Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Promotic 2000 – software SCADA HMI pro vizualizaci a řízení

Automa 7/2000

Ing. Zdeněk Malina,
marketing, Microsys spol. s r. o.

Promotic 2000 – software SCADA HMI pro vizualizaci a řízení

Systém Promotic 2000 pro Windows 95/98/NT/2000 je komplexní softwarový nástroj pro tvorbu vizualizačních a řídicích systémů. Promotic umožňuje efektivně vytvářet distribuované, flexibilní a otevřené aplikace v nejrůznějších odvětvích průmyslu. Je určen všem vývojovým pracovníkům a projektantům a dovoluje jim vytvářet aplikace přesně podle jejich požadavků. Pomocí vizualizačního a řídicího softwarového systému Promotic 2000 je možné vytvářet distribuovaná dispečerská pracoviště pro monitorování a regulaci odběru energií, systémy řízení výměníkových stanic, telemetrické systémy, systémy pro řízení technologických linek, systémy pro automatizaci dopravy a další.

Obr. 1.

Promotic 2000
V systému Promotic 2000 jsou zabudovány všechny důležité softwarové nástroje a postupy, které v posledních letech přinesl prudký rozvoj informačních technologií. Promotic 2000 tak nabízí širokou množinu vlastností, komponent a softwarových rozhraní. Lze jej přes standardní rozhraní integrovat s jinými softwarovými produkty. Díky této koncepci je např. možné jej přímo propojit s podnikovou databází (DBase, Access, FoxPro, Informix, Oracle a další), s komunikačními servery jiných výrobců atd. Otevřenost systému, objektová orientace, modularita, široké možnosti komunikace a rozšířitelnost – to jsou nejdůležitější vlastnosti systému Promotic. S touto koncepcí se shodují i další nové vlastnosti systému Promotic 2000 – import a export z obecných datových rozhraní. Aplikace systému Promotic je možné provozovat v sítích Intranet i na internetu. Tím se otevírá další dimenze pro tvorbu aplikací. Promotic Web server zajišťuje všechny základní služby: přenosy dat, protokol HTTP, ověření hodnověrnosti uživatelů atd. Pomocí Promotic Web serveru lze z prohlížeče stránek HTML (např. Internet Explorer) monitorovat nebo měnit data jednotlivých objektů Promotic. V systému Promotic jsou samozřejmě zabudovány všechny nezbytné komponenty pro vizualizaci a řízení:

 • grafické symboly a prvky pro tvorbu technologických snímků,
 • historické trendy, alarmy, události,
 • rozhraní ODBC, DAO, SQL pro přístup k podnikovým databázím,
 • úrovně oprávnění operátorů,
 • komunikační ovládače pro přístup k PLC a technologii,
 • VBscript pro zápis algoritmů a přístup k objektům systému,
 • informační a ladicí systém.

Zabudovaný objektový skriptovací jazyk VBscript se syntaxí Visual Basic je určen nejen k doladění aplikace podle přání uživatele (zápis uživatelských algoritmů), ale také pro práci s objekty Promotic, k obsluze událostí atd. Pro vytváření aplikací jsou projektantovi k dispozici dva editory. První je přehledný editor aplikace, v němž jsou jednotlivé aplikace popsány hierarchickým stromem objektů. Projektant tak může organizovat svoji aplikaci, rozkrývat aktuálně editované části a po zanesení změn je pro zvýšení přehlednosti skrýt. Komfortní editor grafických obrazů je určen pro vytváření technologických snímků. Rozsáhlý soubor základních a souhrnných grafických prvků poskytuje bohaté možnosti tvorby operátorských obrazů.

V systému Promotic jsou zabudovány nezbytné prostředky ke zvýšení stability a bezpečnosti provozovaných aplikací:

 • systém přihlašování operátorů: hesla, oprávnění, přístupy,
 • možnost zablokovat všechny kritické klávesy ve Windows,
 • softwarová kontrola běhu aplikace (watchdog),
 • ochrana uživatelského know--how heslem projektu,
 • zabudovaný výkonný diagnostický a informační systém,
 • možnost vzdáleného ladění aplikací.

