Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Přístroje pro strojové vidění se uplatňují v logistice

S rostoucím zájmem o vyspělé a komplex­ní čtení čárového kódu u složitých, velkoob­jemových a vysokorychlostních linek si lo­gistické společnosti uvědomují přínosy ob­razových snímačů a také analýzy přečtených snímků (No Read Analysis). Jde o metodu umožňující snímky ukládat a později vyhod­nocovat. Tento způsob identifikace přispívá k trendu využívání obrazových snímačů mís­to laserových skenerů.

 
Uplatňování obrazových snímačů v lo­gistice potvrzují objednávky v celkové výši přesahující 5 milionů dolarů, které získala společnost Cognex od dvou zákazníků z lo­gistického sektoru. Prvním z nich je velká zá­silková společnost a druhým globální malo­obchodní společnost.
 
Zásilková společnost bude využívat sní­mače čárového kódu Cognex DataMan® 300 v automatizovaných třídicích stanicích ve svých distribučních centrech v USA ke čte­ní čárových kódů na přepravkách obsahují­cích zásilky určené k doručení. Jde o klíčo­vou fázi směrování těchto zásilek do správné destinace. V blízké budoucnosti jsou očeká­vány další objednávky. „Snímače DataMan si poradí i s opotřebenými a velmi obtížně či­telnými čárovými kódy, jejichž načtení může být problematické u znovupoužitelných pře­pravek využívaných pro přepravu položek ke třídění,“ uvedl Carl Gerst, viceprezident spo­lečnosti Cognex pro identifikační produkty.
 
Druhým zákazníkem je velká maloob­chodní společnost, která zakoupila snímače čárového kódu Cognex DataMan 300 pro au­tomatické snímání přepravních štítků v distri­bučních centrech na odchozích balících a pro ověřování, že je správný štítek na správném balíku poté, co byl na něj umístěn. Zákazník instaluje snímače DataMan 300 do svých ne­dávno otevřených distribučních center a zá­roveň v nejvytíženějších provozech, kde jimi nahradí dosavadní laserové skenery.
 
Snímače DataMan 300 s analýzou obrazu HotbarsTM spolehlivě zaznamenávají čárové kódy, které lasery nedokážou přečíst, včetně poškozených, zkreslených, rozmazaných, poškrába­ných, a málo kontrastních kódů. Čtou také kódy v ja­kékoliv orientaci, něko­lik kódů v jednom sním­ku a maticové (2D) kódy, jako jsou kódy Data Mat­rix a QR. Snímače DataMan 300 nemají žádné pohyblivé součásti, což vede ke znač­né spolehlivosti, malým po­žadavkům na údržbu a del­ší životnosti. Zpětná vazba v reálném čase umožňuje uživatelům provádět oka­mžité úpravy pro zlepšení procesu.
 
Podrobnosti o snímačích čárového kódu DataMan 300 jsou na www.cognex.com/fac­tory-id-reader.aspx.
(Cognex Corporation)
 
Obr. 1. Snímač DataMan 300 při snímání kódu z krabice