Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Projekt MeteoMet

V italském Turíně se 12. a 13. října usku­tečnilo úvodní setkání k projektu MeteoMet – Metrology for Meteorology, s úplným názvem Metrology for pressure, temperature, humidity and airspeed in the atmosphere. Projekt je fi­nancován EU v rámci European Metrology Re­search and Development Programme (EMRP). Změny klimatu a jejich důsledky vyžadují oka­mžité kroky k ochraně nejenom životního pro­středí, ale i hospodářství jak v Evropě, tak i ve zbytku světa. Spolehlivost výsledků při vyhod­nocování změn klimatu závisí na správnosti kli­matických údajů a na nejistotě, která je spojena s jejich měřením. Projekt Meteomet reaguje na potřeby uživatelů klimatických dat. Je třeba vy­tvořit nové stabilní etalony návazné na národní standardy. Dále je třeba vyvinout kalibrovatelné snímače a příslušné kalibrační procedury a sta­novit jednotnou metodu určování nejistot měře­ní. Projekt poskytne nástroje, které umožní do­sáhnout větší hodnověrnosti klimatických údajů získaných měřením a umožní zmenšit hodnoty nejistot používané v klimatických modelech. Projekt pokrývá tyto tři tematické oblasti:
  • měření v atmosféře,
  • pozemní měření,
  • zpracování historických měření teploty s ohledem na jejich nejistotu.
Prvním cílem projektu je poskytnout sadu procedur pro kalibrace meteorologických sta­nic přímo navázaných na národní metrolo­gické normy a etalony. Tím bude dosaženo významného zmenšení nejistot meteorolo­gických měření. Další informace lze nalézt na www.meteomet.org.

(rs)