Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Příznivý vývoj na trhu se servopohony

Příznivý vývoj na trhu se servopohony

Zajímavou nezávislou marketingovou studii s názvem Marktstudie: Servoantriebe 2007, zaměřenou na aktuální využití elektrických servopohonů v německém strojírenství, letos opět zpracovala diplomovaná ekonomka Michaela Griesenbruchová, vědecká spolupracovnice vyšší odborné školy FH Südwestfalen [1].

Podkladem pro zpracování takovéto studie byl výsledek anonymního písemného dotazníkového průzkumu provedeného v Německu v lednu a únoru roku 2007. Do průzkumu se aktivně zapojilo 243 respondentů z reprezentativně vybraných výrobců výrobních strojů a příslušně zaměřených inženýrských a konstrukčních kanceláří. Otázky v dotazníku byly zvoleny tak, aby umožnily od respondentů získat co nejobjektivnější informace o používaných servopohonech, o požadavcích na jejich budoucí technické a provozní vlastnosti, o záměrech podniků a způsobech jejich rozhodování při nákupu servopohonů a rovněž o názoru respondentů na budoucnost trhu elektrických servopohonů v Německu a ve světě. Protože marketingová studie obsahově navazuje na obdobné studie téže autorky z roku 1999 a 2003, bylo navíc možné porovnat, jak se odpovědi respondentů na stejné otázky dotazníku během osmi let měnily, a odvodit z toho různé vývojové trendy.

Zájem o servopohony trvale roste

Z výsledků uvedeného průzkumu jednoznačně vyplynulo, že zájem německých strojírenských podniků o použití elektrických servopohonů v minulých letech stále rostl (obr. 1). Zatímco v roce 1999 jenom asi desetina (9,6 %) dotázaných výrobců strojů nakupovala za rok 500 a více servopohonů, v současnosti je jich téměř dvakrát tolik (18,6 %).

Důvodem je hlavně to, že podniky postupně nahradily mechanicky náročné způsoby pohonu, jako např. systémy s hlavní rozvodnou hřídelí nebo pohony se stejnosměrnými motory, výhodnějšími servopohony. Velký počet nových objednávek, v současné době pro německé strojírenství příznačný, tento trend dále podporuje. Více než dvě třetiny (67,9 %) výrobců výrobních strojů a zařízení (obráběcích, tvářecích, textilních, papírenských, balicích aj.) očekávají v budoucnosti nárůst potřeby servopohonů. Necelá jedna třetina (30,9 %) výrobců předpokládá, že se jejich současná potřeba servopohonů nezmění. Že zájem o servopohony poklesne, očekává pouze nepatrný zlomek respondentů (1,2 %).

Inteligence a bezpečnostní funkce jako standard

Z hlediska technického řešení jsou v současnosti hlavním trendem inteligentní a bezpečnostní funkce začleněné do standardního vybavení servopohonu. Zejména jde o integrované řízení polohy, vestavěné funkce programovatelného automatu, automatické seřízení servosmyčky (autotuning), bezpečné zastavení servopohonu, automatické přestavení systému do bezpečné polohy atd. Stále častěji se servopohony také připojují k průmyslové komunikační sběrnici (viz obr. 2). Dominantní postavení přitom má sběrnice Profibus, kterou nyní používá téměř 70 % respondentů, a která si podle průzkumu své prvenství udrží i v budoucnu, i když s mírným poklesem. Patrné je stále intenzivnější používání sítě Ethernet. Zatímco při průzkumu v roce 1999 toto technické řešení ještě žádný výrobce strojů neuváděl, v současné době již 13,8 % respondentů využívá přenosový protokol TCP/IP a 13,3 % přenosový protokol EtherNet/IP. V budoucnu účastníci průzkumu očekávají přibližně vyrovnaný stejný zájem (asi 24 %) o přenosové protokoly EtherNet/IP a Profinet. Naproti tomu se předpokládá výrazný pokles zájmu o analogové připojení servopohonů.

Nabídka na trhu a hlediska výběru

Elektrické servopohony nabízí na německém trhu v současné době asi 60 dodavatelů. Podle studie je mezi odběrateli nejznámějším výrobcem a dodavatelem elektrických servopohonů firma Siemens, kterou v této souvislosti zná a její služby využívá téměř 80 % respondentů. Na dalších místech jsou firmy Lenze (52 %), SEW-Eurodrive (50 %), Danfoss (40 %) a ABB (29 %).

Při výběru dodavatele servopohonů kladou výrobci výrobních strojů a zařízení stále hlavní důraz na splnění technických a provozních požadavků. Především je pro uživatele důležitá jednoduchá obsluha, snadná údržba, velká provozní spolehlivost a často i možnost dostat všechny komponenty servopohonu od jednoho dodavatele (tzv. z jedné ruky). Neméně důležitým faktorem při výběru dodavatele je v současné době také cena, popř. náklady vynaložené během celé doby života výrobku. Podrobně je ve studii rovněž analyzován způsob, jakým si různé firmy opatřují informace potřebné k rozhodnutí o nákupu servopohonů a jak se seznamují s aktuální nabídkou na trhu [2].

Zdroj informací

Podrobnosti o marketingové studii, obsahující (ve formátu PDF) pětistránkový stručný souhrn, 100 stran textu s názornými grafy a diagramy a 350 stran doprovodných tabulek, je možné získat na adrese http://www.marktstudien.org, kde ji lze také objednat (cena 690 eur bez DPH).

Literatura:
[1] GRIESENBRUCH, M: Servoantriebe weiterhin im Trend. ElektroAutomation, 2007, č. 6, s. 18.
[2] KABEŠ, K.: Vyhlídky na trhu s měniči frekvence. Automa, 2004, roč. 10, č. 12, s. 44–45.

Ing. Karel Kabeš

Obr. 1. Počet servopohonů používaných ve strojírenství stále roste (zdroj: M. Griesenbruchová [1])
Obr. 2. Sběrnicové systémy používané k připojení servopohonů: současný stav a očekávání (respondenti mohli uvést několik možností; zdroj: M. Griesenbruchová [1])

Příspěvek lze ve formátu PDF stáhnout zde