Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Projektant nemá jen kreslit, ale i přinášet řešení

Jsou jedničkou na trhu v oblasti dodávek produktů a řešení automatizace pro papírenský průmysl v Česku. Více než dvacet pět let zkušeností využívají jejich zákazníci z oblasti energetiky, chemického nebo farmaceutického průmyslu, čistíren odpadních vod nebo výrobci lihovin. Kromě prodeje zařízení se soustředí i na vlastní výzkum a vývoj, kde intenzivně spolupracují i s univerzitami. S Jakubem Mecou, projektantem ve společnosti RMT, s. r. o., jsme mluvili o tom, jak jim softwarové nástroje společnosti EPLAN pomáhají vytvářet úspěšná a nadčasová řešení pro jejich zákazníky. 

RMT, s. r. o., se sídlem v Paskově nedaleko Ostravy, působí na trhu již od roku 1992, přičemž hlavní těžiště jejích aktivit se soustředí do čtyř základních oblastí – automatizace a lasery, analýza plynů a váhy, výroba papíru a celulózy a vojenská technika. Zkušenost s využíváním moderních softwarových nástrojů k podpoře projektantských činností sahá až do roku 2007. „Eplan využíváme při projektování vlastních rozváděčů, které i sami vyrábíme a které jsou určené k osazení například řídicími systémy, zařízeními pro analýzu plynů a podobně. Pro externí zákazníky, kteří mají aktivity v papírenském průmyslu, připravujeme v systému Eplan všechna připojení provozních měřicích přístrojů nebo připojení různých zařízení používaných v technologiích výroby papíru,“ vysvětluje na úvod našeho setkání aktuální stav využívání nových softwarových nástrojů Jakub Meca. Společnost se kromě toho věnuje i návrhům řešení pro jedno- i víceúčelová strojní zařízení. 

Osvobodit se od vychozených stezek

V loňském roce se společnost RMT rozhodla pro zakoupení licencí nejnovější verze EPLAN Electric P8 s cílem konkurovat ostatním firmám podobného zaměření. Na začátku to byla pro většinu projektantů společnosti novinka, protože tato verze již umožňuje práci s makry, databázemi nebo výkonným a praktickým nástrojem EPLAN Data Portal. „Pokud se projektant neumí v nové verzi osvobodit od vyšlapaných cestiček, na které si zvykl v předchozích verzích, tak nebude umět úplně využít potenciál a přínosy, které nová verze nabízí,“ odhaluje úskalí práce projektanta Jakub Meca.

Obr. 1. Jakub Meca, projektant ve společnosti RMT, s. r. o.

Právě proto se firma v loňském roce rozhodla investovat do rozsáhlého projektu zaměřeného na zvýšení efektivity práce všech zaměstnanců projektového oddělení, kteří pracují s novým systémem. Projekt byl vytvořen přímo pro potřeby společnosti RMT. Cílem bylo projektantům ukázat, že dnešní systém je databázově a zejména síťově orien­tovaný softwarový nástroj. „Do momentu spuštění projektu jsme pracovali jako ostrovní provozovny – každá pracovní stanice měla svoje vlastní nastavení, vlastní ukládání údajů, a nebyli jsme schopni svoje projekty navzájem sdílet. Z mého pohledu je to mimořádně důležité a přínosné,“ konstatuje Jakub Meca. Každý zaměstnanec si myslí, že odvádí svoji práci bezchybně, ale málokdy se firmě povede vyhodnotit projekt s nulovou chybovostí. Zákonitě se vynořily otázky, jak tento stav zlepšit a pokročit v kvalitě řešení dodávaných zákazníkům. Většina odpovědí přišla v průběhu školení, které vedli přímo odborníci z české pobočky společnosti Eplan. Ti nově nastavili více věcí v dodaném systému a změnili dosavadní struktury.

Jakub Meca je právě tím zaměstnancem ve společnosti, který dohlíží na úspěšný přechod na novou verzi softwaru EPLAN tak, aby bylo dosaženo očekávaných přínosů a zlepšení týkajících se nejenom práce jednotlivých projektantů, ale také výsledků projektového oddělení jako celku. „Vytvářet nové záznamy do databází, stahovat makra, která je následně třeba přizpůsobit konkrétnímu projektu a zákazníkovi, je časově mimořádně náročné,“ vysvětluje Jakub Meca. 

