Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Recenze: Automatizace a automatizační technika

Kolektiv autorů: Automatizace a automatizační technika, 3. část. Prostředky automatizační techniky, 5., rozšířené a aktualizované vydání, ISBN 978-80-251-3747-5, Computer Press, 304 str., 640 obr., 199 Kč, www.albatrosmedia.cz, e-shop@albatrosmedia.cz, Brno, 2014.

 
Kniha je třetí částí čtyřdílné publikace Automatizace a automatizační technika, která poprvé vyšla v roce 2000. Je určena především pro výuku na středních školách. Autory tohoto třetího dílu jsou doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., Ing. Jan Chlebný, Bc. Jindřich Král, Ing. Josef Langer, Ing. Marie Martinásková, Ph.D., autorem rozšíření a aktualizace je Ing. Jan Chlebný. Páté vydání dokumentuje velký zájem čtenářů o tento díl učebnice. Důvodem je srozumitelný výklad funkce širokého spektra automatizačních prostředků na základě známých fyzikálních principů. Text je dílem zkušených pedagogů a vznikl přepisem jejich příprav pro výuku, takže je přizpůsoben skutečné výuce. Pro jednotlivá vydání byly text i obrázky postupně didakticky upravovány podle zkušeností a připomínek ostatních učitelů automatizace. Text je členěn do šesti kapitol v pořadí, které logicky odpovídá toku signálů v řídicích systémech.
 
Úvodní dvě kapitoly seznamují se základními pojmy automatizace a klasifikací automatizačních prostředků. Tématem třetí (nejrozsáhlejší) kapitoly jsou prostředky pro získání informace. Je zde uveden přehled o nejpoužívanějších senzorech v průmyslu. Postupně jsou popsány senzory snímačů pro měření polohy, rychlosti a pohybu, síly a tlaku, průtoku, výšky hladiny, teploty a tepelného množství, fyzikálních a chemických vlastností kapalin a plynů, optických a magnetických veličin a fázového posuvu signálů. V úvodu každé podkapitoly jsou vysvětleny základní pojmy, terminologie a specifika oboru měření. Čtvrtá kapitola je věnována prostředkům pro úpravu a přenos signálů. Popisuje charakteristiky signálů, jejich převody a způsoby přenosu číslicových dat prostřednictvím průmyslových sběrnic, počítačových sítí a jiných komunikačních prostředků.
 
Těžištěm páté kapitoly je popis regulátorů a prvků pro logické řízení. Úvodem je vysvětlena funkce zesilovačů (elektrických, pneumatických i hydraulických) a stručně popsány elektromechanické prvky (relé a stykače). Následuje objasnění funkce kombinačních logických obvodů s polovodičovými prvky. U sekvenčních logických obvodů (asynchronní, pulzní, synchronní a obvody řízené hodinovým signálem) je na řešení ilustračních úloh popsána metodika jejich návrhu a v závěru je sbírka 22 úloh s cenným klíčem jejich řešení (grafy přechodů) k nácviku programátorského přístupu při návrzích řídicích systémů. Uveden je i princip a provedení programovatelných automatů (PLC) a ukázány způsoby jejich programování na názorných příkladech programů v pěti programovacích jazycích (IL, ST, LD, FBD, SFC). Širokou škálu užití PLC demonstrují též programy PID regulace s výstupem jak spojitým, tak pulzním (PWM). Obsaženy jsou i ukázky konstrukce pneumatických prvků. Pasáž o regulátorech začíná popisem nespojitých regulátorů logického typu (dvoustavových a třístavových) a dále je věnována spojitým regulátorům PID v elektrickém, číslicovém a pneumatickém provedení. Intuitivně i matematicky je objasněn význam složek P, I, D a důvody modifikací při použití regulátorů. Stručně jsou vysvětleny principy fuzzy logiky a jejího využití v regulaci.
 
V šesté kapitole je přehledně popsána široká paleta akčních členů, především pohonů. Uvedeny jsou fyzikální principy, charakteristiky a řídicí obvody elektromotorů. Jako speciální prvky jsou zmíněny i lineární a piezoelektrické pohony, pohony s odvalujícími se kroužky a zajímavé konstrukce pneumatických pohonů, částečně i hydraulických prvků. Detailně je objasněna důležitá a přitom opomíjená problematika návrhu regulačních orgánů.
 
Pro učebnici je charakteristický názorný a srozumitelný výklad, apelující na pochopení principu a fyzikální podstaty vysvětlované látky. K názornosti výkladu přispívá patnáct tabulek a asi 640 obrázků, obvykle volených z nejaktuálnějších firemních podkladů. V knize jsou soustředěny informace z praxe mnoha oborů automatizace. Je sice určena studentům středních a vyšších odborných škol, ale nepochybně ji mohou využít i studenti vysokých škol a pro odborníky z praxe
může být přehledovou příručkou.

(šm)