Aktuální vydání

celé číslo

08

2019

MSV 2019 v Brně

celé číslo

Řízení a vizualizace s technikou B&R

Automa 6/2001

Ing. Martin Koželka, B&R automatizace s. r. o.

Řízení a vizualizace s technikou B&R

V poslední době představila firma Bernecker&Rainer několik novinek ve svém výrobním programu – novou vysokorychlostní komunikaci Ethernet Powerlink, digitální servopohony B&R Acopos či panelové PLC B&R PowerPanel. Také díky těmto novinkám je firma schopna nabídnout vhodná řešení pro nejrůznější oblasti řízení. Základem jejího úspěchu je fundovaný přístup k řešení celé problematiky automatizační techniky.

Obr. 1.

B&R ControlSystems™
Firma B&R se zapsala do povědomí odborné veřejnosti především jako výrobce řídicích systémů založených na jednotné hardwarové i softwarové platformě, která umožňuje jednotně přistupovat k řešení širokého spektra problémů. Tři základní modelové řady (B&R 2003, 2005 i 2010) pokrývají díky své modularitě požadavky aplikací v rozmezí od několika málo vstupů a výstupů (jednoduché stroje, manipulátory, topné systémy apod.) až po konfigurace v řádech tisíců vstupů a výstupů (technologické celky, rozsáhlé výrobní linky). Kompatibilita systémů dovoluje vzájemně je kombinovat a v podstatě bez omezení přenášet programové vybavení mezi systémy.

Při tvorbě aplikací není programátor vázán omezenou sadou instrukcí, ale má k dispozici vyšší programovací jazyky, umožňující tvořit téměř libovolné algoritmy s vysokou efektivitou. Výhodou je možnost jednoduše tvořit vlastní funkční bloky pro řešení často zpracovávaných úkolů, programovat systémy pomocí standardních jazyků PLC podle normy IEC 61131 stejně jako pomocí vyšších programovacích jazyků (např. ANSI-C).

Tyto vlastnosti jsou zabezpečeny pomocí B&R Automation Runtime™ – operačního systému reálného času s přesně definovatelným časovým chováním, který zajišťuje naprosto shodné vlastnosti všech aplikací spouštěných na různých hardwarových platformách – tedy řídicích systémech B&R 2000, panelových PLC B&R PowerPanel, operátorských panelech B&R Panelware, ale i průmyslových PC B&R Provit, která se díky tomuto operačnímu systému stávají plnohodnotnou alternativou k tradičním PLC.

Obr. 2.

Pro řešení systémových komunikací je využíván soubor komunikačních prostředků B&R Automation Net, který poskytuje možnost transparentně přistupovat ke všem zařízením B&R propojeným pomocí sběrnic typu Ethernet, CAN, Profibus, RS-485 či RS-232, včetně jejich různých kombinací, a který je podporován přímo operačním systémem. Výsledkem je možnost přímo komunikovat (tzn. vyměňovat data, programovat, diagnostikovat, vizualizovat apod.) s libovolnými účastníky uvedených sítí, přičemž tato komunikace nevyžaduje v podstatě žádné programování v aplikačním softwaru.

Pro komunikaci s cizími zařízeními (řídicí systémy jiných výrobců, inteligentní periferie, nadřízené systémy SCADA) umožňují systémy B&R 2000 využít většinu běžně užívaných sběrnic a protokolů (Ethernet, Profibus, Modbus, DeviceNet, Interbus, CAN), přičemž v případě potřeby je možné pomocí standardních prostředků doprogramovat i jiný, specifický protokol.

B&R PanelSystems™
Zatímco oblast řídicích systémů navenek působí relativně statickým dojmem, nástroje na vizualizaci řízených či monitorovaných dějů procházejí bouřlivým vývojem. Stroje, ještě před nedávnem řízené více či méně složitým zapojením relé nebo jeho obdobou na bázi primitivních PLC, se nyní již standardně vybavují ovládacími panely s alfanumerickým zobrazením a řízením umožňujícím rychlejší, přesnější, a tedy i efektivnější provoz při srovnatelných nákladech. Oproti tomu na místech, kde byly běžně používány jednoduché operátorské panely, jsou v současné době průmyslová PC s barevnými displeji, mnohdy nahrazující tzv. nadřízená pracoviště, která vykonávají mimo jiné i sběr dat, analyzují či zpřístupňují všechny údaje vnitropodnikové sítě.

