Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Průmyslové informační technologie a software na Hannover Messe

číslo 3/2002

Průmyslové informační technologie a software na Hannover Messe

Ve dnech 15. až 20. dubna 2002 uvítá hannoverské výstaviště návštěvníky veletrhu Hannover Messe. Krátkou pozvánku na tento veletrh jsme uveřejnili již čísle 1/2002. Tam jsem také slíbil, že se v dalším článku budu podrobněji věnovat softwaru pro průmysl a průmyslovým informačním technologiím. Nyní tedy svůj slib plním.
Co uvidí návštěvníci Hannover Messe v halách 5 a 6, které budou tradičně věnovány tomuto tématu? Přibližně 400 vystavovatelů jim tu představí širokou nabídku produktů a služeb. Ve společném stánku „Softwareforum“, na kterém se budou podílet VDMA, nakladatelství MI a firmy SAP a Wonderware, budou moci návštěvníci diskutovat s přítomnými experty na témata, která je zajímají.

Obr. 1.

Moderní podnik umí využívat informace

Moderní podnik je charakteristický tím, že jeho jednotlivé části jsou propojeny komunikačními sítěmi. Tam, kde se dříve vyplňovaly stohy výkazů a hlášení, se v současné době přenášejí data přímo. Tato data mohou být také přímo a okamžitě využita pro řízení výroby.

Vše začíná na úrovni jednotlivých strojů. Přenos dat od technologa k modernímu výrobními stroji již není jednosměrný – stroj umí nejen přijmout soubory s programem a programovými parametry, ale dokáže sám hlásit svůj provozní stav, zásobu materiálu, opotřebení nástrojů nebo poruchu. Tato zpětná hlášení lze využít v systémech technické diagnostiky, operativního řízení výroby a plánování údržby. Některá data lze přenášet i dálkově prostřednictvím internetu a zajistit tak tzv. teleservis, tedy dálkovou údržbu. Odborník na řídicí systém stroje se při nahlášení poruchy může ve své kanceláři podívat na aktuální poruchová hlášení, otevřít provozní deník stroje, podívat se na záznamy o předchozím provozu a poruchách a na základě toho určit závadu a postup jejího odstranění.

Automaticky zaznamenávaná a ukládaná data jsou nesmírně cenným podkladem pro technickou diagnostiku, která v mnoha případech dokáže zabránit haváriím, ale může také včasným varováním předcházet výrobě vadných výrobků. K tomu využívá softwarové nástroje založené na moderních statistických metodách.

Je ale i jiná cesta, jak omezit výrobu vadných kusů, a to již na samém počátku. Je to simulace výroby. Pomocí simulačních nástrojů lze modelovat a simulovat celý výrobní proces, hledat jeho slabé články a řešit výrobní logistiku. To může přinést nejen zvýšení kvality výroby, ale i optimalizaci nákladů a dodacích lhůt.

V moderním průmyslu se neustále zkracují inovační cykly výrobků. To klade velké nároky na zkrácení doby potřebné pro konstrukci a přípravu výroby. Rapid prototyping je metoda, jak, obrazně řečeno, přenést technický nápad z hlavy do rukou. Jde o komplex nástrojů pro počítačovou podporu konstrukce a tvorbu technologických postupů, jehož výsledkem není jen výkres nebo počítačový model, ale přímo prototyp zařízení.

Cílem je vytváření dodavatelských řetězců

V centru pozornosti zůstává také využití internetu v průmyslu, ač se zdá, že se mohutný nástup internetových technologií do průmyslové praxe v poslední době trochu zpomalil. Stále se diskutuje o bezpečnosti a spolehlivosti využití internetu pro průmyslové účely. Ve světě se již objevují alternativní řešení přenosu dat po pronajatých komunikačních kanálech se zaručenou přenosovou rychlostí a zvýšenou bezpečností, přesto však bude úloha internetu, a především jeho služby www, velmi významnou pro již zmíněný teleservis, dálkovou údržbu a internetové obchodování.

Tzv. e-obchodování, e-výroba a využití průmyslových informačních technologií v moderních podnicích nejsou jen otázkou dodání spolehlivého softwaru a hardwaru. Podmínkou je dodávat komplexní řešení. To vyžaduje od dodavatelských firem více než jen to, aby byly zdatné v obchodní činnosti. Každý podnik je jiný, každý má své zvláštnosti, a každý tedy potřebuje specifické řešení. Přitom to musí být řešení otevřená, neboť trendem moderní doby je vytvářet z menších jednotek celé dodavatelské řetězce. To je mimořádně výhodné především pro malé a střední podniky, které zapojením do takových řetězců získají mnohé výhody, jež jsou jinak vlastní jen velkým koncernům. To je také jeden z hlavních důvodů, proč by právě malé a střední podniky měly aplikovat průmyslové informační technologie. Vystavovatelé s jejich zájmem počítají a právě pro ně budou koncipovat jak již zmíněné Softwareforum, tak i mnohé další expozice.

Na veletrhu uvidíte více než jen krabice se softwarem

Tím jsme narazili na otázku, jak vlastně na veletrzích vystavovat něco tak nehmotného, jako je software. Mnozí argumentují tím, že je pro ně lepší získat demonstrační verzi produktu a doma si ji v klidu vyzkoušet. Jistě, u jednoduchých kancelářských produktů nebo her tomu tak je. Ne tak u složitých řídicích a informačních systémů pro průmyslové aplikace. Ve stáncích firem, které tyto systémy nabízejí, se neprezentuje hardware a software v krabicích, ale především zkušenosti a znalosti. K jejich předávání je osobní kontakt nezbytný a právě veletrhy mohou být vhodným místem k prvním jednáním při výběru vhodného partnera pro dodávky nových informačních a řídicích systémů.

Budete-li chtít Hannover Messe navštívit a prohlédnout si expozice softwaru a průmyslových informačních technologií, ale i dalších produktů a služeb, podrobněji popsaných v minulém čísle časopisu, můžete s výhodou využít nabídky cestovních kanceláří, např. Fractal (http://www.fractal.cz) nebo BVV Fair Travel (http://www.bvv.cz/ft). Na internetové stránce veletrhu www.deutschemesse.cz nebo www.hannovermesse.de se zájemci dozvědí více informací o programu veletrhu, doprovodném programu a možnostech ubytování.

(Bk)

Inzerce zpět