Aktuální vydání

celé číslo

04

2022

veletrh Amper 2022
celé číslo

Předprojektová příprava s využitím nástroje EPLAN Preplanning

EPLAN Preplanning je nástroj zaměřený na tvorbu předběžných studií strojů a zařízení (tzv. předprojektovou přípravu), což je fáze inženýrských prací, která předchází tvorbě detailní projektové dokumentace. Do platformy EPLAN mohou být již v počáteční fázi, bez jakéhokoliv přerušení toku dat, přenesena všechna projektová data z předprojektové přípravy. Tato data je zde možné dále doplňovat, zpracovávat a spravovat.

 
Eplan Preplanning umožňuje uživatelům navrhnout technickou koncepci stroje nebo zařízení včetně počátečního odhadu celkového objemu konstrukčních prací, a to již v počátečních fázích projektu: např. grafické náčrty, funkční schémata a seznam proměnných, výchozí technická data pro pohony, snímače a vstupy/výstupy PLC nebo kusovníky pro kalkulaci materiálových nákladů. Prostřednictvím nástroje Eplan Preplanning mohou konstruktéři určit základní strukturu automatizace stroje nebo zařízení a rozmístit v ní zamýšlené pohony. Ve fázi předprojektové přípravy vytvářejí technici zodpovědní za přístrojovou a automatizační techniku soubor základních informací o snímačích a akčních členech, z nichž mohou později, při tvorbě podrobné projektové dokumentace, vytvořit přesné výkresy a schémata.
 

Kompletace, vyhodnocení a správa specifických dat

Typické automatizační procesy jsou často profesionálně podporovány softwarovými nástroji. To se týká např. správy provozní přístrojové techniky. Až dosud však nebyly nejčastěji používané softwarové nástroje dostatečně integrovány do inženýrských procesů. Eplan Preplanning umožňuje sběr, nahrávání a centralizovanou správu požadavků na přístrojovou techniku od hrubého pohledu na základní koncept zařízení až po detailní požadavky. Ty lze zpracovávat formou standardizovaných šablon až do podoby podrobné specifikace pro návrh strojů a zařízení. Další výhodou je možnost vestavět zařízení do předem navržené struktury, protože jsou též přenášeny informace o hierarchii stroje nebo zařízení. Jestliže je stanoveno, že se musí např. v metalurgickém závodě teplota okolí regulovat na určitou hodnotu, tato změna podmínek prostředí se automaticky promítne do specifikace veškerého přístrojového vybavení v dané oblasti. Podobně jsou automaticky přeneseny do všech komponent i změny ohledně umístění a použití strojů a technologických zařízení. Vzhledem k integrované podobě všech důležitých dat o projektu je možné stiskem jednoho tlačítka vygenerovat kompletní specifikace požadavků pro výrobce přístrojového vybavení, detailní rozpis komponent použitých v projektu pro jejich objednání apod. Na základě této dokumentace lze při projektování stroje nebo zařízení vybrat správné funkční celky navrhovaného přístroje a jejich specifikaci uložit v projektu jako definované standardní šablony s odpovídajícími doplňkovými daty.
 

Jednotná nomenklatura zjednodušuje šablony

Díky širokým možnostem nastavení uživatelského prostředí nástroje Eplan Preplanning je možné přizpůsobit je konkrétním potřebám vývoje. Takzvané segmentové bloky fungují jako zavedené identifikátory jednotlivých úrovní struktury. Bez ohledu na to, zda jde o úrovně struktury výrobních linek, částí dopravníku nebo zásobních nádrží: odpovídající nomenklatura se systematicky ukládá v šablonách, což zjednodušuje manipulaci s těmito objekty. Stejný princip platí i pro plánované objekty. Jestliže je importován seznam motorů z mechanické konstrukce, jsou 1 : 1 mapovány i všechny vlastnosti a informace o daném typu zařízení. Pro návrh přístrojové a automatizační techniky umožňuje Eplan Preplanning vytvořit různé typy měřicích bodů a potom je jednoduše pomocí myši (drag and drop) umístit do struktury stroje či zařízení. Uživatel se může rozhodnout, které vlastnosti budou zadávány jako referenční a které jako specifické pro daný měřicí bod. Referenční vlastnosti pak mohou být snadno změněny v celém projektu najednou prostřednictvím centralizované správy šablon. Tato pracovní metoda je výhodná zvláště v předprojektové přípravě, neboť v této fázi ještě mohou vznikat podstatné změny projektu – např. nejen typu snímače, ale dokonce i principu měření podle požadavků zákazníka. Na základě centralizovaných informací je možné určit počet provozních přístrojů a nezbytných automatizačních komponent nebo vypočítat hrubé náklady.
 

Závěrem

Nástroj Eplan Preplanning rozšiřuje produktovou řadu platformy Eplan o pokrytí kompletních inženýrských procesů od koncepčního návrhu po detailní rozpracování projektovaného zařízení prostřednictvím konstrukčních bloků zařízení a databázově orientovaného procesu vývoje.
 

Obr. 1. Eplan Preplanning paralelně spravuje projektové přehledy systému projektovaného stroje či zařízení a struktury jeho automatizace