Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Přenášejte data v průmyslu po elektrické síti!

číslo 7/2006

Přenášejte data v průmyslu po elektrické síti!

Úzkopásmový přenos dat po síti nízkého napětí (230 V/50 Hz) nesporně prokazuje svoje zcela nezastupitelné místo v komunikačních nástrojích. Čtenáře tedy není třeba seznamovat s teoretickými základy ani legislativním zakotvením metody, protože většina z nich již přesně rozlišuje mezi širokopásmovým a úzkopásmovým přenosem typu PLC (Power Line Communication), a zná tedy přednosti i nedostatky jednotlivých produktů. Na následujících řádcích místo toho představujeme několik ukázek využití tohoto způsobu komunikace ve standardních komerčních projektech řešených společností Modemtec, přičemž cílem je podělit se o zkušenosti získané při oživování navrženého řešení.

Příklady vyřešených úloh

Projekty zmíněné v dalším textu jsou si podobné v tom, že vždy šlo o propojení několika autonomně pracujících programovatelných řídicích stanic s nadřízeným systémem. Nadřízený systém umožňoval zobrazovat provozní stavy podřízených stanic a parametrizovat je a dále přebíral výsledky jejich činnosti. Rozhodujícím faktorem zde primárně není přenosová rychlost, ale spíše doba odezvy či doba trvání obsluhy jednotlivých podřízených stanic.

Systémy jsou si podobné také v technické specifikaci. Vždy jde o propojení sériových rozhraní typu RS-485 a RS-232 a posílání datagramů o délce nepřekračující 520 bajtů (obr. 1). V několika případech šlo o protokol Modbus, ale stejně bylo možné bez problémů obsloužit např. protokol Direkt-net.

Obr. 1.

Obr. 1. Datový komunikátor MT23R k přenosu dat po elektrické síti se sériovými RS-485, RS-232 a RS-422

Na omezené ploše článku nelze konkrétně představit více než dva projekty, typově podobné, ale přesto velmi extrémní. Vždy to byla obsluha automatu řídícího mobilní technologické zařízení.

V prvním případě šlo o čtyři mosty pohybující se nad čisticími nádržemi v městské čistírně odpadních vod, kde délka napájecích vodičů byla asi 800 m a vlastní napájecí kabel byl uložen na shrnovacím vedení.

Ve druhém případě bylo třeba komunikovat s vozíky, na nichž se montují palubní desky pro automobily. V akci je současně 40 vozíků napájených z troleje a pohybujících se po montážní dráze délky asi 400 m. V obou případech se prokázalo, že doba odezvy realizovaného přenosového systému je kratší než 200 ms.

Zkušenosti z praxe

Součástí dodávaného komunikačního systému je i diagnostika. Ta umožňuje při montáži včas odhalit možná problémová místa a při vlastním provozu rychle určuje poruchové stavy, což má na montážní lince velmi zásadní význam.

Navíc se ukázala jedna zajímavá skutečnost: Protože rychlost přenosu není extrémně velká, je třeba, aby všechny spolupracující systémy byly optimálně nastaveny. Toto je asi jediná nevýhoda systému úzkopásmového PLC (stále se nedaří vytvořit robustní systém typu plug-in).

Zřetelně se ukazuje, že se začínají rýsovat oblasti, kde je technika přenosu dat s použitím systému úzkopásmového PLC nenahraditelná (nemožnost rádiového přenosu, přenosy přes trolej, je třeba zmínit i ekonomický dopad atd.).

Zkušenosti s použitím systémů PLC v praxi jsou jednoznačně dobré. Lze zodpovědně říci, přestože všechny dosud realizované úlohy byly navzájem odlišné, že se vždy podařilo komunikační linku úspěšně uvést do provozu.

Celková nabídka

Společnost Modemtec vyvíjí a vyrábí zařízení pro komunikaci po současných nízkonapěťových rozvodech elektrické energie. Zařízení, která dodává, patří podle dostupných informací celosvětově k tomu nejvyspělejšímu, co je v oblasti úzkopásmové komunikace po elektrických rozvodech v současné době komerčně k dispozici. Přenosy spolehlivě fungují na vzdálenost až několika kilometrů. Široká variabilita produktů společnosti jí umožňuje nabídnout produkty „šité přímo na míru„ podle parametrů zákazníkovy úlohy.

Ing. Bedřich Beneš,
ModemTec s. r. o.

ModemTec s. r. o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
tel./fax: 558 324 799
e-mail: info@modemtec.cz
http://www.modemtec.cz