Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Rotační snímače polohy Pepperl+Fuchs

Rotační snímače polohy jsou nezbytné ve všech úlohách, kde je třeba zjistit počet otá­ček, rychlost pohybu, zrychlení nebo úhel na­točení. Hlavními oblastmi použití těchto sní­mačů jsou zejména strojírenství, robotizovaná pracoviště, dopravní­kové systémy, manipulace s materi­álem a jejich balení apod. Zákazníci si z široké výrobní řady firmy Pep­perl+Fuchs vyberou vhodné sníma­če podle svých požadavků, dokonce i tehdy, když potřebují snímače do vysokých tlaků, výbušných prostře­dí nebo s komunikací po průmyslo­vých sběrnicích.
 

Inkrementální rotační snímače polohy

 
Inkrementální rotační sníma­če polohy generují za jednu otáč­ku určitý počet elektrických impulzů. Rych­lost pohybu je dána počtem impulzů za danou dobu. Počet impulzů je mírou úhlu natoče­ní od počátku měření nebo od referenčního bodu. K měření polohy nebo rychlosti otáče­ní se používají čítače impulzů v podobě počí­tačové karty nebo vstupní karty PLC. Vhodný inkrementální snímač si zákazníci mohou vybrat ze široké nabídky různých variant.
 

Absolutní rotační snímače polohy

 
Absolutní rotační snímače polohy generují v každé poloze hřídele jednoznačnou numerickou hodnotu. Rotační snímače pro absolut­ní měření vykonávají zároveň funkci čítače, čímž odpadá potřeba následných elektronic­kých přístrojů. Při zapnutí stroje není nutné nastavit ho do výchozího stavu, protože je vždy známa hodnota okamžité polohy. Sní­mače společnosti Pepperl+Fuchs jsou k dis­pozici s velkým množstvím rozhraní: paralel­ní rozhraní, SSI, AS-Interface, Profibus-DP,CANopen, DeviceNet, Ethernet TCP/IP nebo Powerlink.
 

Mechanické provedení rotačních snímačů

 
Mechanické provedení rotačních snímačů polohy závisí na způsobu použití. Společnost Pepperl+Fuchs nabízí velké množství různých typů snímačů s plnou i dutou hřídelí. Rozměry jednotlivých hřídelí a pouzder jsou standardi­zované. Materiálem pouzdra většiny snímačů je hliník, u verzí, kde je brán ohled na nízkou cenu – low cost –, je pouzdro polykarbonátové.
 

Snímače pro prostředí s nebezpečím výbuchu

 
Společnost Pepperl+Fuchs rov­něž nabízí rotační snímače s dvě­ma typy ochrany proti výbuchu, a to ochranu proti výbuchu pevným zá­věrem (EEx d) a jiskrovou bezpeč­ností (EEx i).
 

Příslušenství

 
Společnost Pepperl+Fuchs dále nabízí množství příslušenství, jako jsou montážní prvky a přípravky, spojky, konektory, kabely, lankové převodníky a odměřovací kola pro převod rotačního na lineární pohyb a rovněž i celou řadu vyhodnocovacích jednotek.
 

Kvalita především

 
Kvalita nabízených výrobků je pro spo­lečnost Pepperl+Fuchs zásadní. Proto jsou rotační snímače stále vyráběny ve vlastním závodě v německém Tuttlingenu.
 
Kontaktujte společnost Pepperl+Fuchs a přesvědčte se sami o široké nabídce jejích rotačních snímačů.
 
Obr. 1. Snímače polohy jsou důležitou součástí řízení větrných elektráren