Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Regulátory teploty Delta DT

Regulátory teploty řady Delta DT od firmy Delta Electronics využívají PID regulaci s au­tomatickým nastavením parametrů a podporují komunikaci prostřednictvím sběrnice RS-485 s protokolem Modbus. Na jejich vstup lze připojit odporové i termočlánkové sníma­če teploty, některé mají i vstup standardních analogových signálů. Výstup může být reléo­vý, pulzní nebo analogový. Dodávány jsou v provedení k montáži do panelu i na lištu DIN.

 

Regulátory DTA – základní provedení

Řada DTA (obr. 1) zahrnuje panelové regulátory v základním provedení. Mohou pracovat v režimech PID regulace (s auto­matickým laděním parametrů), dvoustavové regulace nebo manu­álního ovládání. Na jejich vstup lze připojit jak odporové, tak ter­močlánkové snímače. Teplota je vzorkována s periodou 0,5 s. Výstup akční veličiny je reléový (250 V AC, 5 A), pulzní napěťový (14 V DC, max. 40 mA) nebo li­neární proudový (4 až 20 mA, za­tížení do 600 W). Regulátory mají dvě skupiny alarmových výstupů, každou s třinácti režimy alarmů.
 
Na čelní straně jsou reguláto­ry opatřeny dvouřádkovým dis­plejem. Sedmisegmentové čísli­ce, čtyři v každém řádku, zob­razují aktuální hodnotu (nahoře, červeně) a požadovanou hodnotu (dole, zeleně) teploty ve stupních Celsia nebo Fahrenheita. Na pa­nelu jsou dále čtyři programova­cí tlačítka, jimiž lze regulátor na­stavit. Tlačítka lze proti nechtěné či úmyslné změně parametrů uza­mknout, a to buď zcela, nebo jen funkční klávesy (klávesy nahoru a dolů zůstanou funkční).
 
K dispozici je také proudový transformá­tor, který vyvolá off-line alarm, nastane-li proudové přetížení výstupu.
 

Regulátory DTB – pro náročnější úlohy

Regulátory DTB (obr. 2) mají dvě sady parametrů regulátoru (obě s funkcí automatického ladění) a dvojitý výstup akční veliči­ny. Lze je tedy využít např. k regulaci ohře­vu i chlazení. Díky tomu je možné rychleji dosáhnout požadované teploty. Ve srovnání s regulátory DTA mohou být regulátory DTB navíc vybaveny analogovým vstupem a li­neárním napěťovým výstupem (0 až 10 V). Perioda vzorkování snímače teploty je 0,4 s (u analogového vstupu 0,15 s). Analogový vstup je možné využít např. pro regulaci prů­toku nebo tlaku.
 
Na rozdíl od regulátorů DTA je v regulá­torech DTB navíc vestavěn programovatelný automat, který umožňuje programovat prů­běh požadované teploty, a to v osmi krocích (rampa, výdrž na teplotě). Tím je u jednoduš­ších úloh zcela eliminována potřeba externí řídicí jednotky.
 
K dispozici jsou tři skupiny alarmů, kaž­dá s osmnácti alarmovými režimy.
 
Stejně jako regulátory DTA, i regulátory DTB jsou určeny pro zástavbu do panelu, mají uzamykatelná funkční tlačítka a mohou komu­nikovat protokolem Modbus ASCII nebo RTU.
 
K dispozici jsou i varianty s funkcí udá­lost (event). V regulátoru mohou být uloženy dva programy regulace teploty, které se pře­pínají příchodem externího signálu nebo po­velem z PLC. Další volitelnou funkcí je funk­ce ventil (valve), umožňující nastavit otevření ventilu podle žádané hodnoty.
 

Regulátory DTD – cenově výhodné

Regulátory DTD byly vyvinuty pro jed­nodušší úlohy, kde vyhovují příznivým po­měrem funkčních vlastností a ceny. Na rozdíl od regulátorů DTB mají jen jednu sadu pa­rametrů PID regulátoru (nelze jimi regulovat současně topení i chlazení), na rozdíl od re­gulátorů DTA umožňují programovat průběh žádané hodnoty. Výstupy jsou reléové nebo pulzní napěťové. Regulátory DTD mají jen jednu skupinu alarmů s osmi režimy. Pracují autonomně, nemohou komunikovat. Program a nastavení regulátoru jsou uloženy v pamě­ti EEPROM.
 

Regulátory DTC – k montáži na lištu

Zatímco předchozí řady obsahovaly re­gulátory v panelovém provedení, reguláto­ry DTC jsou určeny k montáži na lištu DIN. Možnost instalovat několik regulátorů vedle sebe jako paralelně zapojené moduly šetří náklady na kabeláž. Lze tak vytvořit sestavu, která měří a reguluje teplotu v mnoha bo­dech. K dispozici jsou všechny druhy vstu­pů i výstupů jako u ostatních verzí: vstupy pro odporové a termočlánkové snímače tep­loty, proudové a analogové vstupy, reléové výstupy, pulzní napěťové výstupy a analogo­vé proudové nebo napěťové výstupy. Regu­látor je typu PID, s automatickým laděním a možností programovat žádanou hodnotu. Regulaci lze přepnout do dvoustavového nebo manuálního režimu. K dispozici je komunikace protokolem Modbus (ASCII nebo RTU). Protože tento regulátor nemá vlastní displej, může být protokol Modbus využit k připojení operátorského panelu. Regulá­tor je před neoprávněným zásahem do pro­gramu a nastavení chráněn heslem se třemi úrovněmi oprávnění.
 

Shrnutí

Regulátory Delta DT nacházejí uplatnění v mnoha oborech techniky, nejen v průmys­lových strojích a zařízeních, ale také v sys­témech vytápění a klimatizace v budovách a podobných oborech. Všechny regulátory odpovídají mezinárodním normám a nesou značky CE pro evropský a UL pro americký trh. Další informace zájemci získají u české­ho zastoupení Delta Electronics, společnosti ProfCom, s. r. o. (viz inzerát na čtvrté stra­ně obálky).
(ProfCom, s. r. o.)
 
Obr. 1. Regulátory DTA – základní provedení
Obr. 2. Regulátory DTB pro náročnější úlohy
Obr. 3. Regulátory DTC k montáži na lištu
Obr. 4. Cenově výhodné regulátory DTD