Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Profesoru B. Hanušovi k narozeninám

Automa 10/2001

(ed)

Profesoru B. Hanušovi k narozeninám

V letošním roce oslavil osmdesáté narozeniny prof. Ing. Bořivoj Hanuš, DrSc. Redakce časopisu Automa se připojuje ke gratulantům a přeje profesoru Hanušovi hodně spokojenosti, štěstí a životní pohody.

Kdo je profesor Hanuš? Především je to odborník v oboru automatického řízení, který je díky průkopnické práci v oblasti aplikací řídicích systémů v průmyslu, zejména v energetice, uznáván a ceněn nejen u nás, ale i v zahraničí. Je ale také vynikající pedagog a zakladatel katedry a studijního oboru Automatizované systémy řízení na vysoké škole v Liberci, kde aktivně působí od roku 1967 až dosud a kde vychoval desítky odborníků a vědeckých pracovníků. V neposlední řadě je to také skromný a přátelský člověk.

Profesor Hanuš se narodil 30. července 1921 v Praze. Vyučil se strojním zámečníkem a po vyučení studoval na Vyšší průmyslové škole na Smíchově abiturientský kurs strojnický. Na vysokou školu se mohl přihlásit až po válce: v letech 1945 až 1947 vystudoval Strojní fakultu ČVUT (obor konstrukce parních turbín) a zakončil ji státní zkouškou s vyznamenáním. Svou kandidátskou disertační práci „Regulační vlastnosti výměníku tepla“ v oboru technická kybernetika obhájil v ÚTIA ČSAV v Praze v roce 1959, titul doktor věd v témž oboru získal také v ÚTIA v roce 1981 obhájením práce „Řídicí algoritmy pro číslicový počítač“. Mezitím, v letech 1942 až 1956, však také pracoval v ČKD Praha v konstrukci parních turbín a turbokompresorů, kde se zabýval zejména vývojem automatické regulace, a od roku 1956 do 1967 byl ve Výzkumném ústavu automatizačních prostředků ZPA Praha. V letech 1968 až 1971 pracoval v EGÚ Praha na problematice číslicového řízení elektrárenských bloků a jeho provozním ověřování.

Jeho odborná činnost byla zaměřena na analýzu a syntézu spojitých i diskrétních regulačních obvodů. Specializoval se na identifikaci zejména složitých tepelnětechnických soustav, jejich matematicko-fyzikální analýzu a modelování na analogových a číslicových počítačích. Stal se uznávanou autoritou v oblasti aplikací řídicích algoritmů (zvláště číslicových) a jejich ověřování v energetických provozech. Vytvořil některé původní originální metody a principy návrhu optimalizace regulačních obvodů a je autorem mnoha patentů. Bohatá je i jeho publikační činnost v odborných časopisech a na domácích i zahraničních konferencích.

Svou pedagogickou činnost začal v roce 1956 externími přednáškami automatizace a automatizační techniky na SF ČVUT a na ministerstvu chemického průmyslu v Praze. Od roku 1959 přednášel i na VŠST v Liberci, kde od roku 1967 působí jako stálý profesor. V roce 1970 zde založil katedru automatizace a výpočetní techniky a zavedl obor Automatizované systémy řízení. Vedl desítky diplomových i disertačních prací. Je autorem nebo spoluautorem množství skript, učebnic a knižních publikací.

Na vysoké škole zastával významné akademické a pedagogické funkce. Dodnes je členem vědecké rady Technické univerzity v Liberci a Fakulty mechatroniky a mezioborových inženýrských studií a předsedou Oborové rady této fakulty a na VŠCHT.

Prof. Hanuš je nebo byl členem národního komitétu IFAC (International Federation of Automatic Control), ČSVTS, ČSCH (Česká společnost chemická), ČMT (Česká matice technická) a člen redakční rady časopisu Automatizace.