Aktuální vydání

celé číslo

04

2023

Automatizace pro snižování spotřeby energií a vlivu prům. na živ. prostředí

Management a úspory energií v průmyslu

celé číslo

Prognóza vývoje prodeje automatizační techniky

číslo 4/2003

Prognóza vývoje prodeje automatizační techniky

V rámci doprovodného programu norimberského veletrhu elektrické automatizační techniky SPS/IPC/Drives 2002 publikovala renomovaná marketingová a poradenská společnost Frost & Sullivan z USA prognózu prodeje některých stěžejních prostředků automatizační techniky do roku 2008. V následujícím textu jsou stručně uvedeny publikované odhady týkající se prodeje elektromotorů vybraných kategorií, decentralizovaných systémů řízení, systémů průmyslových sběrnic a produktů kategorie MES na světovém a především evropském trhu.

Evropský trh s elektrickými pohony

Technika elektrických pohonů patří k trvale se rozvíjejícím oborům. V uplynulých letech k jejímu rozvoji mocně přispěly rostoucí poptávka po střídavých regulovaných pohonech a servopohonech, zrod nových oblastí jejich aplikací, trvalý rozvoj s intenzivní inovací techniky a konkurence s jejím trvalým tlakem na snižování cen.

Obr. 1.

K uspokojování potřeb zákazníků musí být, vedle samozřejmé nabídky standardních řešení, na trhu k dispozici také velmi široká paleta produktů umožňujících plnit i méně standardní požadavky uživatelů a musí probíhat neustálý inovační proces zaměřený zejména na zdokonalování řízení a regulace, komunikace a vizualizace procesů a na zvyšování bezpečnosti a účinnosti pohonů. Současně se očekává, že poptávka po stejnosměrných pohonech bude dále klesat.

Na významu budou nabývat rychlé kvalitní služby zákazníkům a přiměřené investice do výzkumu a vývoje s cílem diferenciace produktů a rozšiřování jejich sortimentu. Celkově se v Evropě očekává nárůst ročního obratu z 1,63 miliardy dolarů v roce 2002 na téměř 2 miliardy dolarů v roce 2008. V tab. 1 jsou uvedeny odhady obratu na trhu s převodovými motory určenými pro různá odvětví průmyslu, pohony pro techniku pro dopravu materiálů a pro vytápěcí, ventilační a klimatizační techniku v rozsahu výkonů od asi 2 do 7,5 kW.

Decentralizované řídicí systémy

Po mírném poklesu obratu v roce 2001 hledí dodavatelé decentralizovaných řídicích systémů (DCS) pro výrobní a zpracovatelský průmysl do příštích let optimisticky. Společnost Frost & Sullivan předpovídá celosvětový obrat v tomto oboru v roce 2008 ve výši 9,87 miliardy USD (tab. 2). Hlavními odběrateli by podle prognózy měli být dodavatelé energie, chemický a farmaceutický průmysl, potravinářství a výroba nápojů atd. Podle výsledků průzkumu je zde vedoucím dodavatelem společnost ABB s podílem 22 % na světovém trhu. Následují firmy Emerson Process Management (dříve Fisher-Rosemount) s 19 %, Honeywell s 18%, Siemens-More s 12% a Foxboro rovněž s 12% podílem. Na tomto rozvíjejícím se trhu je ovšem aktivních ještě dalších asi 25 významnějších podniků a očekává se také silná aktivita menších podniků, které mohou pohotověji nabízet servis, rychlou údržbu a opravy, integraci systémů a další služby.

Tab. 1. Prognóza prodeje vybraných kategorií elektrických pohonů o výkonu od přibližně 2 do 7,5 kW v Evropě do roku 2008 (v milionech amerických dolarů, zdroj Frost & Sullivan)

Rok Pohony celkem Převodové motory pro průmysl Pohony pro techniku pro dopravu materiálu Pohony pro vytápěcí, ventilační a klimatizační techniku
2002 1 630 2,93 175,9 167
2003 1 690 3,06 182,6 174,7
2004 1 740 3,21 189,3 182,4
2005 1 800 3,38 195,8 189,9
2006 1 860 3,57 202,1 197,1
2007 1 920 3,77 208,3 204,2
2008 1 970 3,98 214,5 210,9

Novější DCS jsou natolik pružné, že je lze integrovat s dalšími řídicími prostředky, jako jsou např. systémy pro sledování a řízení (Supervisory Controll and Data Acquisition – SCADA) a programovatelné automaty (Programmable Logic Controller – PLC), do jedné jednotné architektury. V porovnáním s PLC jsou DCS výhodnější tím, že představují kompletní integrované řešení, které může pracovat s většími počty vstupů a výstupů. Další jejich výhodou jsou pokročilá aplikace různých uživatelských grafických rozhraní, možnosti výstražných hlášení a integrovaná postupná kontrola všech úkonů.

Jelikož pro uživatele jsou nyní jen stěží vzájemně rozlišitelné, pokoušejí se dodavatelé překonat své konkurenty především nízkými cenami. Podle společnosti Frost & Sullivan by se mělo spíše jít cestou zdokonalování řídicího softwaru, úplné integrace systémů a vhodné komunikace se zákazníky. Velmi důležitým kritériem je také možnost pružného přizpůsobování systémů podle růstu nebo poklesu objemů výroby.