Nový rozměr projektování

Společně s novou verzí EPLAN Electric P8 si firma zakoupila i licence pro nástroj EPLAN Pro Panel, který umožňuje realizovat návrh a kreslení rozváděčů ve 3D. Přestože montéři společnosti uměli vyrábět rozváděče podle 2D výkresů, posun do oblasti 3D byl přínosem zejména pro externí firmy, které pro RMT rovněž zajišťují výrobu rozváděčů. Vzhledem k časové složitosti při vytváření specifických prvků rozváděčů, které by bylo nutné nakreslit nejdřív v programu CAD a poté je importovat do systému EPLAN Pro Panel, se potenciál tohoto nástroje společnosti prozatím nepovedlo plně využít. „Eplan Pro Panel zatím využíváme při jednodušších projektech, kde se jedná pouze o rozváděč s osazenými svorkovnicemi. Tam to funguje bez problémů,“ osvětluje Jakub Meca. 

Snížení chybovosti a lepší přehled

Některé věci, které nový systém nabízí jako automatický proces, jsou pro projektanty ve společnosti RMT nedostačující, protože každý projekt je pro firmu originál – neexistují dva stejné. Proto ani není možné používat makra nebo jiné položky úplně automaticky. V některých specifických případech, jako je např. vkládání grafiky do vícepólových schémat, nový systém takovou automatickou podporu ani nenabízí. „Abychom byli konkurenceschopní, musíme to dělat novým způsobem. Řešení spočívá v nalezení času na vytváření artiklových prvků. Když vím, že mi to v budoucnu něco přinese, nepředstavuje takto investovaný čas ztrátu, ale výnos,“ uvádí Jakub Meca. Pro každého významného zákazníka se tímto způsobem povedlo vytvořit vlastní makro-projekt. „V minulosti jsme mnoho bloků nebo informací přenášeli kopírováním a to také znamenalo i přenos chyb. Práce s makro-projektem celý proces zpřehledňuje a snižuje pravděpodobnost přenosu chyb,“ dodává Jakub Meca, který považuje práci s makry, artikly a databází EPLAN Data Portal za největší přínos nové verze Platformy EPLAN. 

Profesionálně vedené individuální konzultace plné inspirace

Po prvním několikadenním základním školení v Liberci následovaly rozsáhlejší individuální konzultace přímo v sídle společnosti. V souladu s připraveným harmonogramem se projektanti seznámili s podrobnostmi a návody, jak co nejlépe využít nové funkce a možnosti, vytvářely se nové knihovny apod. Jednou z úloh bylo realizovat propojení mezi systémem EPLAN a podnikovým informačním systémem. Ze strany účastníků celého projektu byla vysoce hodnocena profesionalita přípravy, řízení a řešení vzniklých otázek konzultanty společnosti Eplan. „I přesto, že jsme položili několik specifických požadavků, konzultant se jim individuálně věnoval a společně jsme pak nalezli vhodná řešení pro naši společnost,“ ocenil přístup společnosti Eplan Jakub Meca.

Obr. 2. S novým systémem se v RMT povedlo zvýšit efektivitu práce projektantů a snížit chybovost při tvorbě projektů

Velkou pomocí jsou i různé utility pro import a export údajů z nového systému a do něj, které se povedlo také vytvořit při konzultacích. Stačí vložit údaje získané z podkladů od zákazníka do tabulky a tu pak importovat přímo do systému EPLAN. Tím se eliminuje nutnost manuálního zapisování údajů a klikání. Výsledkem je podstatně menší chybovost práce projektanta.

Z hlediska realizace konkrétních zakázek je důležitá příprava zadání a specifikace technických požadavků ze strany objednavatele, které by mělo dodané řešení splňovat. „Ve většině případů jsou vstupní podklady od zákazníků nedostatečně specifikovány. Výjimkou jsou v našem případě jen ty největší firmy, jako Lenzing Biocel nebo Mondi, kde jsou zadání velice přesná. Ze získaných vstupních údajů si v systému Eplan Pro Panel rozvrhneme rozváděče, počet svorkovnic, určíme kabelové svazky včetně rezervy a podobně. V prvotní fázi se do excelových tabulek se stanovenou šablonou nadefinuje počet obvodů, potřebná kabeláž a podobně. Díky školení jsme zjistili, že není třeba takto vytvořenou tabulku opět pracně přepisovat do systému EPLAN, ale můžeme ji jednoduše naimportovat. Zvýšili jsme tak nejen rychlost naší práce, ale také snížili již zmiňovanou chybovost,“ objasňuje počáteční fázi modelového příkladu projektu Jakub Meca. Nový systém umožňuje vytvářet např. i seznamy kabelů a přístrojů nejen pro potřeby nákupu, ale i pro samotné výběrové řízení, kdy jsou informace o typu a značce přístroje „skryty“ před předkladateli nabídek. 

