Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Rozvody stlačeného vzduchu v praxi

číslo 1/2002

Rozvody stlačeného vzduchu v praxi

Společnost Schneider Bohemia, s. r. o., montuje potrubní rozvody stlačeného vzduchu o průměrech potrubí od 15 do 90 mm a dodává materiál pro tyto montáže.

Nyní se budeme zabývat novým systémem rozvodu stlačeného vzduchu pro průměry 15 až 28 mm. V některém z dalších čísel čtenáře seznámíme s rozvody o průměru potrubí 32 mm a více.

Naší snahou při výběru materiálu pro rozvody je splnění těchto kritérií:

  1. Doprava stlačeného vzduchu v nezměněné kvalitě. Je třeba zajistit, aby nedocházelo ke znehodnocení vzduchu, např. vlivem nečistot v potrubí, korozí apod. V praxi investuje mnoho provozovatelů značné prostředky do úpravy a filtrace stlačeného vzduchu v kompresorové stanici, a přitom následně dopravuje stlačený vzduch např. zkorodovaným potrubím a tak vzduch opět znehodnocuje, což má nepříznivý vliv na produktivitu a životnost připojených strojů.

  2. Doprava stlačeného vzduchu o nezměněném tlaku. Vzduch musí být dopravován s minimálními ztrátami v potrubí. Ztráty jsou většinou způsobeny turbulencemi při proudění či netěsnostmi.
    Nebudeme se zabývat fyzikálními principy důležitými pro návrh a řešení rozvodu stlačeného vzduchu či samotným návrhem. Cílem tohoto článku je představit použité materiály.
    Již popsaná kritéria velmi dobře splňují následující materiály:

Obr. 1.

Zástrčkový systém z mosazi (15 až 28 mm)

Nový systém spojek je použitelný zejména pro hliníkové a polyamidové trubky (ty používá naše společnost – pro jejich specifické vlastnosti) i pro měděné trubky či trubky z VPE. Důležité je to, aby potrubí mělo kalibrovaný průměr a tak zaručenou těsnost.

Rozsah použití mosazných spojek je od –20 do +60 °C. Tlak může být do 1,6 MPa (16 bar) při teplotě 20 °C.

Masivní těleso je téměř dokonale odolné proti prasknutí a vykazuje značnou spolehlivost a dlouhou životnost.

Do spojek se trubka pouze zasouvá, přídržné prstýnky ji spolehlivě drží i při maximálním tlaku. Tento pružný kroužek má výrazně více dílů než dosud používané systémy, a jeho spolehlivost je proto vyšší. Montáž potrubí je jednoduchá a rychlá. Naopak demontáž je možná pouze tehdy, je-li použit speciální nástroj, který rozpojení umožní. Tak je zajištěno, že demontáž rozvodu neprovede neoprávněná osoba.

Spojka obsahuje těsnicí kroužek kruhového průřezu (tzv. O-kroužek), který je odolný proti oleji obsaženému ve stlačeném vzduchu a proti agresivnímu kondenzátu. To zajišťuje výrazně delší životnost celého systému.

Montáž zástrčkového systému rozvodu stlačeného vzduchu umožní ve srovnání s jinými způsoby spojení až 50% úsporu doby potřebné k instalaci. To je při narůstající ceně za práci také nezanedbatelná úspora nákladů.

Spojky zaručují plný průtok a optimální proudění s minimální turbulencí, což výrazně snižuje ztráty tlaku v systémech. Spojky jsou také odolné proti korozi, necitlivé k výkyvům teplot a mechanické zátěži, která je způsobena např. dilatací potrubí. To je důležité zejména při použití plastového potrubí, které má velkou tepelnou roztažnost.

Smontovaný rozvod je okamžitě připraven k použití. Důležitá je také skutečnost, že v případě potřeby rozšířit rozvod není nutné žádné svařování, řezání apod. S použitím jednoduchého a běžně dostupného nářadí je možné rozvod za velmi krátkou dobu upravit. To je důležité také pro odstávky a k zajištění bezpečnosti (např. v lakovnách, truhlářských provozech atp.).

Rozvod může rozebírat jen pověřená osoba (např. údržba v provozu) pomocí speciálního demontážního kroužku. Nepoužívají se žádné dodatečné pojistné kroužky jako u stávajících systémů.

Potrubí z plastů a hliníku

V současné době se kvůli požadavkům na kvalitu u rozvodů stlačeného vzduchu, popsaným v úvodu, stále častěji upouští od dříve tradičních materiálů, jako jsou tzv. černá ocel a pozinkované potrubní rozvody. Nahrazují se stále více materiály z plastů či potrubím z hliníku a mědi. Naše společnost u rozvodů stlačeného vzduchu do 28 mm používá výhradně materiály z polyamidu a hliníku, právě pro jejich výhody při náročných aplikacích, různé způsoby kotvení atd.

Jak polyamidové, tak hliníkové potrubí má při použití představených zástrčkových spojek tlakovou odolnost do 1,5 MPa. Potrubí je dodáváno v tyčích o délce 6 m či ve svitcích (pouze plastové).

Použijí-li se zástrčkové spojky, stačí trubku pouze zkrátit na potřebnou délku a zasunout do příslušné tvarovky. Hliníkové trubky mají vlivem pevnosti materiálu slabší stěny, a tím je jejich vnitřní průřez větší a lze docílit vyšších průtoků.

Díky použitým trubkám a tvarovkám jsou výrazně sníženy náklady na instalaci, potřebné nářadí atd. Pro montáž není třeba žádná speciální kvalifikace (např. svářečské zkoušky apod.). I náklady na údržbu jsou velmi malé. Žádné natírání, minimální ztráty tlaku, žádná koroze.

Oba potrubní systémy (plastové a hliníkové trubky) jsou mezi sebou kombinovatelné. Plast má množství výhod při použití např. v montážních žlabech, hliník lze velmi dobře využít např. v prostorách montovaných ocelových konstrukcí. Velmi malá hmotnost výrazně omezuje nutnost nákladného kotvení ke stěnám, stropům atd.

Závěr

Nový systém potrubních rozvodů uváděný na trh naprosto prokazatelně spojuje množství výhod a variant, které jsou dobře využitelné v praxi.

Troufáme si tvrdit, že nový zástrčkový systém je rozhodně na špičce toho, co je v tomto oboru v současné době na trhu v ČR nabízeno. Své tvrzení opíráme o zkušenosti z působení po dobu již několika desítek let společnosti Schneider Druckluft a dceřiné společnosti Schneider Bohemia v oblasti potrubních rozvodů stlačeného vzduchu.

(Schneider Bohemia)

Schneider Bohemia, spol. s r. o.
Sulkov 555
330 21 Líně
okr. Plzeň-sever
tel.: 019/791 13 14
fax: 019/791 10 05
http://www.schneider-bohemia.cz
e-mail: info@schneider-bohemia.cz

Inzerce zpět