Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Provozní zkoušky prokázaly kvalitu systému WirelessHART

Sdružení NAMUR na základě výsledků důkladných provozních zkoušek, vykonaných za účasti různých dodavatelů, potvrdilo, že bezdrátové komunikační sítě podle standardu WirelessHART (původce HART® Communi­cation Foundation – HCF, www.hartcomm.org) mají deklarované vlastnosti, co se týče provozní pružnosti, informační bezpečnosti, robustnosti, výkonnosti, koexistence s ostat­ními rádiovými systémy a interoperability zařízení od různých výrobců a že splňují po­žadavky provozovatelů spojitých technolo­gických procesů. Sdružením NAMUR byla s použitím produktů společností ABB, Emer­son Process Management, Endress+Hauser, MACTek, Pepperl+Fuchs a Siemens ověřová­na shoda sítí podle standardu WirelessHART s doporučením NAMUR NE 124 Require­ments for Wireless Automation a s pracovním dokumentem NAMUR NA 115 IT Security for Process Automation Systems.
 
Zkoušky se uskutečnily v závodě společ­nosti BASF v Ludwigshafenu v Německu. Spočívaly v laboratorním ověření provoz­ních vlastností a v instalování a provozu ně­kolika sítí v prostředí reálných provozů v zá­vodě. Martin Schwibach, senior automation manager ve společnosti BASF a předseda pracovní skupiny NAMUR AK4.15 Wireless Automation Working Group, který za zkouš­ky odpovídal, je hodnotí slovy: „Naše zkouš­ky prokázaly, že metoda WirelessHART od­povídá požadavkům kladeným sdružením NAMUR na bezdrátová pojítka v oblasti spo­jitých procesů. Jde o vhodnou alternativu při řešení úloh řazených sdružením NAMUR do kategorie „sledování“ tam, kde instalo­vat kabelové sítě je příliš nákladné či tech­nicky obtížné.“
 
Mezinárodní asociace uživatelů automati­zační techniky NAMUR (Normenarbeitsge­meinschaft für Messund Regeltechnik in der chemischen Industrie), založená v Německu v roce 1949, v současnosti sdružuje 121 člen­ských firem z chemického a farmaceutického průmyslu. Reprezentuje asi 15 000 odborníků na řízení spojitých technologických procesů, z nichž 300 aktivně pracuje ve 33 pracovních skupinách věnujících se oborům měření a ří­zení, automatizace, komunikace a projekto­vání řídicích systémů a elektrických instala­cí a správě jejich životního cyklu.
[HCF, 17. listopadu 2009.]

(sk)