Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Promass E 200 – Coriolisův průtokoměr se standardním dvouvodičovým zapojením

Ten, kdo chce při řešení své automatizační úlohy využít přednosti Coriolisova hmotnost­ního průtokoměru a současně standardního dvouvodičového zapojení, již není odkázán na kompromis. Průtokoměr Promass E 200 od společnosti Endress+Hauser má dvouvodičový výstup 4 až 20 mA a může být začleněn do běžných provozních řídicích systémů bez jakýchkoliv úprav, opatření a vícenákladů.
 
V minulosti byly Coriolisovy hmotnost­ní průtokoměry dodávány vždy se čtyřvo­dičovým zapojením, tzn. s oddělenými signálovými a napájecími vodiči. Společnost Endress+Hauser použila u svého nového Co­riolisova průtokoměru nejmodernější elek­tronické komponenty s mimořádně malým příkonem, a tím se jí podařilo vytvořit prv­ní Coriolisův průtokoměr s dvouvodičovým zapojením napájený po proudové smyčce 4 až 20 mA, bez všech dodatečných převod­níků čtyřvodičového zapojení na dvouvodičo­vé. Soudobá elektronika tak umožnila to, co bylo ještě před pár lety nemyslitelné. Výhody nového průtokoměru jsou zřejmé: snížení ná­kladů na instalaci a kabeláž a snazší integrace do provozního řídicího systému.
 

Pro všechny požadavky průmyslu

 
Protože pro jiskrově bezpečné přístroje je žádoucí dvouvodičové zapojení přístro­jů, ocení nový průtokoměr zejména zákazníci v chemickém a petrochemickém průmys­lu, kde se často vyskytuje prostředí s nebez­pečím výbuchu.
 
Promass E 200 má ale i další přednosti, které ocení nejen tito zákazníci, ale uživatelé z oblasti procesní výroby vůbec. Pro nastave­ní přístroje a diagnostiku lze využít protokol HART. Autodiagnostika a diagnostika chyb jsou v souladu se specifikací NE 107 Self-mo­nitoring and diagnosis of field devices sdru­žení NAMUR. To zajišťuje vysoce spolehli­vý provoz přístroje. Připravuje se certifikace úrovně funkční bezpečnosti SIL.
 

Orientace na požadavky uživatelů

 
Dalším význačným rysem průtokomě­ru Promass E 200 je ovládání navržené tak, aby vyhovovalo konkrétním uživatelům a typům úloh. Stisknutím tlačítka lze vyvolat menu určené pro pracovníky obsluhy, pro pracovníky uvádějící průtokoměr do provo­zu, pro pracovníky údržby nebo speciální menu pro experty. Postupem základní kon­figurace přístroje uživatele provádí průvod­ce make-it-run a pro další informace o pa­rametrech a pokročilém nastavení je možné využit menu tool tips. Při poruše je okamžitě zobrazena informace o její závažnosti (přesně podle požadavků NE 107) a o doporuče­ném způsobu jejího odstranění.
 
Na dálku lze průtokoměr nastavovat pro­střednictvím protokolu HART z PLC, z ko­munikátoru připojeného ke kabelu přístroje nebo bezdrátově pomocí Bluetooth (v tom případě musí být na kabel přístroje připojen modem Viator Bluetooth). Další možností je nastavení z PC s využitím nástrojů FieldCare, AMS Device Manager nebo Simatic PDM.
 

Bezpečná záloha parametrů

 
Prostřednictvím místního obslužného dis­pleje průtokoměru lze spravovat údaje o na­stavených parametrech, zálohovat je a kon­figurovat jejich přenos k dalším měřicím bodům. Při servisním zásahu jsou data auto­maticky zálohována do paměti HistoROM. To usnadňuje výměnu měřicí elektroniky a umožňuje automatické rekonfigurování pří­stroje bez nutnosti nově ho kalibrovat.
 

Osvědčená a otestovaná senzorová technika Coriolisových průtokoměrů

 
Průtokoměry Promass E používají stej­nou otestovanou a v praxi osvědčenou senzo­rovou techniku jako průtokoměry řady Pro­line a dokážou současně měřit hmotnostní průtok, hustotu a teplotu. Díky tomu mohou uživatelé sledovat a řídit své procesy lépe a přesněji. Senzory jsou prověře­ny dlouhodobým provozem v četných úlohách v mnoha oblastech průmyslu. Průtokoměry řady Promass E se dodávají pro jmenovité světlosti po­trubí DN 8 až DN 50. Kromě všech druhů kapalin, včetně kyselin, louhů nebo rozpouštědel, bezchybně měří i průtok plynů. Jmenovitý tlak může být až PN 100 a provozní teplota mé­dia do +140 °C.
 

Odolné provedení a montáž

 
Průtokoměry Promass E se dodá­vají v odolném pouzdru z hliníkové slitiny nebo, pro použití v provozech se zvýšenými požadavky na hygienu, z korozivzdorné oceli. Průtokoměr ne­obsahuje žádné pohyblivé části, které by se mohly opotřebovat a potřebo­valy by údržbu. Snímač je v základní verzi v jiskrově bezpečném provede­ní (Ex ia), ale na vyžádání lze dodat i verzi s pevným závěrem Ex d. Kom­paktní a robustní konstrukce přístroje je odolná i proti mechanickému na­máhání vznikajícímu v potrubí. Ne­jsou vyžadovány uklidňovací délky před průtokoměrem a za ním. U kapa­lin, kde mohou vznikat bubliny nebo kde se vyskytují pevné částice, se doporuču­je montáž ve svislé poloze.
 

Závěr

 
Základní výhody nového průtokoměru Promass E 200 jsou:
  • menší náklady na kabelové rozvody a krat­ší doba jejich instalace,
  • jiskrově bezpečné provedení,
  • jednoduché začlenění do systému, stejné jako u každého jiného přístroje napájené­ho po proudové smyčce.
 
Obr. 1. Coriolisův hmotnostní průtokoměr Promass E 200