Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Řešení jednoduchých automatizačních úloh

číslo 7/2003

Řešení jednoduchých automatizačních úloh

Klasické řešení malých úloh v automatizační technice s použitím stykačů, časových relé apod. je již minulostí. V dnešní progresivní době, kdy při realizaci projektu mají všechny zúčastněné strany zájem o řešení jednoduché, co nejlevnější, rychlé a přitom variabilní, je vhodné použít programovatelný logický modul LOGO!, který zajistí nejen jednoduché logické funkce, ale i časové funkce a zpracování analogových hodnot.

Obr. 1.

Následující popis dvou aplikací, které jsou svou povahou typické pro použití logického modulu, nechť je čtenáři inspirací při jeho vlastním řešení podobných úloh.

Automatické otevírání dveří

Požadavky
Automatické otevírání dveří se často používá ve vchodech supermarketů, ve veřejných budovách, bankách, nemocnicích apod.

Jestliže před dveře vejde osoba, dveře se musí otevřít a zůstat otevřené tak dlouho, dokud není dveřní prostor opět prázdný. Poté se dveře, po krátké časové prodlevě, automaticky zavřou.

Klasické řešení
Klasické řešení dané úlohy s použitím relé je na obr. 1. Po detekování pohybu snímačem B1 nebo B2 se dveře pomocí stykače K3 otevřou. Je-li dveřní prostor po určitou dobu prázdný, dveře se opět zavřou.

Řešení s modulem LOGO!
Při použití modulu LOGO! je možné zapojení výrazně zjednodušit. Stačí pouze zapojit na vstupní svorky modulu snímače pohybu umístěné po obou stranách dveří a koncové spínače pohybu dveří. Na výstupy se připojí stykače pro ovládání pohybu dveří (obr. 2).

Obr. 2.

Snímače pohybu na vstupech I1 a I2 zjistí, zda je v blízkosti dveří osoba či nikoliv. Pokud alespoň jeden ze snímačů hlásí pohyb, dveře se prostřednictvím stykače na výstupu Q1 otevřou. Zpožděné zavírání zajistí funkce zpožděného vypnutí integrovaná v modulu LOGO!. Signál k zavření dveří je k dispozici na výstupu Q2. Koncové polohy dveří indikují koncové spínače na vstupech I3 a I4.

V porovnání s klasickým řešením vystačí řešení s modulem LOGO! s daleko menším počtem komponent. Jsou to:

 • modul LOGO! 230 RC,
 • detektor pohybu vnitřní (vstup I1),
 • detektor pohybu venkovní (I2),
 • koncový spínač: dveře otevřeny (I3),
 • koncový spínač: dveře uzavřeny (I4),
 • stykač: otevření dveří (výstup Q1),
 • stykač: zavření dveří (Q2).

Výhody
Řešení s modulem LOGO! vyžaduje méně komponent než klasické řešení a aplikaci je možné velmi jednoduše rozšířit. Například lze implementovat přepínač manuálního ovládání (otevřeno – automatika – zavřeno). Pro dočasné uzavření dveří např. o víkendu je možné použít sedmidenní časový spínač, který je integrován přímo v modulu LOGO!.

Obr. 3.

Řízení systému ventilace

Požadavky
Systém ventilace je určen k dodávce čerstvého vzduchu jedním a současně k odsávání použitého vzduchu z místnosti druhým ventilátorem. Průtok vzduchu oběma ventilátory je sledován detektory proudění. V žádném případě by nemělo dojít ke stlačování vzduchu uvnitř místnosti. Ventilátor dodávající čerstvý vzduch může být spuštěn pouze v případě, že je signalizován průtok ventilátorem odsávajícím použitý vzduch. V případě chyby je třeba zapnout varovné signální světlo a systém ventilace odstavit.

Klasické řešení
Chod ventilátorů je monitorován snímači průtoku vzduchu. Jestliže po uplynutí krátké doby po vydání povelu není naměřen žádný průtok vzduchu, je celý systém zastaven a je ohlášena chyba. Potvrdit tento stav lze stisknutím tlačítka. K realizaci zařízení pro sledování stavu ventilátorů je vedle snímačů průtoku vzduchu třeba ještě několik dalších spínacích zařízení (obr. 3).

Obr. 4.

Řešení s modulem LOGO!
Klasické vyhodnocovací zařízení může být jako celek nahrazeno modulem LOGO! v zapojení podle obr. 4.

Ventilace se zde spustí tlačítkem připojeným na vstup I1 a vypne tlačítkem na vstupu I2. Případná chyba je indikována kontrolním světlem zapojeným na výstup Q3 a systém ventilace se vypne. K realizaci systému jsou třeba tyto komponenty:

 • modul LOGO! 230RC,
 • tlačítko pro spuštění (vstup I1),
 • tlačítko pro zastavení (v klidu sepnuto, I2),
 • detektor průtoku vzduchu do místnosti (I3),
 • detektor průtoku vzduchu z místnosti (I4),
 • ventilátor pro odsávání vzduchu (výstup Q1),
 • ventilátor pro dodávku vzduchu (Q2),
 • kontrolní světla (Q2, Q3).

Výhody
V porovnání s klasickým řešením se použije menší počet komponent. Řešení s modulem LOGO! znamená úsporu investic při instalaci a úsporu místa v rozváděči. V případě změny konfigurace je možné systém flexibilně upravit a přeprogramovat podle potřeby provozovatele.

Ing. Tomáš Halva, Siemens s. r. o.
(tomas.halva@siemens.com)

Inzerce zpět