Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Prof. Vladimír Kučera oslavil životní jubileum

číslo 1/2004

Prof. Vladimír Kučera oslavil životní jubileum

Dne 27. prosince oslavil významné životní jubileum prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c., nynější děkan Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Vladimír Kučera se narodil v roce 1943. Po ukončení průmyslové školy nastoupil na Elektrotechnickou fakultu ČVUT, kde v roce 1966 absolvoval obor automatizační technika. Dlouhá léta působil v Akademii věd (nejprve ČSAV, později AV ČR), kde byl v letech 1990 až 1998 ředitelem Ústavu teorie informace a automatizace (ÚTIA). Od roku 1992 působí na ČVUT v Praze. V letech 1999 až 2000 zastával místo vedoucího katedry řídicí techniky FEL ČVUT a v roce 2000 byl zvolen děkanem Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Profesor Kučera je světově uznávaným odborníkem na teorii řízení lineárních systémů. Široce používané jsou jeho metody návrhu optimálních a robustních regulátorů založené na řešení polynomiálních rovnic. Ve světě je dobře známa Youlova-Kučerova parametrizace – parametrizace všech regulátorů, které stabilizují danou soustavu.

Známý výrok říká, že dobrá teorie je konec konců ta nejpraktičtější věc. Prof. Kučera měl možnost aplikovat teorii řízení v praxi při návrhu adaptivních regulátorů stolic pro válcování plechů za studena a při návrhu rychlých a přesných servomechanismů. Spolupracoval mj. s Nippon Steel Corporation a podílel se na řešení evropských projektů Dynamic Control and Management Systems in Manufacturing Processes a Advanced Methodologies and Tools for Manufacturing Systems.

Prof. Kučeru zná také již několik generací studentů ČVUT v Praze. Habilitoval se v roce 1993 v oboru technická kybernetika a roku 1996 byl jmenován profesorem. Učí předměty oboru technická kybernetika v magisterském i doktorském studijním programu Elektrotechnika a informatika na Fakultě elektrotechnické ČVUT. Přednášel ale také na mnoha evropských, amerických, asijských a australských univerzitách.

Kdo neměl možnost poznat jubilanta osobně jako pedagoga, může se s ním seznámit prostřednictvím jeho publikací. Je autorem čtyř knih: Algebraická teorie diskrétního lineárního řízení (Academia, Praha 1978), Discrete Linear Control: The Polynomial Equation Approach (Wiley, Chichester 1979), Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems (Prentice-Hall, London 1991) a Polynomial Methods for Control Systems Design (spoluautor M. J. Grimble; Springer, London 1996). Publikoval množství článků v nejvlivnějších časopisech oboru a přednesl mnoho příspěvků na domácích i mezinárodních konferencích.

Prof. Kučera je v současné době prezidentem Mezinárodní federace automatického řízení (International Federation of Automatic Control – IFAC). Je rovněž členem Institutu elektrotechnických inženýrů (IEE), Institutu elektrotechnických a elektronických inženýrů (IEEE; v letech 1996 až 1998 byl členem představenstva IEEE Control Systems Society) a dalších odborných sdružení.

Jeho práce byla oceněna mnoha cenami. Jmenujme alespoň Cenu ČSAV (1973), Národní cenu ČR za vypracování a praktické využití algebraické teorie řízení (1989), prestižní cenu Automatica Prize Paper Award za článek Fundamental Theorem of State Feedback for Singular Systems (1990) a ocenění IFAC Outstanding Service Award (1996). Prof. Kučera je čestným profesorem Northeastern University v Šen-jangu (1996) a obdržel čestný doktorát od Univerzity Paula Sabatiera v Toulouse (2003).

Prof. Kučeru znají také čtenáři časopisu Automa. Jeho příspěvek Robustní regulátory, publikovaný v roce 2001, vyvolal velký ohlas a lze jej doporučit všem, kdo hledají odborně fundovaný a přitom srozumitelný článek vysvětlující pojem robustnosti a princip návrhu regulačních obvodů robustně stabilních proti parametrickým i neparametrickým neurčitostem modelu soustavy. Prof. Kučera je také aktivním členem redakčního kruhu časopisu.

Přejeme panu profesorovi k jubileu vše nejlepší a mnoho pracovní i životní pohody.

Redakce časopisu Automa

Inzerce zpět