Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

RS Components: komplexní nabídka, odborné znalosti a motivovaní zaměstnanci

Dne 28. září 2011 uspořádala společnost RS Components v Římě tiskovou konferen­ci, kde oznámila první výsledky své strategie zacílení na evropský trh, již začala uvádět v život před osmnácti měsíci. Odborné znalosti v oblasti e-commerce, ucelená nabíd­ka společnosti a vysoce motivovaní zaměstnanci jsou základem růst obchodního úspě­chu v regionu: dokladem jsou dobré finanční výsledky i zvýšení spokojenosti zákazníků.
 
Společnost RS Components je obchodní značka firmy Electrocomponents plc, před­ního světového distributora elektroniky a vý­robků pro údržbu, který obsluhuje více než 1,6 milionu klientů po celém světě. Prostřed­nictvím poboček ve 32 zemích a sedmnác­ti skladů distribuuje skupi­na Electrocomponents Group 550 000 produktů, od polo­vodičových a optoelektronických součástek po mecha­nické nářadí nebo ochranné oblečení.
 

Zaměření na evropské trhy

 
Navzdory probíhající reorganizaci ohlásila spo­lečnost RS Components v Evropě ve fiskálním roce 2011 (končícím k 31. břez­nu 2011) nárůst obratu o 22 %. Základem meziná­rodní strategie růstu skupi­ny je kontinentální Evro­pa a je zřejmé, že potenciál dalšího růstu v tomto regionu je značný.
 
Na začátku roku 2011 zahájila společ­nost RS Components svou expanzi do vý­chodní Evropy: založila regionální prodejní týmy v jednotlivých zemích a vytvořila pří­mou (on-line) nabídku v místních jazycích a měnách. Reakce zákazníků byla velmi po­zitivní a společnost RS Components má již nyní na těchto nových trzích 57 aktivních vel­kých zákazníků.
 
Průzkumy ukázaly, že potřeby zákazní­ků společnosti RS Components jsou v celé Evropě velmi podobné, což vedlo k tomu, že prodejní a marketingové týmy společnos­ti přijaly přístup nazvaný „jedna Evropa“. Společnost RS Components zdvojnásobila intenzitu marketingu směrovaného ke svým 500 000 zákazníků po celé Evropě, což při­vedlo ukazatel průměrné frekvence objedná­vek na nejvyšší úroveň za deset let.
 

Ucelená nabídka

 
Společnost RS Components nepřetržitě rozšiřuje svou nabídku elektronických pro­duktů o nové prvky, aby tak stále lépe napl­ňovala potřeby konstruktérů elektronických zařízení. Cílem je nabídnout všem evropským zákazníkům co nejucelenější sortiment pro­duktů z oborů elektrotechniky, automatizace, měřicí a zkušební techniky, nástrojů a bezpeč­nostních komponent. Společnost RS Com­ponents se zaměřuje zejména na konstruk­téry zařízení z malých a středních podniků, techniky podnikové údržby a nákupčí MTZ. Ve fiskálním roce 2011 bylo do nabídky spo­lečnosti zavedeno více než 37 000 nových elektronických produktů a rovněž byly nabíd­nuty nové bezplatné zdroje informací a služeb pro navrhování, testování a výrobu prototypů.
 

Nové služby v oblasti e-commerce

 
Společnost RS Components stále zavádí nové služby v oblasti e-commerce, které již přiměly mnoho zákazníků k přechodu z ná­kupu off-line na on-line. Oblast e-commerce zaznamenala ve fiskálním roce 2011 v konti­nentální Evropě nárůst o 34 % a zakončila ob­dobí s 59% podílem na tržbách. Společnost RS Components zjistila, že více než 60 % návštěv­níků přichází na její stránky z vyhledávačů, proto bude posilovat své marketingové aktivi­ty v této oblasti. Společnost RS Components zaznamenala trojnásobný nárůst počtu poža­davků na on-line cenové nabídky a také nárůst zájmu o své webové služby pro nákup, kte­ré představují špičku na trhu. E-commerce je motorem růstu i ve východní Evropě, kde bylo více než 70 % prodejů uskutečněno on-line.
 

Motivovaní zaměstnanci

 
Společnost RS Components si uvědomuje, že základem úspěšné implementace její strate­gie jsou motivovaní a angažovaní zaměstnan­ci. Přínosem motivovaných zaměstnanců je vysoká produktivita, spokojenost zákazníků a zrychlení implementace podnikové strategie.
 

Shrnutí

 
Klaus Göldenbot, generální ředitel pro ob­last EMEA, vidí podnikání v Evropě optimis­ticky: „Regionalizace měla pro naše podni­kání v Evropě ohromující výsledky. Umožni­la nám zjednodušit naši strategii a soustředit se na naše zákazníky. Výsledky mluví samy za sebe. Očekávám, že Evropa bude i nadále tahounem trvalého růstu skupiny Electrocom­ponents v mezinárodním měřítku.“
 
Obr. 1. Klaus Göldenbot, generální ředitel pro oblast EMEA společnosti RS Components, na tiskové konferenci v Římě