Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Projekt CREDO – metody pro redukci hluku nejen v kabinách letadel

Za účasti téměř 80 odborníků ze sedmi evropských zemí se 17. dubna 2009 v Pra­ze uskutečnila prezentace výsledků projektu CREDO – Cabin noise Reduction by Experi­mental and numerical Design Optimization, součásti 6. rámcového programu Evropské unie v oblasti Letectví a kosmonautika. Koor­dinátorem projektu je ústav mechaniky vysoké školy Universitŕ Politecnica delle Marche (Itá­lie). Spolu s univerzitami pracují na projektu také významné evropské firmy působící v ob­lasti měření hluku a vibrací (Brüel & Kjaer, FFT) a výrobci letadel a vrtulníků (EADS/Air­bus, Dassault, Eurocopter, Alenia, Agusta). Se­tkání v Praze zorganizoval ústav automatizace a měřicí techniky VUT v Brně s podporou Eu­ropean Aeronautics Science Network (EASN).
 
Projekt CREDO je motivován potřebou leteckého průmyslu snižovat úroveň hlu­ku v kabinách letadel a vrtulníků moderní cestou ověřování a nastavování parametrů předpovědních modelů těchto objektů. Do­sud neexistovaly vhodné metody a nástro­je umožňující efektivně konstruovat kabi­ny létajících prostředků s ohledem na hla­dinu hluku. V rámci projektu byly vyvinuty technicky realizovatelné experimentální po­stupy a analytické nástroje umožňující rych­le a přesně určit zvukový výkon vnikající do kabiny s odpovídajícím prostorovým rozli­šením při respektování difuzního charakte­ru zvukového pole uvnitř kabiny. Navržené metody a nástroje byly před zavedením do praxe úspěšně ověřeny při zkouškách v kabi­nách letadel i vrtulníků, a to na zemi i za letu.
 
Hlavní výsledky projektu CREDO byly prezentovány v přehledových technických přednáškách na témata Lokální měření a me­tody zpracování pro určení vstupujícího akus­tického výkonu do kabiny (Dr. J. Hald, Brüel & Kjćr, Dánsko), Komplexní měřicí postupy a navazující metody zpracování založené na inverzních numerických metodách (Eng. A. Paonessa, Alenia Aeronautica, Itálie), Použi­tí v kabinách letadel (Dr. P Hardy, Dassault Aviation, Francie), Použití v kabinách vrtulní­ků (Dr. A. Peiffer, EADS, Německo), Diskuse nad výsledky, další možné aplikace a oblasti vývoje (Dr. G. M. Revel, Universitŕ Politecnica delle Marche, Itálie) a na vývěskách. Současně byly také vystaveny některé nástroje a zaříze­ní vyvinuté v rámci projektu, včetně např. svě­tové novinky – měřicího systému s dvouvrst­vým polem mikrofonů od firmy Brüel & Kjaer.
 
Získané poznatky a vytvořené nástroje najdou využití při snižování hlukové zátěže i mimo letectví, např. v automobilové, lodní a železniční dopravě, ve veřejných budovách atd. Podrobné informace lze získat na http://mm.univpm.it/credo, popř. dotazem na adrese klusacek@feec.vutbr.cz.
(sk)