Aktuální vydání

celé číslo

06

2020

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Recenze: Základy automatického řízení

Vítečková, M. – Víteček A.: Základy automatického řízení (dotisk 2., rozšířeného vydání). ISBN 978-80-248-1924-2, 244 str., VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2014.

 
Učebnice renomovaných autorů (miluse.viteckova@vsb.cz, antonin.vitecek@vsb.cz) se zabývá základy teorie automatické regulace. Výklad je rozdělen do šesti kapitol. Za úvodní kapitolou, vysvětlující základní pojmy automatické regulace, následuje výklad Laplaceovy transformace (kap. 2). Kapitola 3 seznamuje s matematickými modely, které jsou používány pro popis chování dynamických dějů v regulačních obvodech. Z lineárních modelů to jsou diferenciální rovnice, laplaceovské a kmitočtové přenosové funkce, impulzní a přechodové funkce a stavový model (všechny typy modelů jsou ilustrovány na názorných příkladech). Popsána je algebra blokových schémat a metody linearizace. V kapitole 4 jsou popsány regulační obvody, regulátory typu PID, typy regulovaných soustav a stabilita regulačních procesů. Pátá kapitola je věnována syntéze regulačních obvodů, kvalitě regulace a seřizování regulátorů. Krátce pojednává o číslicové regulaci. Šestá kapitola popisuje regulaci s nespojitými typy regulátorů –. dvoupolohových a třípolohových. Součástí je i rejstřík a seznam literatury. Přílohy obsahují tabulky s definičními vztahy a základními vlastnostmi Laplaceovy transformace spolu se slovníkem pro transformace nejpoužívanějších funkcí. Z celého textu je patrná snaha po názorném a pochopitelném vysvětlení látky, která patří mezi nejnáročnější z oboru automatického řízení, což se autorům podařilo. Výklad je prokládán ilustrativními příklady s množstvím obrázků. Publikace je prvotně určena studentům bakalářského a magisterského studia na VŠB – Technická univerzita Ostrava, může ale posloužit i studentům ostatních technických univerzit a odborníkům z praxe.

(šm)