Obr. 3.

B&R Panelware™
Operátorské panely B&R Panelware je možné využít pro široké spektrum aplikací – od ovládání jednoduchých strojů (zadávání a vizualizace základních parametrů výroby, sledování okamžitého stavu stroje apod.), přes lokální obsluhu jednotlivých uzlů technologických celků (používání receptur, systémů výstražných hlášení, vícejazyčných verzí atd.) až po tvorbu vlastního, volně programovatelného uživatelského rozhraní. Modulární koncepce systému Panelware napomáhá vytvořit konfiguraci optimální i po hardwarové stránce přesně podle přání zákazníka.

B&R PowerPanel
Jednou z novinek ve výrobním programu firmy B&R je kombinace řídicího systému s operátorským panelem pod názvem B&R PowerPanel. Oblast jeho možného použití pokrývá v podstatě celou problematiku řízení strojů a s úspěchem je možné jej využít i pro řízení a vizualizaci menších technologických celků. Zásluhou využití výkonné výpočetní techniky a komfortních displejů se při zachování velmi příznivé ceny dostává zákazníkům do ruky prostředek pro uskutečnění kompletního řešení automatizačních úloh, spojující v sobě to nejlepší ze světa řídicích systémů i obslužních panelů B&R. Samozřejmostí zůstává i u tohoto produktu modulární stavba, díky které je možné přizpůsobit konfiguraci potřebám dané aplikace.

Obr. 4.

B&R Provit
Pod tímto označením se skrývají průmyslové počítače (Industrial PC – zkráceně IPC) firmy Bernecker&Rainer, které nabízejí platformu pro realizaci obslužní vrstvy aplikace nebo pro přímé řízení – ať už pomocí Slot PLC nebo stále častěji využívaného SoftPLC. Stejně jako vlastní IPC, tak i tyto nástroje pro přímé řízení z IPC jsou produktem firmy Bernecker&Rainer, a zajišťují tedy snadnou integraci PC do oblasti řídicí techniky.

Sortiment IPC Provit sahá od malých obslužních panelů až po výkonné datové centrály – zapadá tedy dokonale do celkové koncepce produktů B&R, jejichž přizpůsobivost velikosti a potřebám aplikace dovoluje vždy zvolit optimální řešení.

B&R AutomationSoftware™
Nedílnou součástí nabídky řídicí techniky je i kvalitní programové vybavení, které má často rozhodující vliv na výsledné vlastnosti celého projektu automatizace. B&R AutomationSoftware, jako ucelený programový balík, poskytuje nástroje, které umožňují řešit i ty nejnáročnější aplikace. Jeho součástmi jsou programovací prostředí B&R Automation Studio, nástroj pro komfortní sběr dat B&R Automation Net, operační systém B&R Automation Runtime, stejně jako veškerá dokumentace k produktům B&R v elektronické podobě, školicí materiály a další.

Obr. 5.

B&R Automation Studio™
Programování řídicích aplikací, tvorba vizualizací, parametrování servopohonů, kompletní dokumentace k dodávanému hardwaru, místní i dálková diagnostika, rozsáhlé ladicí funkce, tvorba vlastních knihoven s uživatelskými funkcemi – to je jen část možností, které poskytuje uživatelům programovací prostředí B&R Automation Studio™. Stejně jako při výběru hardwaru, tak i při tvorbě softwaru se uplatňuje projektově orientovaný pohled na celou problematiku. V jednom projektu Automation Studia se programuje řídicí aplikace i vizualizace, popř. i parametrizace servopohonů jako jednoho logického celku, a tedy bez přídavných problémů, které s sebou nese údržba více souvisejících projektů, správa výměny dat atd. Jednoznačným přínosem tohoto přístupu je větší přehlednost celé aplikace, její snadná přenositelnost a v neposlední řadě i možnost soustředit se pouze na podstatu řešeného problému. To vše vede k úspoře času, maximální efektivitě celého procesu návrhu i realizace a ve svém důsledku k technicky elegantním a cenově přístupným řešením.

B&R automatizace s. r. o.
Kalvodova 23
602 00 Brno
tel.: 05/43 23 60 46
fax: 05/43 23 60 47
web: www.br-automation.cz
e-mail: office@br-automation.cz