Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Recenze: Ojedinělá publikace o měření (nejen) topných plynů

číslo 11/2004

Recenze: Ojedinělá publikace o měření (nejen) topných plynů

Mikan, J.: Měření plynu. GAS, Říčany u Prahy 2003. 1. vydání, 352 str. + CD ROM. Cena 395 Kč, náklad neuveden.

Vzhledem ke skutečnosti, že používání plynných paliv je šetrné k životnímu prostředí, jejich spotřeba ve světě neustále roste. Proto také bude po období ještě minimálně několika desítek let aktuální problematika technických a metrologických požadavků na měření plynu a měřicích zařízení, která se k těmto měřením používají.

Většina z nás ví, že množství dodávaného plynu se přímo měří zpravidla v objemových jednotkách, např. krychlových metrech (platí to již od roku 1873, jen v počátcích českého plynárenství se používala krychlová stopa). Avšak to, co se mnohým jeví jako nejjednodušší, měřit objem plynu, není zcela bez problémů. Z fyziky je známo, že dva stejné objemy plynu změřené při různých tlacích a teplotách nemají stejnou hmotnost a jejich spálením (u topných plynů) se nezíská stejné množství energie.

V naší ani ve světové literatuře není mnoho titulů, které se speciálně zabývají měřením plynů. Získávání nových fundovaných informací je dosti obtížné: aktuální, ale víceméně nahodilé informace lze získat na veletrzích a výstavách, na konferencích a seminářích, z firemních prospektů nebo ze zahraničních časopisů. Z tohoto pohledu je proto recenzovaná monografie významným edičním počinem.

Po stručném obecném úvodu do měření a legislativy následuje v knize přehled fyzikálních veličin a jednotek a vlastností topných plynů. Další pasáže jsou věnovány měření tlaku, teploty, průtoku a proteklého množství plynu, pojaté v co nejširším pohledu. U jednotlivých principů měření je krátce zachycena jejich historie a vývoj, současný technický stav i trendy dalšího rozvoje. Značný prostor je dán otázkám zajištění jednotnosti a správnosti měření objemu a průtoku plynu (primární a sekundární etalony), principům nízkotlakého a vysokotlakého zkoušení snímačů a zkušebním zařízením pro ověřování plynoměrů. Prodej plynu je nemyslitelný bez přepočítávačů plynu. Informace o přepočtech měřených veličin při provozních podmínkách na základní (vztažné) podmínky jsou shrnuty v samostatné kapitole. Příručka rovněž zahrnuje měření některých dalších fyzikálních vlastností plynu, jako např. viskozity, vlhkosti, hustoty, hutnoty (pozn. red.: hutnota neboli relativní hustota udává, kolikrát je daný plyn těžší než vzduch) spalného tepla, výhřevnosti a Wobbeho čísla (pozn. red.: Wobbeho číslo je podíl objemového spalného tepla a druhé odmocniny hutnoty za stejných vztažných podmínek). Závěr knihy tvoří přehledy nejznámějších výrobců měřidel plynu, schválených typů měřidel v oboru měření plynu (přehled za roky 1965 až 2002), výčet legislativních technických předpisů a přehled literatury s odkazy na další zdroje informací a poznatků.

Publikace je určena pracovníkům v plynárenství a energetice, výrobcům, opravářům a provozovatelům měřicích zařízení, odborníkům v metrologii, technické normalizaci a zkušebnictví, technikům, kteří se zabývají měřením plynů v různých oborech, učitelům a žákům středních a vysokých škol, a přinese užitek i široké technické a technicko-obchodní veřejnosti.

(tes)

Inzerce zpět