Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

První výsledky spolupráce PLCopen a OPC Foundation

Sdružení OPC Foundation a PLCopen spolupracují na spojení OPC Unified Archi­tecture (OPC UA) a IEC 61131-3 do jedné společné informační a komunikační struktu­ry nezávislé na konkrétním výrobci. Cílem je dosáhnout větší míry opětného využití řídi­cích a vizualizačních softwarových modulů a prostředků pro komunikaci mezi nimi – což v dlouhodobém výhledu jednoznačně zvyšuje produktivitu inženýrské práce. Lze si předsta­vit např. rozsáhlý systém na bázi PLC tvoře­ný různými řídicími jednotkami od různých výrobců, které se navenek směrem k vizua­lizačnímu nástroji nebo systému MES/ERP jeví všechny zcela stejně.
 
Zatímco se v mnoha oblastech při výmě­ně dat dosud používají historické protoko­ly s omezenými možnostmi rozšiřitelnos­ti a přenosu komplexních dat, metoda OPC UA je univerzální, bezpečný a spolehlivý ná­stroj pro přenos dat umožňující mj. sledovat konfigurovatelné časové značky a přenášet přerušovací signály a šifrovaná data. Použi­tí metody OPC UA jako standardní komu­nikace v prostředí IEC 61131 mnohdy při­nese zcela nový způsob výměny dat: jsou-li v dané oblasti specifikovány určité profily, tj. datové struktury a funkční bloky, je tím současně vyřešena i otázka bezpečné a spo­lehlivé výměny dat a opakované využitelnos­ti vizualizačních objektů. Zkombinováním PLCopen s OPC UA je nad IEC 61131-3 standardizována další úroveň interoparabi­lity systémů.
 
Prvním úkolem spojené pracovní skupiny bylo zobrazit softwarový model IEC 61131-3 do informačního modelu OPC UA, a tím stan­dardizovat způsob, jakým řídicí jednotky se serverem OPC UA vystavují datové struktu­ry a funkční bloky klientům OPC UA, např. uživatelským rozhraním. Tento úkol byl vel­mi rychle vyřešen a na veletrhu SPS/IPC/Dri­ves v Norimberku v listopadu 2009 byly již představeny první realizace daného princi­pu. Technická specifikace OPC UA Informa­tion Model for IEC 61131-3 version 0.09.1 je nyní do 19. února 2010 ve fázi přípomínek a vydání jejího konečného znění je plánová­no na duben 2010.
[PLCopen, prosinec 2009.]

(sk)