Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Řízení distribučních sítí

číslo 11/2004

Řízení distribučních sítí

Společnost Schneider Electric je známa především jako výrobce a dodavatel zařízení pro rozvod elektrické energie, automatizaci a řízení. Tento článek je krátkým výčtem toho, co společnost nabízí pro oblast řízení distribučních sítí.

Základním prvkem pro jakékoliv řízení je většinou řídicí systém, a hovoří-li se o řízení distribučních sítí, je logické, že článek bude dále zaměřen na systémy podporující distribuované řízení. Za hlavní řídicí systém lze z nabídky Schneider Electric zvolit systémy Modicon TSX Micro, Premium nebo Quantum. Pro sběr dat z distribučních sítí se používají jednotky distribuovaných v/v – Modicon TSX Momentum nebo nový systém Advantys STB. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěmi platformami je ve stupni modulárnosti systému.

Obr. 1.

Modicon TSX Momentum

Starší TSX Momentum je systém složený v podstatě ze čtyř částí. První částí je modul báze s určitým počtem v/v (např. 32 digitálních vstupů 24 V DC, šestnáct analogových vstupů 4 až 20 mA apod.). Na tuto bázi se nasadí druhá část – komunikační adaptér pro ten druh komunikace, který si zákazník vybere (k dispozici je jedenáct typů), a jednotka v/v je hotova. Tyto jednotky se propojí komunikační sběrnicí, jež se připojí k hlavnímu řídicímu systému. Je-li třeba v některé části distribuční sítě realizovat lokální řízení, zamění se komunikační adaptér za třetí část – procesorový modul – a z této jednotky se stává lokální řídicí systém. Čtvrtou částí mohou být opční moduly pro doplnění procesorových modulů např. hodinami reálného času, zálohováním či dalšími způsoby komunikace. Ze známých komunikačních protokolů jsou podporovány Modbus Plus, Interbus-S, Ethernet TCP/IP, Fipio, Profibus-DP, ControlNet a DeviceNet. Báze mohou kromě standardních vstupů a výstupů obsahovat i vstupy pro čítače. Příklad aplikace systému TSX Momentum je na obr. 1.

Provozovatel má volnost při výběru typu komunikačního protokolu, resp. typu komunikační linky, a nemusí tedy instalovat zcela novou síť. Je-li zvyklý na řídicí systémy jiných výrobců než Schneider Electric, může použít jejich dosavadní, popř. nový řídicí systém a k němu pomocí odpovídající komunikační sběrnice připojit moduly TSX Momentum jako distribuované v/v.

Obr. 2.

Další nespornou výhodou je i webový server zabudovaný v komunikačních adaptérech Ethernet.

Nejlepším důkazem spolehlivosti a kvality jsou reference. V oblasti teplárenství jsou příkladem realizované projekty předávacích stanic ve společnostech Pražská teplárenská, United Energy, Teplo Břeclav, Zásobování teplem Vsetín i v jiných společnostech na různých místech naší republiky.

V oboru plynárenství jsou systémy TSX Momentum použity např. v předávací a měřicí stanici zemního plynu Velké Němčice, kde sbírají data z několika druhů zařízení (průtokoměry, chromatografy atd.) a zabezpečují jejich přenos mezi dílčími dispečinky a ostatními stanicemi. Přenos je řešen s využitím multifunkčních mezisíťových komunikačních mostů (bridge), které umožňují připojit sběrnici s libovolným komunikačním protokolem. Všechna zařízení (řídicí systém, komunikační most i operátorské panely a stanice) jsou propojena prostřednictvím rychlé průmyslové komunikační sběrnice Modbus Plus.

Advantys STB

Druhým zde zmíněným systémem vhodným pro distribuovaná řízení je systém Advantys STB – obr. 2 (čtenáři se s ním mohli seznámit v článku [Knobloch, T.: Advantys STB Telemecanique – přizpůsobí se vašim představám, Automa, 2003, roč. 9, č. 11, s. 35–36]). Modulární konstrukce a široká škála v/v modulů, síťových adaptérů a příslušenství umožňují navrhnout systém přesně podle představ a potřeb uživatele. Díky umístění v/v modulů co nejblíže snímačům a akčním členům se radikálně snižují náklady na kabeláž. Samozřejmostí je možnost připojení k většině standardních provozních sběrnic. V současné době jsou k dispozici připojení ke sběrnicím CANopen, DeviceNet, Ethernet, Fipio, Interbus, Modbus Plus a Profibus-DP. Vstupní a výstupní moduly se umísťují napravo od napájecího modulu; na jeden komunikační modul jich lze připojit až 32. Obr. 3. K dispozici je téměř dvacet typů modulů pro diskrétní i analogové vstupy a výstupy s dvěma až šesti v/v na modul. Pro připojení vstupních a výstupních zařízení lze použít šroubovací nebo pružinové svorkovnice. Všechny v/v moduly mohou být vyjímány a opět vkládány do systému bez nutnosti odpojit napájecí napětí. To usnadňuje údržbu bez výpadků ve výrobě. Další specialitou je použití tzv. reflexních funkcí, které umožňují naprogramovat jednoduchou sekvenci s využitím základních booleovských funkcí, čítačů i časovačů přímo ve v/v modulu. To lze využít pro naprogramování chování systému v kritických situacích. Princip činnosti systému Advantys je znázorněn na obr. 3.

Power Logic

V oblasti řízení rozvodů elektrické energie nabízí Schneider Electric přístroje z řady Power Logic, které zajišťují měření a sběr údajů a řízení jednotlivých vývodů rozvoden. Všechny jsou schopny komunikovat po sběrnici Modbus. Pomocí komunikačních mostů lze data převádět i do Ethernet TCP/IP. Mezisíťové komunikační mosty jsou vybaveny webovými servery, takže k datům lze přistupovat velmi jednoduše prostřednictvím internetových prohlížečů (Internet Explorer, Netscape apod.).

Závěr

Hodnota produktů Modicon a Power Logic spočívá zejména v otevřených, spolehlivých a také časově a ekonomicky nenáročných komunikacích. Tyto vlastnosti jsou nezbytným základem pro efektivní řešení konfigurací pro distribuované řízení.

Ing. Tomáš Knobloch, marketing
Schneider Electric CZ, s. r. o.

Schneider Electric CZ, s. r. o.
Technická podpora
tel.: 382 766 333
e-mail: tp@cz.schneider-electric.com

Praha - Thámova 13, 186 00 Praha 8
tel.: 281 088 111, fax: 224 810 849

Brno - Mlýnská 70, 602 00 Brno
tel.: 543 425 555, fax: 543 425 554

http://www.schneider-electric.cz

Inzerce zpět