Komunikační prostředky jsou základem pro tvorbu distribuovaných aplikací. Promotic nabízí množství konfigurovatelných komunikačních ovládačů pro komunikaci s PLC a technologickým procesem. K dispozici jsou ovládače pro modemová spojení, přenosy v rádiových sítích a sítích GSM. Pro tvorbu decentralizovaných aplikací v internetu a intranetech lokálních podnikových sítích jsou k dispozici komunikační rozhraní s protokoly TCP/IP, NetDDE, HTTP. Pro vazbu na průmyslové řídicí automaty nabízí Promotic rozsáhlou množinu vlastních, vysoce parametrizovatelných komunikačních ovládačů pro automaty SIMATIC S5 a S7, SAIA, Modicon, Telemecanique, Mitsubishi, ABB Procontic, Adam, Direct by Koyo, Omron, Amit, Tecomat a mnoha dalších. Zabudované komunikační ovládače splňují všechny nejčastější požadavky uživatelů, jako jsou:

 • široké možnosti konfigurace,
 • možnost definovat priority zpráv,
 • podpora modemových a bezdrátových přenosů (GSM, radiomodemy),
 • zabudovaná diagnostika.

Obr. 2.

Promotic podporuje po zabudovaných standardních rozhraních DDE, OLE a OPC napojení na libovolné komunikační servery jiných firem, a umožňuje tak snadno se napojit na libovolný PLC. Možnosti komunikace s okolními softwarovými systémy jsou v podstatě neomezené.

Mohutné diagnostické a ladicí nástroje poskytují komplexní informace o stavu systému a běžící aplikaci. Jsou určeny pro oživování aplikací v laboratorních podmínkách i pro sledování systému v době zkušebního nebo skutečného provozu. Možnost vzdáleného ladění (v sítích Intranet nebo Internet) přináší nezanedbatelné ekonomické a časové úspory. Systém Promotic má několik jazykových verzí: českou, slovenskou, anglickou a polskou. Systémově je vše připraveno pro rychlé rozšíření o další jazykové verze. Jinou zajímavou vlastností vývojového prostředí systému Promotic je možnost vytvářet a provozovat po dobu jedné hodiny neomezeně velké ukázkové aplikace bez hardwarového klíče. Pro projekční firmy se tak otevírá prostor pro tvorbu vlastních prezentačních aplikací k oslovení svých koncových zákazníků.

Firma Microsys poskytuje rovněž služby v podobě technicko-programové pomoci při řešení aplikací. Součástí komplexních služeb jsou dodávky hotového aplikačního softwaru včetně instalace, vyškolení obsluhy a servisu. Návštěvníkům MSV budou předvedeny parametrizovatelné aplikační systémy:

 • Promotic-Energ: systém sledování, řízení a bilancování odběrů energií,
 • Promotic-Patrol: monitorování a vyhodnocování pohybu vozidel.

Obr. 3.

Promotic-Energ
Aplikační systém Promotic-Energ je určen pro měření a regulaci odběrů energií (elektrická energie, teplo, pára, voda a další). Systém zajišťuje celou škálu funkcí počínaje měřením odběru včetně regulace, přes bilanční funkce až po přípravu podkladů pro fakturaci:

