Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Recenze: Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích

Buchta, J. – Burišin, M.: Plynová zařízení v budovách v otázkách a odpovědích. Agentura ČSTZ, Praha 2007, 488 str.
 
Charakteristickým fenoménem života současné společnosti se staly informace. Někdy se sice na nás ze záplavy různých médií doslova valí, mnohdy je však musíme z nepřehlednéhomnožství zdrojů nejrůznější provenience pracně zjišťovat. Platí to i pro stále košatící oblast technických, bezpečnostních a legislativních předpisů v oboru plynových zařízení a spotřebičů na plynná paliva – zejména v těch případech, kdy v nich nejsou v každodenní praxi se vyskytující problémy vůbec řešeny nebo východisko je nastíněno pouze obecně. Odtud také pramení trvalý zájem odborné i laické (občanské) veřejnosti o publikace, které tyto předpisy a z nich vyplývající důsledky srozumitelně a v souvislostech vysvětlují.
 
Ke zdařilým publikacím uvedeného typu se řadí nová obsáhlá příručka vydaná Agenturou Českého sdružení pro technická zařízení (ČSTZ), jejímž cílem je upozornit navšechny možné rizikové stavy, které mohou nastat v souvislosti se zřizováním a provozem odběrných plynových zařízení, a na vhodné způsoby jejich řešení, a tím napomoci k prevenci nehod. Příručka je rozdělena do pěti tematických celků:
 1. Základní pojmy (plyny – plynová zařízení – pojmy a veličiny – otravy, požáry, první pomoc – činnost orgánů a organizací, předpisy a jejich použití – plynárenství, odběr plynu – statistika a značky).
 2. Povinnosti při zřizování a provozu plynových zařízení (povinnosti, odpovědnost a práva vlastníků a uživatelů plynových zařízení).
 3. Odběrné plynové zařízení – rozvod plynu (základní části rozvodu plynu; armatury; trubky a tvarovky; spoje; hadice a připojování spotřebičů; regulace tlaku; vedení a stavba plynovodů; ochrana proti požáru; výpočet a dokumentace rozvodů plynu).
 4. Činnosti na odběrném plynovém zařízení (montáž a opravy; revize, zkoušky, kontroly; obsluha, odvzdušňování, odplyňování; uvedení do provozu; úniky plynu a jejich vyhledávání; speciální práce; zásady bezpečného provozu).
 5. Spotřebiče (základní pojmy; větrání prostor s plynovými spotřebiči; požadavky na umísťování a zásady instalace, výměny a servisu; odvody spalin; otravy spalinami). Text je doprovázen mnoha obrázky, schématy, grafy a tabulkami.
Autoři, naši přední plynárenští odborníci a zkušení publicisté, zvolili k prezentaci nejčastěji se vyskytujících problémů formu zpracovaných otázek, odpovědí a příkladů z praxe, včetně návodů k řešení zcela konkrétních problémů, jasně a srozumitelně podaných. Co se týče odborné problematiky z oblasti projektování, revizí, montáží a servisu, vhodně kombinují teorii s potřebami praxe při řešení úloh na konkrétních technických zařízeních a systémech. V mnoha případech je zvolena forma výkladu porovnáním správného a chybného řešení.
 
Příručku lze doporučit každému, kdo má hlubší zájem o plynová zařízení, a to zejména z hlediska zajištění jejich bezpečného provozu. Další informace o problematice rozvodů a spotřebičů plynu a o jejich bezpečném používání lze kdykoliv získat u Agentury ČSTZ (http://www.cstz.cz; viz např. zvýrazněný doprovodný text).
 
(tes)
 

 

Bezpečnostní opatření při úniku zemního plynu

 
 • V souvislosti se závažnými nehodami, k nimž došlo v poslední době následkem úniků zemního plynu, lze obecně konstatovat, že při řešení havarijních situací tohoto typu se stále chybuje. Podle Agentury ČSTZ – Českého sdružení pro technická zařízení je při podezření na únik zemního plynu nezbytné:
 • ihned zhasnout všechny plameny!
 • ihned otevřít všechny dveře!
 • ihned uzavřít všechny uzávěry plynu, popř. hlavní uzávěr plynu!
 • nepoužívat otevřený oheň!
 • nezapalovat zápalky nebo zapalovače (pro případné osvětlení)!
 • nevytahovat elektrické vidlice!
 • nemanipulovat s elektrickými spotřebiči, nevypínat je ani nezapínat! – nepoužívat elektrické zvonky a telefony!
 • nepoužívat výtahy!
 • nekouřit!
 • varovat ostatní zaměstnance, obyvatele domu apod. a opustit objekt!
 • informovat pohotovostní a poruchovou službu příslušné plynárenské společnosti telefonem, který se nachází mimo objekt či místo úniku plynu (nepřetržitá poruchová služba plynárenských akciových společností má telefonní číslo 1239)!
 • pokud vystupuje zápach plynu z prostor, které nejsou běžně přístupné, okamžitě uvědomit policii (tel. č. 158) nebo hasiče (150)!
 • místo úniku zpřístupnit pro pohotovostní a poruchovou službu!
(tes)