Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Robotické systémy Romat firmy Cloos Schweisstechnik

Firma Carl Cloos Schweisstechnik GmbH sídlí v německém městě Haiger. Od své­ho vzniku v roce 1919 vyvíjí a vyrábí zdroje pro svařování a robotizované systémy. V době automatizace a robotizace svůj vývoj zaměřuje na průmyslové roboty pod označením Romat®. Kombinací průmyslového robotu a zdroje pro svařování vzni­ká kompaktní systém pro automatizaci svařování. Za svou devadesátiletou historii si firma v oboru zdrojů pro svařování a robotizovaných systémů vybudovala ve svě­tě velmi dobré postavení.
 

Robotické systémy Romat

Robotické systémy Romat®jsou zákla­dem výrobního programu firmy Cloos v ob­lasti robotizovaného svařování (obr. 1). Me­chanický systém průmyslových šestiosých robotů Romat je založen na otočném kloubu, jehož velký akční rádius zaručuje jeho efek­tivní práci ve všech polohách. Díky použití vysoce výkonných, dynamických servopoho­nů je dosahováno nosnosti 10 až 15 kg. Mo­derní kompaktní převodovky zajišťují přesnost až 0,1 mm. Konstrukce, speciálně koncipovaná pro použití v nepříznivých průmyslových pod­mínkách, je optimalizována pro vysokou vyu­žitelnost při zachování nízkých požadavků na údržbu. Roboty lze upevnit na podlahu, stejně jako na stěnu, či dokonce na strop. Průmyslo­vé roboty Romat 350 a Romat 410 mají díky různě prodlouženým čtvrtým osám také vel­mi dobrý přístup k velkým stavebním prvkům.
 
Výhodou firmy Cloos jsou dodávky systé­mových řešení koncipovaných speciálně podle požadavku zákazníka „na klíč“. Příkla­dem takových řešení jsou:
  • kompaktní robotické svařovací buňky (Z1–Z6),
  • kompaktní robotická zařízení (C10–C60),
  • komplexní výrobní linky pro speciální účely.
Pro zákazníka je výhodné, že jsou všech­ny komponenty robotického zařízení vyvíjeny jedním výrobcem: od mechaniky robotu, přes polohovadla obrobků a senzorické systémy až po zdroje pro svařování a hořáky. Robotické systémy je možné alternativně použít pro vý­robní technologie využívající inertní (MIG) či aktivní (MAG) ochranný plyn nebo svařová­ní WIG s neodtavující se wolframovou elek­trodou, další technologie, jako jsou plazmové či laserové hybridní sva­řování (laser hybrid) a také tande­movou technologii, která je popsána v dalším textu.
 

Čidla a periferní komponenty

Pro robotizované systémy Romat je možné vybírat čidla z rozsáhlé pa­lety těchto moderních prvků. Vedle počítačem řízeného čidla pro oblou­kové svařování, které vyvinula firma Cloos a které se již léta osvědčuje v průmyslové praxi, se k vyhledává­ní a sledování svaru používají i další taktilní a optická čidla.
 
Pro začlenění robotů do provozu je k dispozici nepřeberné množství periferních komponent od jednodu­chých otočných nebo sklopných sto­lů, přes komfortní orbitální poloho­vače až po portály a robotické otoč­né stojany. Uživatel tedy pro každou polohovací úlohu nalezne odpovídající peri­ferní jednotku. Kompletní prvky bezpečnost­ní ochrany a vybavení jsou povinnou součástí každého robotického zařízení.
 

Programování

Roboty se programují ergonomicky tva­rovaným, přenosným ručním programova­cím zařízením s grafickou ovládací plochou. Pomocí přehledných menu může uživatel vytvářet, kontrolovat a upravovat obsáhlé programy v režimu on-line. Za využití in­tegrovaného 32bitového procesoru a 7,7" barevného displeje LCD s dotykovou ob­razovkou lze jednoduše zadávat příkazy a informace o poloze jednotlivých bodů dráhy svařování. Uvolňovací tlačítko s tře­mi funkčními polohami zajišťuje potřeb­nou bezpečnost během zkušebního běhu. Další cestou je vytváření programů pomo­cí klávesnice a funkcí na obrazovce ruč­ního programovacího zařízení. Pro správu a změnu programů nezávisle na řízení ro­botu lze použít doplňkový software Caro­la-Edit, který funguje na běžných počíta­čových platformách s operačními systémy Microsoft Windows.
 

Programovací software Robo Plan NT

Robo Plan NT® je programovací software pro off-line programování robotických sys­témů Romat firmy Cloos. Umožňuje uživa­teli nejen vytvářet kompletní programy, ale také uskutečňovat tzv. analý­zu proveditelnosti dříve, než se pro danou úlohu vynalo­ží prostředky např. na výrobu upínacích přípravků. Software také usnadňuje analýzu vytíže­ní a trvání programu, resp. vý­roby, což napomáhá optimali­zovat průběh výroby. Kolizní test umožňuje programátorům animovat program a kontrolo­vat všechny pohyby robotické­ho systému. Vytváření progra­mů na PC a zkrácení výrobní doby robotu jsou hlavní vý­hody softwaru Robo Plan NT.
 

Zdroje pro svařování

Zdroje pro svařování spo­lečnosti Cloos se významně uplatňují v mnoha oborech průmyslové výroby. Široká nabídka uvede­ných zdrojů je zárukou spokojenosti zákaz­níka. V kategorii zdrojů pro výrobní tech­nologie MIG a MAG naleznou zákazníci robustní zdroje pro svařování Quineo Step a Quineo Pulse. Tradice vývoje těchto zdrojů (obr. 3) zaručuje vysokou spolehlivost a op­timální nastavení pro konkrétní úlohu. Roz­sah výkonnostních tříd 180 až 600 A zajis­tí jejich univerzální použití pro ruční i auto­matizované svařování.
 

Metoda svařování Tandem

Pro výkonové svařování uvedla firma Cloos na trh novou metodu svařování pod označením Tandem. Postup je založen na svařování dvě­ma dráty do společné tavné lázně. Firma s ní zaznamenala významné úspěchy a pronikla do nových oblastí uplatnění. V průmyslu se pou­žitím této technologie posunula hranice mož­ností výkonnosti svařování. Aby bylo možné pracovat s elektrickým obloukem ve společ­ném procesu, jsou elektronicky synchronizová­ny dva výkonné, mikroprocesorem řízené im­pulzní svařovací zdroje typu GLC 603 Quinto.
Další informace zájemci naleznou na www.cloos.cz.
Miroslav Trávníček,
CLOOS Praha spol. s r. o.
 
Obr. 1. Robotické systémy Romat
Obr. 2. Zdroj pro svařování Quineo 600
Obr. 3. Kompaktní pracoviště C30 s robotem Romat 350 firmy Cloos