Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Připomínáme konferenci Arap 2008

Jak jsme již informovali v časopise Automa č. 8-9 na str. 133, již počtvrté se 4. a 5. listopadu 2008 bude konat odborná konference Arap 2008. Na webové stránce konference www.arap.cz je nyní k dispozici předběžný program a postupně se zde objeví i další, podrobnější informace o programu přednášek i doprovodných akcí. V současné době lze účastníky „nalákat“ např. na tyto vyzvané přenášky:
  • Jan Fibír, Siemens: Rozdílné pohledy investorů (zadavatelů) a dodavatelů (řešitelů) na automatizační projekty (příspěvek je pokusem o zmapování někdy ne zcela totožných cílů a očekávání při řešení automatizačních projektů ze strany zadavatelů a řešitelů; jsou naznačeny potenciální třecí plochy, hlavní důvody možných nepochopení a nesplněných očekávání);
  • Jiří Pliska, I & C Energo: Požadavky na řízení technologických procesů v energetice a možnosti jejich řešení (příspěvek se zabývá současnými požadavky na řízení technologických procesů v energetice z pohledu zajištění jejich kvality; zaměřuje se na zvýšení přesnosti měření a využití matematického modelování technologického procesu);
  • Jiří Vacátko, ZAT: Provoz řídicího systému z hlediska dodavatele řídicí aplikace a provozovatele řízené technologie (příspěvek se zabývá rozborem jednotlivých fází životního cyklu řídicího systému z hlediska jeho výrobce, dodavatele řídicí aplikace a provozovatele řízené technologie, rozebírá problematiku udržení provozu řízené technologie vzhledem k morálnímu a fyzickému zastarávání použitého řídicího systému a popisuje možné postupy a související činnosti na straně provozovatele a dodavatele);
  • Josef Kotyk, Univerzita Pardubice: Přispějme k bezpečné budoucnosti IT (příspěvek se zabývá možnými útoky na informační systémy a uvádí některé způsoby, jak těmto útokům čelit; rovněž se zabývá bezpečnostním hardwarem a softwarem, řízením přístupu, perspektivou biometrických metod atd.);
  • Lukáš Martinák, FTZÚ Radvanice: Elektrická zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (příspěvek se zabývá legislativou českých, evropských a světových norem v oblasti techniky v prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně průmyslových komunikačních systémů s přenosy signálů elektrickými vodiči, optickými vlákny či rádiovou komunikací);
  • Milan Turinský, Zentiva: Aspekty automatizace ve farmaceutickém průmyslu (svět průmyslové automatizace se z pohledu rozvoje výpočetní techniky jeví jako konzervativní a farmaceutický průmysl je mezi uživateli automatizace vnímán jako extrém takové konzervativnosti – příspěvek se zabývá tím, jaké jsou příčiny této vyhraněnosti farmaceutického průmyslu k rozvoji výpočetní techniky a jak vlastně vnímá farmaceutický průmysl informační boom, a vysvětluje naznačenou situaci ze dvou pohledů – z pohledu jištění jakosti a z pohledu tzv. lékové regulace).
Zájemci o účast se mohou registrovat prostřednictvím webové stránky www.arap.cz; ti, kdo tak učiní ihned potom, co se jim časopis Automa objeví ve schránce (nejpozději 17. 10. 2008), mají nárok na zvýhodněný účastnický poplatek.
(Bk)