Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Recenze: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET

číslo 12/2005

Recenze: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET

Lacko, L.: Programujeme mobilní aplikace ve Visual Studiu .NET. Brno, Computer Press, 2004, 479 stran, brožované, doprovodný CD-ROM, ISBN 80-251-0176-2, doporučená cena 490 Kč.

Knihu napsal známý odborník na databázovou problematiku Luboslav Lacko. Je rozdělena do jedenácti kapitol a určena pro zkušenější programátory. Na přiloženém CD-ROM jsou zdrojové kódy k probíraným příkladům (v knize i dále v recenzi aplikacím – pozn. red.), knihovny pro vývoj a další programy umožňující čtenáři seznamovat se rychle a pohodlně s probíranou problematikou.

V první kapitole se autor věnuje stručnému přehledu hardwaru a softwaru nyní běžně používanému v mobilních zařízeních. Současně jednoduše a výstižně popisuje metody bezdrátové komunikace jako GSM, Bluetooth apod. Po přečtení čtenář získá základní znalosti o tom, co to vlastně mobilní zařízení jsou a co od nich může očekávat. Druhá kapitola seznamuje s možnostmi vývoje softwaru pro mobilní zařízení, a to nejen z pohledu samotných současných výpočetních platforem, ale i s výhledem do budoucna. O tom, že v knize si přijdou na své i zastánci neřízeného kódu, vypovídá třetí kapitola. Pojednání o tvorbě programů v prostředí Embedded Visual Tools 3.0 je doprovázeno zdařilými a názornými programy v jazyce C++. Po klidné sérii tří navazujících kapitol přichází čtvrtá kapitola. Autor v ní rozebírá metody přístupů k databázovénu systému MS SQL Server 2000 i jeho odlehčené verzi MSDE. Dále zrychleně probírá přístup k datům prostřednictvím ADO.NET. V celé kapitole se vyskytuje mnoho fragmentů kódu v jazycObr. 1. ích VisualBasic.NET a C#, ať už psaných nebo vygenerovaných při použití nástroje Visual Studio .NET. Kapitola neobsahuje ani jeden hotový příklad. Pro čtenáře obeznámeného s problematikou databázových systémů jde o osvěžení znalostí, zatímco pro čtenáře začínajícího a neznalého této problematiky jde o kapitolu zmatenou a velmi nesnadno pochopitelnou, která má spíše charakter dodatku. V páté kapitole autor opustil prostředí databázových programů. Na chvíli nechá čtenáře oddechnout si od světa tabulek, relací a transakcí a vrhne se s ním do tvorby webových aplikací pro mobilní zařízení. Nejdříve vysvětlí, že vývoj na platformě .NET se opírá o metodu webových formulářů ASP.NET a vývojové nástroje WebMatrix a VisualStudio.NET, a poté se věnuje stručnému přehledu snadno dostupných emulátorů. Po přehledu emulátorů uvede čtenáře do problematiky psaní aplikací s použitím metody ASP.NET, a to jak pro PC a PDA, tak i pro mobilní telefony. Uživatel se konečně dočká tvorby jednoduché aplikace v obou zmíněných prostředích . Teprve po ukázkových příkladech je uživatel obeznámen s problémem instalace internetového informačního serveru (IIS), který je potřebný pro běh aplikací typu ASP.NET, a se základy metody ASP.NET. Šestá kapitola čtenáře uvádí do světa ovládacích a validačních prvků určených pro webové formuláře. Každý popisovaný prvek je doprovázen názorným příkladem použití. Navazující sedmá kapitola využívá znalosti předané čtenáři v předchozích kapitolách a zpětně se vrací zvláště k databázové problematice probrané ve čtvrté kapitole a k použití mobilních ovládacích prvků ze šesté kapitoly. Podstatnou část kapitoly provází komplexní příklad mobilního číšníka. Osmá kapitola je lahůdkou pro ty, kteří mají rádi „klasické“ ovládací prvky. Seznamuje čtenáře s vývojem aplikací v prostředí .NET Compact Framework a s ovládacími prvky, které poskytuje. Popis každého ovládacího prvku je doprovázen příkladem použití, stejně jako v případě výkladu ovládacích prvků vlastních metodě ASP.NET v šesté kapitole. V závěru je čtenáři předvedeno použití ovládacích prvků na příkladu kreslicího programu Scrible (obdobně jako ve třetí kapitole). Autor se nevyhýbá ani přiblížení problematiky volání funkcí API operačního systému anebo tvorby vlastního ovládacího prvku. Devátá kapitola je opět ve znamení databázové problematiky, ale poněkud z jiného pohledu. Čtenář se seznámí se způsoby, jakými může synchronizovat mobilní zařízením se serverem MS SQL Server 2000. Probírané téma najde své uplatnění v širokém spektru úloh řešených v současné době. Co to jsou webové služby, čtenáři vysvětlí předposlední, desátá kapitola. Nejdříve je objasněno, jak webové služby pracují a co je od nich možné očekávat. Poté se čtenář dozví, jakými způsoby může webovou službu vyvinout a jak s ní pracovat v aplikacích typu tenký nebo tlustý klient. Jedenáctá kapitola je ve znamení stále populárnějších přístrojů třídy SmartPhone. Čtenář je zasvěcen do problematiky vývoje aplikací jak s použitím nástroje Embedded Visual Tools 3.0, tak v prostředí Visual Studio .NET, a to na názorných příkladech.

Kniha má na první pohled trochu nejasný sled kapitol, kterému však přijde čtenář na chuť, třebaže teprve po pečlivém a trpělivém studiu. Některé kapitoly (jako příklad uveďme kapitolu čtyři) jsou napsány ve stylu rychlé programátorské brožury, některé zase naopak s pečlivostí a vhodným ukázkovým příkladem (např. kapitoly osm a deset). Je škoda, že autor čtenáři nepřibližuje další užitečná rozšíření, jako je např. volně dostupné prostředí Open NET CF, které rozšiřuje dosavadní možnosti prostředí .NET CF. I přes drobné nedostatky a překlepy má kniha určitě své místo v knihovničce programátora, který to myslí s vývojem aplikací pro mobilní zařízení vážně.

Tomáš Wiszczor