Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Řízení vodohospodářských sítí a monitorování povodí řek

Masivní rozvoj v oboru datové komunikace prostřednictvím mobilních operátorů má za následek nejen rozšíření mobilního internetu, ale také otevírá nové možnosti v používání řídicí techniky v úlohách řízení sítí. Firma ELVAC IPC s. r. o. téměř před deseti lety zača­la využívat služby mobilních operátorů GPRS k dispečerskému řízení sítí pro distribuci elektrické energie. Dnes tyto zkušenosti nabízí i dispečinkům v oblasti vodohospodář­ství a povodí řek. Ale ani zde není ELVAC nováčkem, má již za sebou několik uskutečně­ných projektů tohoto zaměření v povodí řek Vltavy a Labe.
 
K dispečerskému řízení ve vo­dohospodářských sítích firma Elvac IPC nabízí řadu jednotek RTU, kte­ré jsou primárně vyvinuty právě pro tuto oblast použití. Spolehlivost ří­dicích jednotek zvyšuje zálohované napájení a možnost záložní komu­nikace. Důležitou vlastností je také odolnost proti vlhkosti díky použi­tým lakovaným plošným spojům. Jednotky RTU disponují minimál­ně digitálními a analogovými vstu­py, reléovými výstupy a funkcemi měření teploty. Jsou určeny pro jed­noduché, v čase spojité monitoro­vací a řídicí úlohy. Neoblíbenější mezi systémovými integrátory je pravděpodobně modulární jednotka RTU7M. Vyznačuje se malou zástavbovou hloubkou pro snadnou montáž do již existu­jícících rozváděčů. Systém se skládá z mo­dulů v podobě zásuvných karet. Výkonný signálový procesor zpracovává vstupy a po­žadavky na výstupy, filtruje analogové a bi-nární signály a vykonává automatizační a ochranné funkce. Dva pomocné proceso­ry zajišťují kontrolní a signalizační funkce, např. blokování chybného sepnutí relé. Kro­mě signalizace stavů prostřednictvím digi­tálních vstupů, ovládání pomocí releových výstupů a měření stejnosměrných nebo stří­davých veličin je sledováno také překročení teplot nebo výpadky napájení, poruchy při měření elektrických veličin a probíhá vý­počet dalších veličin, např. průtoku či výš­ky hladiny. Průměrné hodnoty veličin jsou dále vyhodnocovány a jsou podkladem pro vyhlášení alarmních stavů.
 
Prostřednictvím rozhraní UDP API, umož­ňujícího zadávat AT příkazy i v režimu pře­nosu dat, lze dálkově měnit veškerá nastavení a číst všechny údaje o stavu modemu a pře­nesených datech z jednotek RTU. Komuni­kaci je možné zálohovat pomocí funkce vy­táčeného spojení, kdy při výpadku nebo pře­tížení sítě GPRS jednotka sama vytočí dané telefonní číslo a přenese důležité informa­ce. K jednotkám lze za použití sériové linky nebo LAN připojit další zařízení, která roz­šiřují funkce jednotky, např. IP kamery, me­teorologické stanice apod.
Ing. Miroslav Kocur,
ELVAC IPC s. r. o.