Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Realizace projektů informačních systémů

Doucek, P.: Řízení projektů informačních systémů. Professional Publishing, Praha 2008, 2. vyd., 173 s. (B5, brož.), ISBN 80-86946-17-7, cena 198 Kč.
 
Při pohledu na historii lidstva, počínaje vznikem písma, lze vždy nalézt určité systémy, které pracovaly s daty, tedy informační systémy (IS). V současné epoše jsou IS nerozlučně spjaty s výpočetní technikou – počítači, počítačovými sítěmi, magnetickými a optickými médii a další informační a komunikační technikou (ICT). Vedle technických prostředků jsou nezbytnými komponentami IS programové vybavení, pracovní postupy, organizační struktury a v neposlední řadě lidé – jejich schopnosti, znalosti, dovednosti a zejména potenciál jejich způsobilosti vyrovnat se se změnami a aktivně si osvojovat nové pracovní návyky. Informační systémy se do využívání v praxi nedostávají samovolně, ale cestou procesu jejich zavádění. Tento proces není náhodný, ale stejně tak jako všechny složité činnosti musí být řízen, sledován, kontrolován a následně všechny jeho kroky a postupy dokumentovány. K tomu, aby všechny činnosti proběhly, se používají postupy systémového inženýrství. Vlastní způsob řízení takových akcí se vyznačuje projektovým přístupem a jeho řízení během doby získalo přízvisko projektové. Předmětem zájmu publikace doc. Ing. Petra Doucka, CSc., která po úspěchu prvního vydání v roce 2004 vychází ve druhém, upraveném vydání, je problematika řízení projektů IS, byť principy při něm využívané mají obecnější platnost a možnost použití. Určena je nejen vysokoškolským studentům, ale i pracovníkům začínajícím s řízením projektů a všem těm, kteří se chtějí seznámit se základními zákonitostmi, pojmy a kategoriemi v této stále významnější oblasti lidské činnosti. Smyslem, účelem a cílem řízení projektů IS je účelně zkombinovat všechny složky systému – technické prostředky, programové vybavení, procesy uvnitř i vně organizace, zkušenosti a schopnosti pracovníků atd., tak, aby výsledný IS byl schopen smysluplně a efektivně podporovat hlavní cíle organizace, pro kterou je budován.
 
Kniha je rozčleněna do devíti kapitol. Po úvodních partiích, vymezujících základní pojmy, pojetí organizace, managementu a řízení informatiky, následuje výklad metodiky a jejího významu pro řízení projektů, organizačních struktur a personální stránky projektu (manažer projektu, strukturované a nestrukturované pracovní týmy), životního cyklu projektu IS/ICT (vodopádový, spirálový, síťový a další modely), řízení projektů IS, včetně historického exkurzu, modernizace IS a způsobů a možností kontroly dosaženého stavu při realizaci projektů IS/ICT.
 
Dobré projekty IS a jejich efektivní realizace jsou v současné době pro velkou většinu firem podmínkou zachování jejich konkurenceschopnosti na trhu. Informační systémy a ICT mají toto postavení bez ohledu na to, o jaké odvětví ekonomiky jde. Projekty IS jsou dnes realizovány jak v podnikatelském sektoru, tak i ve veřejné správě, školství, zdravotnictví a dalších složkách společnosti.
(tes)