Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Přesně kalibrovat, přesně měřit

Kalibrace má cenu zlata. Přesné a dlouhodobě stabilní měření umožňuje dosáhnout významných úspor surovin, energie a dalších zdrojů. Obzvláště to platí v potravinářském průmyslu.
 

Nejpřesnější kalibrační zařízení na světě

Každý měřicí přístroj se musí po svém zhotovení zkalibrovat, aby bylo možné zaručit jeho vysokou přesnost. Kalibrace průtokoměrů přitom patří vzhledem k jejich technickým vlastnostem k těm nejnáročnějším. Základem úspěšné kalibrace jsou stabilní proudění a konstantní vlastnosti kalibračního média. Například u hmotnostních průtokoměrů Promass se před dodávkou přístroje kalibrací změří a vykompenzují všechny malé odchylky, které při výrobě vznikají. Závod Endress+Hauser Flowtec AG v Reinachu ve Švýcarsku (obr. 1) má pro tyto účely nejpřesnější průmyslové kalibrační zařízení pro hmotnostní průtokoměry na světě (obr. 2). Toto zařízení s názvem Premium Cal dosahuje přesnosti měření ±0,015 % z měřené hodnoty, která je ověřena příslušnými švýcarskými a německými metrologickými úřady. Pomocí tohoto zařízení je možné kalibrovat snímače s přesností 0,05 % odečtené hodnoty. Velká přesnost měření je důležitá pro všechny průtokoměry, ať už jsou použity pro měření, nebo pro kalibraci dalších provozních snímačů.
 
Snímače Promass splňují všechny požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří pro použití při kalibraci provozních snímačů. Kalibračním zařízením od společnosti Endress+Hauser vybaveným těmito snímači je proto možné kalibrovat a ověřovat např. magnetickoindukční průtokoměry (u Endress+Hauser jde o typovou řadu Promag). Kalibrovaný snímač může být otestován přímo v provozu, bez nutnosti nákladných úprav zařízení. Společnost Endress+Hauser má k dispozici tato kalibrační zařízení ověřená podle příslušných předpisů v jednotlivých zemích.
 

Dlouhodobá stabilita technických vlastností

Většina průtokoměrů Promass je po své kalibraci používána ne v laboratorních podmínkách pro kalibraci dalších snímačů, ale naopak v těžkých povozních podmínkách. Svou kvalitu musí dokázat v dlouhodobém provozu za působení mnoha nepříznivých vlivů: např. v potravinářství musí odolávat kontaktu s agresivními médii a čisticími prostředky (zevnitř i zvenku), mechanickému namáhání, změnám teploty a vibracím. Pro zajištění kvality potravinářské výroby a bezpečného a efektivního provozu zařízení musí provozovatelé snímače pravidelně kalibrovat. Přitom se ukazuje, že u Coriolisových průtokoměrů jsou odchylky od počáteční kalibrace skutečně nepatrné. To se netýká jen měření průtoku, ale také měření hustoty a viskozity, ke kterým se tyto snímače také využívají. Snímače jsou v provozu absolutně spolehlivé a uživatel může díky nim udržovat výrobní proces co nejblíže optimálním hodnotám. Není třeba počítat s velkými bezpečnostními intervaly provozních hodnot, a tím se spoří suroviny i energie. Větší pořizovací náklady na Corioli- sovy průtokoměry, ve srovnání např. s magnetickoindukčními snímači, se tak rychle vrátí.
 

Nová kritéria pro měřicí techniku

Společnost Endress+Hauser nastavila v oblasti měření průtoku nová kritéria. Instalované kalibrační zařízení dokázalo, jak přesné jsou Coriolisovy průtokoměry. Přesnost ale musí být zachována i při každodenním provozu, protože jen tak může jejich uživatel dosáhnout očekávaných úspor. Technické vlastnosti, zejména přesnost Coriolisových průtokoměrů Promass
S a Promass F ze sortimentu společnosti Endress+Hauser, jsou dlouhodobě stabilní, a proto jejich použitím výrobci nejen v potravinářském průmyslu, ale i v dalších oborech dosahují žádaných úspor surovin a energie.
Holger Schmidt, Global Industry Manager Food,
 
Obr. 1. Výrobní závod Endress+Hauser Flowtec AG v Reinachu ve Švýcarsku
Obr. 2. Zařízení pro kalibraci hmotnostních průtokoměrů