Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Raptor – výkonnost, bezpečnost, přesnost

V rámci zcela nového systému pro správu zásob kapalných produktů Raptor nabízí fir­ma Rosemount (Emerson Process Manage­ment) první radarový hladinoměr pro správu zásob kapalných produktů na světě pracující na principu frekvenční modulace nosné vlny (Frequency Modulated Continuous Wave – FMCW), napájený dvouvodičově po prou­dové smyčce 4 až 20 mA a certifikovaný pro úroveň bezpečnosti SIL 3 (obr. 1).
 
Systém Raptor obsahuje ucelenou sadu snímačů teploty, tlaku a polohy hladiny i roz­hraní mezi produktem a vodou v nádrži včet­ně bezkontaktního radarového hladinoměru nejvyšší třídy typu Rosemount® 5900S i soft­ware pro správu zásob kapalných produktů (podrobnější údaje nad rámec této stručné informace jsou uveřejněny v časopise Au­toma v č. 1/2011 na str. 40–41 a v č. 2/2011 na str. 20–22).
 
Systém Raptor je navržen s ohledem na současné potřeby, ale zároveň s možností v budoucnu jednoduše doplnit či vyměnit po­třebné snímače. Díky flexibilitě jsou ochrá­něny investice uživatelů a efektivita provo­zů. K dalším přednostem systému patří men­ší náklady na instalaci, velká přesnost spolu s možností použít ho k bilančním měřením a též vestavěné bezpečnostní prvky.
 
Měřicí přístroje a velín komunikují v sys­tému Raptor s použitím standardních komuni­kačních protokolů a bran Tank Hub. Struktura systému je zcela otevřená, přičemž lze téměř libovolně rozšiřovat funkční schopnosti i po­čet prvků tak, aby bylo možné systém přizpů­sobit nejrůznějším úlohám ve všech výkon­nostních třídách.
 
Systém rovněž obsahuje nové bezpečnostní prvky, které pomáhají chránit pracovníky, ži­votní prostředí i majetek provozovatele. Jed­ním z příkladů je unikátní funkce tzv. 2-in-1, tj. dvě zcela nezávislé galvanicky oddělené elek­troniky vysílající společnou anténou. Hladino­měr Rosemount 5900S v tomto redundantním provedení se montuje na jedinou přírubu, tj. s menšími náklady, a poskytuje doposud nej­vyšší úroveň integrity bezpečnosti proti přepl­nění použitou u hladinoměrů – SIL 3.
 
Provozní přístroje jsou v systému Raptor připojeny dvouvodičově při použití nízkona­pěťové komunikační sběrnice Tankbus (samo­konfigurovatelná sběrnice založená na komu­nikačním standardu Foundation™ Fieldbus). Použité uspořádání snižuje náklady, zajišťu­je bezpečnost instalace, usnadňuje uvádění do provozu a integraci současně všech prvků systému, které jsou jiskrově bezpečné, takže není nutná drahá speciální kabeláž. Komuni­kovat s velínem lze pomocí protokolu Modbus s využitím existující kabeláže nebo při použití jiných standardizovaných průmyslo­vých komunikačních sběrnic.
 
Dalších úspor nákladů na instalaci lze do­sáhnout při použití bezdrátové sítě Emerson Smart Wireless, díky níž není nutné instalovat signálové kabely. Přednosti bezdrátové sítě vy­niknou zejména v okamžiku, kdy není k dispo­zici dosavadní vhodná kabeláž, křižuje-li trasa např. silnice nebo když půdní podmínky nejsou pro pokládku kabeláže vhodné. Síť Smart Wi­reless může být také použita jako redundant­ní a nezávislá komunikační cesta vedle tradič­ní kabeláže, což zvýší spolehlivost systému.
 
Výhradním dodavatelem radarových sys­témů určených k měření polohy hladiny znač­ky Rosemount® Tank Gauging v ČR na apli­kace bilančního měření je společnost BCM Control s. r. o..
 
Ing. Vladimír Bärtl, BCM Control s. r. o.
 
Obr. 1. Součástí systému Raptor je bezkon­taktní radarový hladinoměr nejvyšší třídy Rosemount 5900S (FMCW) s certifikátem pro SIL 3 (na obrázku v sestavě s parabolickou anténou)