Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Robotizovaná automatizace

Článek se zamýšlí nad faktory přispívajícími k většímu uplatnění automatizace a robotů v průmyslové výrobě. Uvádí poznatky, které získali odborníci firmy ABB, s. r. o., při zavádění robotizované  utomatizace do praxe. Velká pozornost je v článku věnována službám společnosti ABB v tomto oboru.
 

Čtyři argumenty pro automatizaci

Nenávratně pryč jsou doby, kdy byla automatizace známkou „luxusu“ a jednou z dražších možností, jak vyrábět daný produkt. Faktorů, které ji přiblížily naprosto běžnému a samozřejmému způsobu výroby, je několik. Při pominutí přirozeného technického pokroku jsou to především čtyři následující činitele. Prvním z nich je nárůst sériovosti výroby. Současné požadavky na rychlou a efektivní produkci se stálou kvalitou nelze při nejlepší vůli lidskými silami zajistit. Druhým faktorem je stále obtížnější zajišťování lidských zdrojů pro operátorské a příbuzné pozice. Většinou jde o monotónní, a tudíž Stereotypní činnost, na trhu práce ne příliš vyhledávanou. Třetím, nezanedbatelným činitelem je trvalý růst ceny pracovní síly v průmyslově rozvinutých zemích. V dnešní plně globální ekonomice vede tento jev k silnému oslabení naší konkurenceschopnosti ve vztahu k převážně asijské konkurenci.
 
Čtvrtým argumentem je cenová přístupnost automatizovaných řešení. Ostatně tím, jak se robotizovaná automatizace stává přirozenou součástí výrobních technologií, stává se i cenově přístupnou pro široký okruh zákazníků.
 
Uvedené předpoklady jsou známy již mnoho let – koneckonců lze zdarma čerpat ze zkušeností v západní Evropě. Přesto ještě před několika málo lety mnoho manažerů (a nejen českých) věřilo v přednosti levné pracovní síly oproti automatizaci ve zdejším středoevropském regionu. Jak krátkozraké uvažování to bylo, je zřejmé již v těchto dnech. Naše neustále posilující měna staví otázky efektivity výroby do ještě ostřejšího světla, než tomu kdy v minulosti bylo.
 

Důležitý systémový přístup

Aby automatizace výroby opravdu vedla k nezávislosti na uvedených jevech, je nutné zvolit skutečně systémový přístup. Dobrý návrh vždy začíná analýzou současné výroby s přihlédnutím k požadavkům zákazníka a našim zkušenostem z již realizovaných projektů.
 
Již ve fázi příprav a hledání optimálního technického řešení pro daný výrobní proces je nutné se zabývat otázkou jeho ekonomické návratnosti a vlivu na důležitá kritéria výroby, jako jsou kvalita, produktivita, spolehlivost, energetická náročnost apod. I s těmito aspekty je firma ABB připravena pomoci svým zákazníkům.
 

Přístup firmy ABB

Při bližším pohledu na trh s robotizovanou automatizací je patrné, že jde o velmi konkurenční prostředí (hlavně vlivem automobilového průmyslu). Nicméně, vzhledem k charakteru robotiky má firma ABB možnost nacházet na tomto trhu mnohé další příležitosti (obr. 1). Ještě stále je zde totiž velké množství průmyslových odvětví a oblastí, které nejsou z nejrůznějších důvodů robotizovány, byť by být mohly a z hlediska budoucí konkurenceschopnosti také měly. Proč tomu tak dosud není, za to nemůže jen nedostatek finančních prostředků, popř. technická omezení, ale především nedostatečné znalosti o tom, co je v robotice možné. I proto otevírá firma ABB inženýrská centra zaměřená na vývoj řešení pro specifická odvětví, která robotizace zatím příliš „nepoznamenala“.
 
Přístup společnosti ABB se od ostatních dodavatelů robotů liší v několika ohledech. Za prvé sortimentem svých výrobků, nikoliv vlastních robotů, ale zejména konkurenceschopnou nabídkou softwarových produktů pro nejrůznější typy úloh (obloukové svařování, nanášení tmelů a barev apod.). Velmi užitečným nástrojem je ABB RobotStudio – propracovaný program v módu off-line, umožňující na počítači simulovat jednotlivá pracoviště robotů v jejich budoucí podobě. Hlavní předností tohoto nástroje je, že pracuje s reálnými údaji – laicky řečeno, umožňuje zákazníkovi podívat se, jak by konkrétní použití robotu vypadalo na jeho pracovišti. Navíc je to nástroj, který značně spoří náklady, protože velkou část práce lze zvládnout na počítači bez přerušení produkce, náročného cestování a nákladné přítomnosti inženýrů. Průběžný vývoj dalších nových produktů a nástrojů probíhá též na základě výsledků analýzy již realizovaných projektů.
 
Druhým charakteristickým znakem společnosti ABB je, že poskytuje celá řešení. K tomu je třeba mít rozsáhlé znalosti nejen robotiky, ale i dalších oborů – vědět, jak pracují lisovací linky, jak se vyrábějí jednotlivé komponenty např. automobilů apod. Stručně řečeno, společnost ABB zajímá celý proces (obr. 2) a konečný výsledek, nejen počet prodaných robotů.
 
Třetím faktorem, který s předchozími velmi úzce souvisí, je poskytování služeb servisními organizacemi. Po vyhodnocení situace se společnost ABB místo provozování jediného servisního centra snaží rozmístit servisní pracovníky do oblastí, kde má své zákazníky. Zákazník má navíc možnost kdykoliv zatelefonovat a poradit se s odborníky firmy. Pro poskytování servisu má ABB i některé novinky, jako jsou např. systémy, které umožňují provádět diagnostiku a servis na dálku (ABB RemoteService). Jestliže ABB, s. r. o., potřebné kapacity a znalosti nemá, navazuje spolupráci i s dalšími divizemi v rámci ABB po celém světě.
Vitězslav Lukáš, ABB s. r. o.,
Divize Robotika
 
Obr. 1. Roboty ABB se uplatňují nejen v automobilovém průmyslu
Obr. 2. Robot musí být dobře integrován do výrobního procesu