Projekt EASY COHMO – interakční komponenty pro bezdotykové ovládání strojů

Na letošním veletrhu Hannover Messe ukázal Fraunhoferův ústav Heinricha Hertze HHI (Heinrich-Hertz-Institut) se sídlem v Berlíně své schopnosti v oboru bezdotykového ovládání strojů gesty. Ve stánku Fraunhoferovy společnosti v hale 2 ústav prezentoval vybrané výsledky projektu EASY COHMO (Ergonomics Assistance SYstems for COntactless Human-Machine-Operation), zaměřujícího se na problémy interakce a kooperace člověka s robotem cestou vývoje interakčních komponent pro bezdotykové, na gestech založené ovládání strojů člověkem.

Robotické asistenční systémy a inteligentní automatizační nástroje mohou v budoucnosti rozhodujícím způsobem přispět ke zmenšení pracovního zatížení pracovníků ve výrobních procesech tím, že v širokém rozsahu od lidí převezmou tělesně namáhavé, ergonomicky nepříznivé a monotónní práce. Od spolupráce člověka a robotu se očekává také velký společenský přínos, zejména v souvislosti s demografickým vývojem společnosti. Společnost bude ve stále větší míře čelit důsledkům trvale rostoucího průměrného věku obyvatelstva a s tím rostoucího nedostatku mladších kvalifikovaných pracovníků.

V současnosti jsou vyvíjeny velmi specia­lizované a výkonné robotické systémy, které se zavádějí v různých složitých pracovních prostředích, jako jsou výroba, zdravotnictví či třeba obor mobility. Při stále rostoucí funkční rozmanitosti, specializaci a výkonnosti těchto systémů však neustále vzrůstají požadavky na lidi, kteří mají tyto složité stroje ovládat. Nemá-li se v této oblasti zakládat na budoucí rozporné situace, musí být již ve fázi výzkumu a vývoje pamatováno na to, aby navržená řešení byla v souladu s požadavky uživatelů, tj. na nové koncepty ovládání usnadňující interakci a kooperaci člověka se strojem, a aby byla od počátku integrována do budoucího pracovního prostředí jako celku.

Cílem projektu EASY COHMO je zlepšit interakci a kooperaci člověka s roboty a vyvinout inteligentní struktury pro nové, snadno ovladatelné, ale přesto bezpečné asistenční systémy k použití zejména ve výrobě a ve zdravotnictví. V rámci projektu EASY COHMO je ve Fraunhoferově ústavu HHI vyvíjen např. trojrozměrný (3D) systém snímání blízkého a středně vzdáleného okolí včetně snímání, sledování a interpretace pohybů těla a gest rukou člověka (obr. 1). Tím je vytvářen důležitý základ pro techniku budoucnosti vycházející ze stále intenzivnější integrace robotů do pracovních procesů ve výrobě i ve službách. Podrobnější informace lze nalézat na webové stránce https://www.hhi.fraunhofer.de/presse- medien/ pressemit­teilungen. html.

[Interaktions-Komponenten für berührungslose Mensch-Maschine-Operation. Pressemitteilung Fraunhofer HHI, 20. 4. 2017.]

(Kab.)

Obr. 1. Fraunhoferův ústav HHI prezentoval na veletrhu Han­nover Messe 2017 interakční komponenty pro bezdotykové ovládání strojů pohyby těla a gesty (foto: HHI)