků je třeba rozšířit, a to již v bakalářském programu;

 • bakalář oboru KAM bude průmyslem žádaný jako protiváha absolventa obdobných studijních programů zemí EU; musí však být jazykově vybaven lépe, než je dosud inženýr (absolvent pětiletého studia);

 • nárůst podílu předmětů z oboru informatiky v novém bakalářském i magisterském programu je správný, nemůže však dále narůstat na úkor ostatních technických, resp. elektrotechnických, předmětů;

 • pro absolventa oboru KAM by měl být předmět Pohony a akční členy povinný (v bakalářském programu AMT vůbec chybí), všeobecně se akčním členům nevěnuje dostatečná pozornost;

 • absolventi by měli mít důkladnější znalosti problematiky zpracování reálného signálu z vnějšího prostředí, elektromagnetické kompatibility, imunity vůči šumu apod.;

 • nejdůležitější je i pro bakaláře výchova ke strukturovanému myšlení a zakotvení návyku na strukturované programování; i bakalář by měl umět analyzovat problém a vládnout multioborovým myšlením;

 • ve výuce je třeba preferovat jazyk C před jazykem Pascal;

 • je chybou, že si studenti nemohou v dostatečné míře zapisovat předměty ležící mimo obor podle vlastního zájmu, např. elektroniku (kreditní systém by toto měl umožňovat);

 • krajně neuspokojivé jsou znalosti absolventů o analogových obvodech a jejich realizaci;

 • velmi účinným nástrojem by mohly být exkurse do provozů se složitými technologiemi, kde lze studentům ukázat části provozu (procesu) ve vazbě na jednotlivé studijní předměty a v nich poté např. řešit případovou studii navštíveného provozu (procesu);

 • mimo tradiční zaměření na automatizaci procesů by náplní oboru měla být i komplexně pojatá automatizace strojů (pohony apod.); CNC je jen zlomkem této komplexní problematiky;

 • ve studijních plánech chybí předmět seznamující studenty s týmovou prací a komunikací mezi lidmi.

Dále byly na setkání podány mj. informace o evropských výukových programech Socrates a Leonardo a o účasti českých univerzit a firem v nich, o výzkumné činnosti ÚAMT a o společných projektech i možnostech další spolupráce vysokých škol a průmyslu. Někteří z účastníků si prohlédli laboratoře ÚAMT a pracoviště Výzkumného centra aplikované kybernetiky (VCAK) při ÚAMT.

Účastníci semináře se shodli, že jejich první setkání tohoto druhu bylo úspěšné a podnětné. Podrobnější zpráva o semináři i kontaktní údaje jsou na http://www.feec.vutbr.cz/UAMT/events. Další seminář Teorie a praxe automatizace 2002 se bude konat 8. listopadu tohoto roku.

(ed)

Inzerce zpět