Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

SCADA Security Conference 2017

Ve dnech 12. a 13. října 2017 uspořádala společnost Progres Partners Advertising v pražském hotelu DAP v rámci projektu Future Forces Forum (FFF) první ročník konference SCADA Security.

V nabídce akcí FFF má konference SCADA Security dlouhodobé ambice řešit aktuální i budoucí hrozby, sledovat trendy a určovat správný směr vývoje v oblasti zabezpečení systémů pro sběr dat a dispečerské řízení (SCADA). V době tzv. hybridních válek se právě úspěšná kybernetická obrana stává významným prvkem celkové bezpečnosti nejen průmyslu.

Na konferenci vystoupilo 29 řečníků ze sedmi zemí a zúčastnilo se jí 166 registrovaných odborníků z deseti zemí.

Témata konference byla rozdělena do osmi okruhů, které řešily:

  • aktuální a budoucí kybernetické trendy a hrozby,
  • nové technologie v oblasti bezpečnosti průmyslových řídicích systémů,
  • bezpečnost řídicích systémů,
  • telematiku a bezpečnost moderních dopravních prostředků,
  • rozdíly mezi informačními a operačními technologiemi,
  • odpovědnost podnikatelských subjektů a státu v ochraně kyberprostoru,
  • koncept Industry 4.0,
  • lidský faktor ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti.

Konference byla dále doplněna několika bilaterálními a multilaterálními jednáními. Jedním z nich byl např. kulatý stůl na téma Bezpečnostní složky a systémy SCADA za účasti zástupců Ministerstva obrany ČR, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, akademických a průmyslových organizací, vedený pod organizační záštitou Pracovní skupiny kybernetické bezpečnosti sdružení AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association). Dalším příkladem je Portugalsko-italsko-slovensko-české fórum o vzájemné spolupráci v oblasti kybernetické bezpečnosti, pořádané portugalskou pobočkou AFCEA.

Během konference si zájemci mohli prohlédnout doprovodnou výstavu produktů a řešení jednotlivých partnerů konference, kde byla prezentována konkrétní řešení dopadů kybernetických hrozeb a také postupů, jak takovým hrozbám čelit a předcházet. Příkladem je prezentace Tobiase Schroedela, který v několika praktických ukázkách názorně předvedl dopady těchto hrozeb a možná rizika v oblasti informačních systémů (IT) a provozních zařízení (OT). Zúčastnilo se rovněž množství právních expertů, kteří se zapojili do diskuse nejen ohledně odpovědnosti za škody způsobené kybernetickými útoky, ale i v oblasti ochrany osobních údajů či bezpečnosti průmyslových řídicích systémů. Kybernetická bezpečnost se tak ukázala jako multidisciplinární obor, ve kterém IT a bezpečnostní odborníci zastupují jen jednu komunitu moderní společnosti.

Atraktivní program, který doprovázel intenzivní networking během konferenčních přestávek a večerního společenského setkání, spolu s početnou účastí zástupců z oblasti informatiky i průmyslu, státních institucí, vědy a výzkumu poskytly všem účastníkům mnoho zajímavých informací, novinek, nových kontaktů a přístupů včetně obchodních příležitostí pro partnery a vystavovatele.

K převládajícím myšlenkám, o kterých se diskutovalo, patřilo, že kritická informační infrastruktura tvoří páteř moderní společnosti. Průmyslové řídicí systémy jsou důležitou součástí této kritické infrastruktury, avšak zatím na ně není kladen patřičný důraz, a to i přesto, že v posledních několika letech bylo mnoho kybernetických útoků vedeno právě proti nim.

Konstruktéři průmyslových zařízení se inspirují prvky běžnými ve světě ICT a využívají je, aby dosáhli lepší propojitelnosti a nižší ceny. Propojení IT a OT nebo koncept IoT vedou k vyšší produktivitě, avšak zároveň se průmyslové řídicí systémy stávají výrazně zranitelnějšími kybernetickými útoky.

S realizací procesů podle metodiky průmyslu 4.0 nebezpečí v průmyslu skokově roste. Bylo konstatováno, že se již nyní smazala obrana hranice, tzv. perimetru, která ještě donedávna platila jako cesta k obraně řídicích systémů před útoky zvenčí. Jednou z možností snížení rizik je přístup k řídicí síti jako k jednomu z technologických uzlů celé řídicí infrastruktury. Znamená to průběžně síť monitorovat, diagnostikovat, analyzovat nestandardní situace a tak odhalovat možné cílené útoky již v počátku a zmenšit rozsah škod, popř. zcela zabránit poruchám, havá­riím a produkci mimo tolerance. Představa cíleného útoku na software robotu není nereálná. Na jednoznačných faktech bylo dokladováno, jak snadno lze z internetu získat konfigurační programy řídicích jednotek a na základě substitučních hesel se připojit na jejich programové vybavení.

Cestou bezpečné digitalizace se jeví standardizace všech procesů, snižování operativy a vytváření simulačních modelů.

Velkým tématem jsou lidé. Od konstatování, že přes 90 % cílených útoků je vedeno prostřednictvím personálu, po vztah provozních a vedoucích zaměstnanců ke kyberbezpečnosti. Za nedostatečnou je považována situace, kdy se v této oblasti vzdělávají jednotlivci, ale ne týmy. Nicméně nabídka školení existuje.

Tématu vztahů personálu k bezpečnosti se dotklo několik přednášek z různých oblastí bezpečnosti při řízení procesů v průmyslovém podniku. Od nebezpečí práce v home office po stále se objevující bariéry mezi podnikovými informatiky a automatizací. Metodika průmyslu 4.0 by měla tyto mentální bariéry odstraňovat, avšak i přednášející na této konferenci konstatovali, že informatici mají své podnikové sítě dobře zabezpečené, ale riziko představují pracovníci odpovědní za realizaci a provoz automatizace: doslova byli nazváni „šmudlové v koutku“. Tento názor dokumentuje nekompetentní přístup informatiků k bezpečnosti provozu všech informačních systémů v průmyslu. Věřme ve změnu myšlení všech zainteresovaných dříve, než některá z cílených kyberhrozeb dojde naplnění.

Konference Scada Security 2017 byla jednoznačně přínosem k důležitému tématu bezpečnosti řízení nejen v průmyslu, ale všude tam, kde se prvky automatizace a řízení využívají – v zemědělství, v zásobování energiemi, dopravě, městech a domech. Výměna i protichůdných názorů je důležitá. Velký dík patří organizátorům i partnerům akce. 

Radim Adam