Aktuální informace vždy po ruce

Velkou pomocí je také EPLAN Data Portal, ze kterého projektanti společnosti RMT pravidelně vybírají do svých projektů přístroje a komponenty. „Oceňuji aktuálnost informací v databázi EPLAN Data Portal, protože se nám například stalo, že jsme potřebovali zařadit do projektu relé, které jsme standardně používali, ale až díky EPLAN Data Portal jsme zjistili, že se tento typ už nebude dodávat na trh a nebude mít zajištěnou podporu, a proto jsme se rozhodli nahradit ho novějším typem,“ přibližuje výhody Jakub Meca. Možnost získat přesné rozměry elektrických a elektronických komponent přímo v databázi EPLAN Data Portal společně s využitím systému EPLAN Pro Panel ke kreslení ve 3D zobrazení ještě více zpřehledňuje a zrychluje samotný návrh rozváděče.

V závěru projektu se vytvoří průvodní dokumentace obsahující domluvené položky, jako jsou výkresy rozváděčů, seznamy kabelů, schémata motorů, seznamy komponent k měření a regulaci apod. „Interně máme definovanou naši vlastní strukturu, která je rozdělena do několika desítek skupin. Díky síťovému propojení mohou naši projektanti pracovat na stejném projektu současně, přičemž každý pracuje na své části,“ vysvětluje Jakub Meca. Pro zákazníky se průvodní dokumentace generuje v elektronické formě buď jako jeden soubor ve formátu PDF, nebo může být na vyžádání projekt rozložen do několika souborů podle různých kritérií. 

Profesionální podpora

Využití celého potenciálu jednotlivých softwarových nástrojů vyžaduje čas, avšak podle Jakuba Mecy absolvované školení výrazně urychlilo zvládnutí práce s nástroji. „I přesto, že Eplan nenabízí manuál v tištěné podobě, nápověda, která je dostupná v českém jazyce v elektronické formě, je zcela dostačující k řešení konkrétních problémů a dotazů při zpracovávání projektů.“ Společnost RMT má současně zakoupenou tzv. servisní službu, kterou už také několikrát využila. „Při kontaktování jsme velice promptně získali odpověď na své dotazy, Eplan nám vždy nabídl řešení toho, co bylo aktuálně třeba. Pro některé případy pro nás vytvořil speciál­ní utility, které nám zjednodušily například zálohování projektů a podobně,“ říká s uznáním Jakub Meca. 

Přínosy, které posouvají vpřed

I přesto, že je na trhu dostupných několik softwarových nástrojů k podpoře projektování, Jakub Meca umí přesně pojmenovat výhody, které ve srovnání s jinými řešeními nabízí právě systém EPLAN. „Díky databázovým možnostem systému EPLAN je práce projektantů mnohem jednodušší – to jim poskytuje prostor k odbornému vzdělávání nebo studiu norem.“ Projektant by neměl být jenom ten, kdo kreslí obrázky, ale měl by být zejména tím, kdo přináší zákazníkům pokročilá a nadčasová řešení. Široká škála produktů firmy Eplan představuje potenciál pro trvalé zvyšování efektivity procesů projektování nebo snižování chybovosti.

I samotní zaměstnanci společnosti RMT si uvědomili, že když v současné rychle se měnící době ztratí kontakt s nejnovějšími technologiemi a nástroji určenými pro činnost projektantů, zároveň ztratí konkurenceschopnost a do rozjetého vlaku pak naskočí jen velmi těžko. I proto vsadili na řešení společnosti EPLAN. „Velice to doporučuji firmám, které se snaží být flexibilní vůči požadavkům svých zákazníků různých velikostí a z různého výrobního zaměření. Nasazením nejnovějších verzí systému EPLAN se nám daří zvyšovat kvalitu a efektivitu práce našich projektantů, což se zároveň promítá do pozitivních výsledků společnosti a vztahů s našimi zákazníky,“ konstatuje na závěr schůzky Jakub Meca. 

(EPLAN Software & Services)