Obr. 2.

Průmyslové sběrnicové systémy

Podle prognózy zaznamenají systémy průmyslových sběrnic na evropském trhu razantní nárůst obratu ze současných 170 na 420 milionů USD v roce 2008. Klíčovými faktory ovlivňujícími poptávku po této nové koncepci v automatizaci procesů budou technická zjednodušení a zdokonalení spolu s perspektivním snižováním cen. Mezi různými průmyslovými protokoly a příslušnými sběrnicemi vede Profibus. Jeho podíl má však klesat ve prospěch konkurenčních protokolů, jakým je např. Foundation Fieldbus, používaný především v USA. Poroste význam a prodej prostředků sítě Ethernet a bezpečnostních sběrnic. V roce 2001 měla sběrnice Profibus na evropském trhu podíl 53,6 %. Následoval Foundation Fieldbus s 10,3 %, Interbus 8,4 %, Modbus 8,1 %, AS-i 6,1 %, DeviceNet se 3,8 % a CANbus se 3,5 %. Rozsáhlejšímu zavádění sběrnicových systémů brání zejména vysoké náklady, jakož i chybějící mezinárodní standardy a nedostatečná kompatibilita s jinými automatizačními prostředky.

V roce 2001 měla na evropském trhu se systémem Profibus 35 až 40% podíl firma Siemens, která jasně dominuje i v současnosti. Na druhém místě je firma ABB s podílem 10 až 12 %, i když není autorskou firmou protokolu Profibus. Podíl nad 10 % mají ještě firmy Endress+Hauser, Emerson Process Management a Rockwell Automation. Zatím musí dodavatelé především zdůrazňovat cenové přednosti a dosažitelnou vyšší produktivitu práce při použití sběrnicových systémů, průmyslového Ethernetu a bezpečnostních sběrnic a smířit se s tím, že v poslední době se vyhlídky na jednotný standard opět zhoršily, a to navzdory zájmu uživatelů o prostředí s jednotnou specifikací nezávislou na kterémkoliv výrobci. Ve snaze nabídnout otevřené systémy a interoperabilní produkty vstupují dodavatelé rostoucí měrou do strategických aliancí a vytvářejí společné podniky. S rozvojem systémů komunikačních sběrnic se bude v příštích letech zostřovat konkurence a rozhodující role budou hrát rychlost a kvalita veškerých služeb, od projektu, přes zaškolová-ní až po uvedení do provozu a poprodejní servis.

Tab. 2. Prognóza vývoje prodeje decentralizovaných řídicích systémů, systémů průmyslových sběrnic a prostředků MES do roku 2008 (v milionech amerických dolarů, zdroj Frost & Sullivan)

Rok Decentralizované řídicí systémy –světový trh Sběrnicové systémy – evropský trh Prostředky MES – evropský trh
2002 7 010 198,5 1,101
2003 7 270 229,4 1,236
2004 7 610 264,6 1,383
2005 8 030 302,6 1,545
2006 8 570 340,8 1,721
2007 9 180 379,8 1,913
2008 9 870 420 2,124

Poptávka po prostředcích MES

Programové prostředky kategorie MES (Manufacturing Execution Systems) jsou spojovacím článkem mezi řízením vlastního procesu výroby a řízením podniku po ekonomické stránce, tj. managementem. Jestliže se o dosavadní rozvoj a nárůst objemu prodeje těchto prostředků staral zejména automobilový průmysl, lze jejich další využití očekávat v potravinářském průmyslu, při výrobě nápojů apod. Obrat na evropském trhu s prostředku MES vzroste podle prognózy společnosti Frost & Sullivan ze současné asi 1 miliardy na 2,124 miliardy USD v roce 2008, tj. s meziročním nárůstem asi 11 až 12 %.

Pro zvyšováni efektivnosti veškerých podnikových procesů musí nyní navzájem bezvadně komunikovat výroba a obchod. Příslušné systémy je třeba integrovat s použitím MES. Takovéto řízení umožňuje komunikaci v reálném čase a zaručuje transparentnost od výroby až po nejvyšší úroveň vedení podniku. Tendence ke standardizaci prostředků MES bude do roku 2008 zesilovat díly úsilí velkých dodavatelů udržovat nízké ceny systémů prostřednictvím kompatibility s předem připravenými řešeními. Služby v tomto segmentu trhu činí v současnosti více než 65,3 % z celkového obratu, přičemž podíl softwaru je 23 ,2 % a hardwaru 11,5 %. Na tomto poměru se do roku 2008 sotva co změní.

Největším dodavatelem prostředků MES v Evropě je firma Siemens a velké podíly na trhu si udržuji firmy GE Fanuc, Honeywell PAS (Process Automation Solutions), Rockwell Automation, Propack-Data, Werum, Teradyne a softwarové firmy Wonderware a Intellution. V této oblasti nejsou vyloučeny další fúze firem.
[Tiskové informace společnosti Frost & Sullivan, listopad 2002.]

(Gustav Holub)

Inzerce zpět