Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Rozšíření požadavků energetických průkazů budov a povinností pro vlastníky nemovitostí od roku 2013

Začátkem roku 2013 začínají platit nové požadavky na energetickou náročnost budov s rozšířenými povinnostmi zpracování energetických průkazů budov. Cílem těchto změn a požadavků je dosáhnout snížení spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů energie, jako jsou uhlí, zemní plyn a další neobnovitelné fosilní zdroje, a zajistit větší využívání alternativních obnovitelných zdrojů energie.

První zákonná povinnost vztahující se na energetickou náročnost budov vznikla již v roce 2000 vydáním zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Tento zákon ukládal povinnost zpracovat energetický audit pro budovy státní a soukromé sféry na základě jejich celkové roční spotřeby energií v gigajoulech.

Od roku 2009, další novelou tohoto zákona, přibyla nová povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy pro veškeré novostavby a dále při větších změnách dokončených staveb, které mají vliv na jejich energetickou náročnost, s podlahovou plochou nad 1 000 m2.

Dne 3. října 2012 byl vydán ve Sbírce zákonů ČR zákon č. 318/2012 ze dne 19.  července 2012, kterým je novelizován zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. V souvislosti s touto novelou zákona bude vydána také novela prováděcí vyhlášky. Tato novela bude mít účinnost od 1. dubna 2013. V přechodném období do 31. března 2013 bude platit dosavadní vyhláška č. 148/2007 Sb.

Povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy

Výstavba nových objektů

Při výstavbě nového objektu jsou již energetické průkazy povinně zpracovávány od 1. ledna 2009 a jsou součástí projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení.

V případě výstavby nové budovy bude nově stavebník povinen plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit kladným závazným stanoviskem dotčeného orgánu splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni a splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie již od 1. ledna 2016 pro budovy vlastněné orgánem veřejné moci a postupně od 1. ledna 2020 pro veškeré novostavby.

Větší změna dokončených budov bez vlivu velikosti podlahové plochy

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu.

Dále pro výstavbu nových budov a větší změnu dokončených budov bude povinnost zpracovat posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Mezi výjimky, kdy nemusí být tyto požadavky splněny, patří např. budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2, budovy v památkových zónách, stavby pro rodinnou rekreaci, průmyslové a výrobní provozy, dílenské provozovny a zemědělské budovy se spotřebou energie do 700 GJ za rok.

Dosavadní budovy vlastněné orgánem veřejné moci, bytové a administrativní budovy

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 a pro všechny bytové a administrativní budovy po­dle jejich energeticky vztažné plochy nejpozději do 1. ledna 2019.

Budovy užívané orgánem veřejné moci mají být jakýmsi vzorem ostatním občanům. Aby energetické průkazy vstoupily v povědomí, budou na nápadné, veřejnosti dobře přístupné a viditelné místo umísťována grafická znázornění průkazu v provedení podle přílohy vyhlášky.

Prodej a pronájem nemovitostí

Budoucí kupující budovy bude mít od 1. ledna 2013 a nájemce ucelené části budovy od 1. ledna 2016 právo na informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části na základě předložení průkazu energetické náročnosti budovy.

Systém monitorování

Další povinností bude u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 zařadit je do 1. ledna 2015 do systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva.

V budovách je v současnosti množství techniky k měření a regulaci energetických systémů. Pro optimalizaci procesů je nutné sledovat trendy spotřeby elektřiny, plynu, vody, páry a dalších médií v celém průběhu dne, aby bylo možné vyhledávat problematické a komplexní vazby jednotlivých procesů v rámci provozu budovy. Tento přístup energetického managementu vychází z norem EN 16001 či nově ISO 50001 a je správným směrem, jak provozovat budovu jako energeticky optimalizovaný celek.

Jestliže jsou data sbírána minimálně každou čtvrthodinu po celý den celý rok, lze analyzovat energetickou náročnost budovy přesněji a zejména eliminovat téměř nezjistitelné problémy daleko rychleji a účinněji.

Monitorování spotřeby energie je prvním stavebním kamenem v rámci integrace techniky v budovách a mělo by maximálně vy­užít veškeré možné sběry dat nejen k optimální automatizaci provozu, ale i k zefektivnění práce energetiků ve spolupráci se správou budov (facility management). Jednotlivá data je možné získat z několika provozů a centralizovat je souhrnně na jedné webové stránce.

Přínosem celkové koncepce vzájemného propojení jednotlivých, zdánlivě nesourodých systémů jsou obrovské výhody v řízení celého komplexu, včetně řízení energetických toků. Schneider Electric tento systém nazývá EcoStruxure. Ten zastřešuje systémy komplexního řízení v oboru průmyslu, infrastruktury, datových center a komerčních budov, pro které je subdoménou systém StruxureWare.

Více informací lze nalézt v inzerátu na předchozí straně a na webové adrese www.schneider-electric.com.

Ing. Zdeněk Janík

Obr. 1. Průkaz energetické náročnosti budovy