Aktuální vydání

celé číslo

03

2023

Automatizace strojírenské výroby

HMI a operátorské panely

celé číslo

Recenze: Automatické řízení

číslo 12/2003

Recenze: Automatické řízení

BALÁTĚ, J.: Automatické řízení. Praha, BEN – technická literatura 2003, ISBN 80-7300-020-2, 664 stran, náklad neuveden, doporučená cena 888 Kč.

Kniha Automatické řízení od prof. Ing. Jaroslava Balátě, DrSc., je věnována jedné z nejdůležitějších oblastí technické kybernetiky – teorii automatického řízení. Její autor, známý odborník a současně zkušený pedagog v oboru technické kybernetiky, se po mnoho let zabýval problematikou automatického řízení z hlediska teorie i praxe. Svědčí o tom dlouhá řada jeho odborných publikací doma i v zahraničí, zakončená právě vyšlým titulem.

Kniha je uvozena velmi dobře zpracovaným podrobným soupisem obvykle používaných symbolů a zkratek, usnadňujícím orientaci v odborném textu a korespondujícím se značením používaným ve světové literatuře.

První kapitola je systémovým úvodem do teorie automatického řízení. Vymezuje základní pojmy jako systém, chování systému, struktura systému atd. až po modelování, identifikaci a simulaci. Již tato úvodní kapitola je zakončena ilustrativním řešeným příkladem. Mnoho dalších plně řešených příkladů, které oživují výklad a velmi vhodně ilustrují probíranou látku, doprovází i následující kapitoly.

Nejrozsáhlejší kapitola dvě se logicky věnuje teorii lineární regulace, základnímu pilíři pochopení další problematiky. Začíná linearizací a Laplaceovou transformací, pokračuje popisem statických a dynamických vlastností systémů a přes typové členy regulačních obvodů a blokovou algebru přechází k regulovaným soustavám, regulátorům a regulačním obvodům. Od stability regulačního obvodu pokračuje k syntéze a kvalitě regulace. Jednotlivé části textu jsou napsány velmi přehledně, jsou doplněny množstvím příkladů použití, takže tvoří samostatně pochopitelné celky. Čtenář jistě ocení možnost jejich samostatného nastudování, zejména u složitějších problémů, jako jsou členy s neminimální fází a rozvětvené regulační obvody, tak časté při řízení tepelnětechnických procesů a zejména teplárenských procesů, kterými se autor dlouhá léta zabývá.

Třetí kapitola je věnována nelineární regulaci. Od základních typů nelinearit přechází k matematickému modelu, stavové trajektorii, stavovému prostoru a stabilitě nelineárních regulačních obvodů. Kromě klasických postupů si všímá také netradičních přístupů.

O diskrétních systémech řízení pojednává kapitola čtyři. Začíná popisem diskrétního regulačního obvodu, Z-transformace a modifikované Z-transformace a pokračuje řešením diferenčních rovnic, diskrétním přenosem, blokovou algebrou a přes problematiku stability diskrétních systémů vede k algoritmům řízení včetně algebraických metod návrhu řízení s využitím diofantických rovnic.

Pátá kapitola se zabývá systémy ve stavovém prostoru. Probírá vše od stavového modelu systému a jeho vyjádření, přes určení přenosové matice systému a řešení rovnic stavového modelu, ověřování stability systémů až ke stavovým regulátorům včetně syntézy nelineárního řízení metodou agregace stavových proměnných.

Sympatický dodatek obsahuje základní slovníky Laplaceovy transformace a Z-transformace a potřebné poznatky z maticového počtu, které čtenáři pomáhají proniknout do složitějších postupů, obsažených v jiných publikacích.

Kniha vyhovuje přísným požadavkům na odbornou publikaci knižního charakteru a je věnována velmi důležité a aktuální problematice. Ocení ji proto nejen studenti technických fakult, ale i široká odborná veřejnost zabývající se automatizací. Autor v knize jedinečným způsobem zhodnotil své bohaté zkušenosti z pedagogické činnosti i práce v průmyslu a pro průmysl. Vzhledem k tomu, že již delší dobu podobná publikace na českém knižním trhu chybí a že kniha názornou a přístupnou cestou vysvětluje většinu problémů teorie automatického řízení, mohu ji všem vřele doporučit. Jejímu rozsahu odpovídá také nemalá cena, která je však přiměřená hloubce a kvalitě zpracování dané problematiky.

doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Inzerce zpět