Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Recenze: Automatizace – Automatické řízení

číslo 12/2002

Recenze: Automatizace – Automatické řízení

ŠVARC, I.: Automatizace – Automatické řízení. Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Akademické nakladatelství CERM, s. r. o., Brno, březen 2002. 201 stran, ISBN 80-2314-2087-1

V běžné mluvě se již trvale zabydlely pojmy automatizace, automaticky a mnohé jejich modifikace. Publikace přináší shrnutí významu pojmu automatizace včetně popisu jeho obsahu.

V úvodu knihy je zmíněna snaha lidstva osvobodit se nejen od fyzické práce, ale také od jednotvárné unavující duševní činnosti cestou automatizace. Je naznačeno členění vědního oboru kybernetika jako teoretické disciplíny věnující se řízení, které je základem automatizace. Řízení je definováno jako cílené působení řídicího systému na řízený objekt tak, aby bylo dosaženo určeného cíle. Je členěno na automatické a ruční. Dále jsou rozlišeny a stručně charakterizovány ovládání, regulace a vyšší formy řízení (optimální a adaptivní řízení, učení a umělá inteligence). Automatické řízení je děleno na logické, spojité, diskrétní a fuzzy řízení, kterým jsou věnovány další kapitoly. Je zdůrazněn význam systémového přístupu k řešení automatizačních úloh a jsou stručně specifikovány potřebné znalosti osob zabývajících se automatizací.

Kapitola 2 je věnována logickému řízení. Jsou zde definovány logická funkce obecně i základní logické funkce a uvedeny zákony Booleovy algebry včetně vyjádření booleovských funkcí. Pozornost je věnována minimalizaci logických funkcí. Je uvedena ukázka kombinačních a sekvenčních logických obvodů. Stručně jsou zmíněny programovatelné automaty.

Třetí kapitola se zabývá spojitým lineárním řízením. Je uvedena Laplaceova transformace jako matematický nástroj k řešení lineárních regulačních obvodů. Jsou zde obsaženy způsoby popisu statických i dynamických vlastností členů regulačního obvodu, bloková algebra, metody určování stability regulačních obvodů, některé metody syntézy lineárních regulačních obvodů a způsoby určování kvality regulace a seřizování regulátorů. Dále jsou popsány jednotlivé způsoby rozvětvení jednorozměrových rozvětvených regulačních obvodů a zmíněny základní pojmy týkající se mnohorozměrových regulačních obvodů.

Diskrétnímu řízení je věnována čtvrtá kapitola. Na začátku je popsána Z-transformace jako nástroj potřebný pro řešení diskrétních regulačních obvodů. V dalším textu je uveden způsob popisu dynamických vlastností členů diskrétního regulačního obvodu včetně blokové algebry a pozornost je zde věnována algoritmům řízení číslicových regulátorů a řešení stability diskrétních regulačních obvodů.

Kapitola pátá je věnována základním pojmům fuzzy (neurčité) logiky a v návaznosti na fuzzy řízení včetně návrhu fuzzy regulátoru.

Náplní šesté kapitoly jsou nelineární systémy a jejich řešení. Po úvodu do problematiky je popsána metoda stavové roviny včetně konstrukce stavové trajektorie, vyjádření času ve stavové rovině a určení singulárních bodů. Dále je věnována pozornost vyšetřování stability nelineárních systémů.

Celkem lze konstatovat, že se autorovi podařilo splnit vytyčený záměr – poskytnout stručnou a srozumitelnou pomůcku pro studium oboru automatického řízení. Způsob zpracování dokazuje mnohaleté pedagogické zkušenosti autora. Lze očekávat, že kniha se stane pomůckou užívanou nejen studenty, ale i širší technickou veřejností zájmově zaměřenou na automatické řízení a vyplní mezeru, která na knižním trhu v této oblasti dosud existovala.

Jaroslav Balátě

Inzerce zpět