 • zobrazování aktuálního odběru celého podniku, predikce odběru, aktuální výkon, sumy odběru, rezerva odběru atd. v podobě aktuálních trendů i v podobě historických dat,
 • zobrazování aktuálních odběrů všech míst měření s barevným odlišením výjimečných stavů,
 • uživatelská definice míst odběru i jejich skupin,
 • zobrazení aktuálních odběrů středisek, které se skládají ze součtu jednotlivých míst odběru,
 • prezentace bilancí čtvrthodinových, hodinových, směnových, denních a měsíčních odběrů s barevným odlišením nestandardních dat a s informací o čtvrthodinovém minimu a maximu na dané úrovni,
 • systém alarmů a událostí s archivací všech důležitých údajů,
 • zadávání parametrů jednotlivých míst odběru,
 • zadávání kompletního odběrového diagramu,
 • volitelná možnost vypínat vybrané spotřebiče v období hrozby překročení čtvrthodinového maxima,
 • parametrizace čtvrthodinového maxima a regulačního stupně,
 • dočítání chybějících čtvrthodinových hodnot (např. z důvodů výpadku napájení) a ukládání do databáze,
 • zobrazení veličin i definice jejich skupin pomocí různých algebraických výrazů v grafech a tabulkách,
 • monitorování a přenos aktuálních minutových a čtvrthodinových dat v počítačové síti podniku klientským aplikacím,
 • zpracování a archivace dat získaných z uzlových PC – ukládání do databázových souborů na úrovních minut, čtvrthodin, hodin, směn, energetických a směnových dnů a energetických a směnových měsíců s průběžným ukládáním informací o maximech a minimech jednotlivých úrovní,
 • přechodu zimní-letní čas.

Promotic-Patrol
Jinou parametrizovatelnou aplikací, která je určena pro kontrolu a řízení vozového parku, je systém Promotic-Patrol™ – systém sledování mobilních prostředků. Dispečerovi zajistí přenos údajů o poloze (určené pomocí GPS), provozním stavu každého vozu a možnost přenášet informace do vozu. Data jsou zobrazována přímo na monitoru dispečerské stanice, popř. na dalších terminálech. Systém využívá pro přenos dat radiostanice, u kterých zachovává možnost hlasové komunikace. Možná je rovněž varianta s přenosem dat po síti GSM.

Hlavní funkce systému Promotic-Patrol:

 • zobrazení aktuální polohy – systém zobrazuje aktuální polohu všech vozidel a dispečerovi dává nástroj pro efektivní rozhodování,
 • kontrola provozních parametrů – v každém vozidle je možné snímat některé důležité údaje, např. o rozsvícení světel, otevření chráněného prostoru, směr otáčení hřídele, překročení mezní teploty apod., a dispečer je informován nezávisle na řidiči,
 • větší bezpečnost pro řidiče – aktivováním tísňového tlačítka se na dispečink přenese poplachová informace s aktuální polohou vozidla,
 • zabránění neoprávněného užití vozu – každý řidič, který má oprávnění použít vozidlo, se může před použitím vozu registrovat např. klíčem a při jízdě bez registrace může dispečer vůz dálkově znehybnit,
 • kontrola jízd – dispečer má možnost sledovat přímo či zpětně ze záznamu každou jízdu a posoudit její oprávněnost,
 • stanovení oblasti použití vozidla – je možné definovat „oblast použití vozidla“ a při vyjetí vozu z této oblasti může být dispečer upozorněn.

Závěr
Plné vývojové prostředí Promotic umožňuje vyvíjet aplikace bez dalších investic. Distribuce systému Promotic se řídí podle zásady „vše v jednom“. Vestavěné komunikační ovládače pro PLC, podpora pro tvorbu Web serveru atd., univerzální rozhraní OPC, DDE, OLE – toto vše je součástí softwarového balíku vývojového prostředí systému Promotic. Zákazník si tak může pomocí něj vytvořit a otestovat celou aplikaci přesně podle svých požadavků; k dispozici má všechny komponenty.

Předkládáme proto pozvání do stánku firmy Microsys na MSV 2000 v Brně (stánek C205, pavilon E-II), kde bude zájemcům předveden systém Promotic 2000 a jeho aplikační produkty Promotic-Patrol a Promotic-Energ. Další informace k systému Promotic 2000 je možné získat z internetových stránek (www.microsys.cz) nebo přímo u firmy Microsys Ostrava.

Microsys spol. s r. o.
Tavičská 21
703 00 Ostrava 3
tel.: 069/661 43 02
fax: 069/661 43 01
http://www.microsys.cz
Promotic: sw-support@microsys.cz
aplikace: apl-sales@microsys.cz