Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

RFID Future

Dne 17. března 2009 se v hotelu Top Ho­tel v Praze konala konference RFID Future, kterou uspořádalo vydavatelství Sdělovací technika (www.stech.cz).
 
Z obsahu příspěvků bylo patrné, že RFID je již dobře známou metodou iden­tifikace a konstruktéři, vývojáři a uživate­lé s ní mají bohaté zkušenosti. Dokladem byla např. přednáška Jakuba Unucky ze společnosti Gaben o využití RFID v pra­xi v průmyslových podnicích. Velký zájem vyvolala přednáška na téma problematika antén pro radiofrekvenční identifikaci ko­vových a dielektrických objektů v pásmu UHF Ing. Milana Polívky, Ph.D., a Ing. Mi­lana Švandy z FEL ČVUT, jež srozumitel­nou formou vysvětlila, jakými způsoby za­jistit spolehlivou identifikaci i z nosičů dat umístěných na kovových površích nebo ná­dobách s kapalinami. Přednáška Ing. Ladi­slava Slívy ze společnosti T-Systems Czech Republic se věnovala implementaci RFID z pohledu systémového integrátora. Zají­mavou přednášku přednesl také Ing. Lukáš Vojtěch z FEL ČVUT na téma informační bezpečnost RFID. Obecněji se RFID věno­valy přednášky Ing. Jiřího Poláka ze Sdru­žení pro informační společnost a Daniela Lopoura a Romana Kortuse z GS1 Czech Republic a koordinačního výboru pracovní skupiny pro RFID-EPC.
 
Ačkoliv sponzorů konference bylo letos méně, organizátorům se podařilo uspořádat velmi kvalitní a zajímavou konferenci s hoj­nou účastí odborníků a s bohatou diskusí.

(Bk)